ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emancipate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emancipate*, -emancipate-

emancipate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emancipate (vt.) ปลดปล่อย See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก Syn. free, liberate, release
emancipate from (phrv.) ปล่อยให้เป็นอิสระจาก See also: เลิกราจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
English-Thai: Nontri Dictionary
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you want me to emancipate him from his father?คุณต้องการให้ฉันเอาตัวเด็กออกมาจากพ่อเขาเหรอ?
They put the kids up and give them legal help to emancipate themselves, right?พวกเขารับเด็กมา ให้ความช่วยเหลือ ด้านกฏหมายเพื่อให้เด็กดูแลตัวเองใช่ไหม นั่นแหละ ใช่
Okay, so, Honey suggested that you emancipate yourself from us.ฮันนี่แนะให้ขอสิทธิ์ดูแลตัวเอง โดยไม่พึ่งเรา
I want to emancipate myself... from all of you.ผมจะขอสิทธิ์พ้นจากการอุปการะ จากแม่และทุกคน
I emancipated myself at 1 5.I emancipated myself at 15.
As I understood it, as an emancipated teen.ผมเข้าใจว่า เธอเป็นวัยรุ่นที่รักอิสระ
You could file a suit to become emancipated.คุณต้องไปหาเอกสารที่จะทำให้คุณเป็นอิสรภาพมา
You could file a suit to become emancipated. you mean divorce my parents?คุณควรจะยื่นคำร้องที่จะเป็นอิสระ... .. คุณหมายความว่าเรื่องการหย่าของพ่อแม่ชั้น
Which is why you didn't get emancipated.นั่นคือว่าทำไม คุณไม่บรรลุนิติภาวะสักที
I got emancipated because my dad raped me.ฉันบรรลุนิติภาวะ เพราะว่าพ่อข่มขืนฉัน
Thought I was a real emancipated thinker, especially when Isabel took me to bed, and the sex was amazing.เคยคิดว่า ตัวเองคิดดีแล้ว ยิ่งเวลาขึ้นเตียงกับอิซาเบล เซ็กส์มันช่าง...
On her first solo Atlantic crossing, she scheduled a court date to become an emancipated minor.ในการออกเรือโดยลำพังครั้งแรกของเธอ ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติค เธอวางตารางวันออกสนามเล่นกีฬา เพื่อที่ จะเป็นอิสระจากการเป็นผู้เยาว์

emancipate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, 解脱 / 解脫] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved

emancipate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate FR: libérer ; émanciper
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emancipate
Back to top