ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redeem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redeem*, -redeem-

redeem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redeem (vt.) กู้ชื่อเสียง See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ Syn. restore to favor
redeem (vt.) ซื้อคืน See also: ไถ่ถอน Syn. buy back, repurchase
redeem (vt.) แลกเป็นเงิน See also: ขึ้นเงิน Syn. cash in
redeem (vt.) ชดใช้ See also: ชดเชย Syn. compensate
redeem (vt.) ไถ่บาป Syn. absolve
redeem from (phrv.) ไถ่คืนจาก See also: ซื้อคืนจาก
redeem from (phrv.) ปล่อยเป็นอิสระจาก See also: ปลดเปลื้องจาก
redeem from (phrv.) ช่วยกู้สถานการณ์
redeemable (adj.) ซึ่งซื้อคืนมา See also: ซึ่งไถ่ถอนกลับมา
redeemer (n.) ผู้ไถ่ถอน Syn. rescurer, deliverer
Redeemer (n.) พระเยซูคริสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน
English-Thai: Nontri Dictionary
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
redeemไถ่, ไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาคืน (v.) redeem Syn. ถอน
เอาคืน (v.) redeem Syn. ไถ่
ไถ่ (v.) redeem Syn. เอาคืน, ถอน
ไถ่ถอน (v.) redeem Syn. ไถ่, เอาคืน
ไถ่บาป (v.) redeem
ชดใช้โทษ (v.) redeem a mistake See also: redeem a mistake by good deeds Syn. ล้างโทษ
ล้างโทษ (v.) redeem a mistake See also: redeem a mistake by good deeds Syn. ชดใช้โทษ
ไถ่โทษ (v.) redeem a mistake See also: redeem a mistake by good deeds Syn. ล้างโทษ, ชดใช้โทษ
เสียบน (v.) redeem a vow Syn. ใช้บน, แก้บน
ใช้บน (v.) redeem a vow Syn. แก้บน
มหาไถ่ (n.) Great Redeemer Syn. พระเยซู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That night, Mom figured I'd redeem her with my international piano debut.คืนนั้นแม่คิดว่าฉันจะช่วยเอาคืนได้... ด้วยการแสดงเปียโนของฉัน
So could you just let me redeem the mileage?ให้ฉันใช้ไมล์สะสมได้มั้ย?
If you just give me six to eight weeks I can redeem the mileage and I can go with you wherever you have to travel.ถ้าคุณจะให้เวลาฉัน 6-8 อาทิตย์... ฉันเอาไมล์สะสมมาใช่ได้... และก็จะไปทุกที่กับคุณได้
As Bertrand Russell said the only thing that will redeem mankind is co-operation.เธ›เธดเธ”เธกเธฑเธ™เธ‹เธฐ
Do you believe an individual can redeem himself by good acts?คุณเชื่อหรือเปล่าว่าคนคนนึง จะไถ่โทษได้โดยการทำความดี?
Now you have a chance to redeem your soul for the games what you played for the other.คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจิตวิญญาณของคุณ สำหรับเกมส์นี้ คุณต้องเล่นเพื่อผู้อื่น
He said that he's giving you a chance to redeem yourself.เขาบอกว่า เขาจะให้โอกาสคุณแก้ตัวอีกครั้ง..
And to redeem myself for breaking... the promise that I made... to take care of her forever.เพื่อหนีจากความผิดของข้า... สัญญาที่ข้าให้ไว้... ว่าข้าจะดูแลนางไปชั่วชีวิต
I beg you, bold king, to permit me to redeem my father's name by serving you in combat.บิดาข้าฝึกข้า มิให้รู้จักกลัว ให้หอกและโล่ห์ ทั้งกระบี่เป็นเช่นส่วนหนึ่งของกาย
Alive... you might just be able to redeem yourself.ถ้ารอด... คุณจะชดใช้ในสิ่งที่ก่อได้
Anyway, I want you to give me an opportunity to redeem myself by taking you out.ยังไงก็ตาม ผมอยากให้คุณให้โอกาสผม ให้ผมได้แก้ตัว โดยการพาคุณออกไปข้างนอกนะ
What price did you pay to redeem his life?เจ้าแลกมันมาด้วยสิ่งใด, เพื่อใช้คืนชีวิตให้อาเธอร์

redeem ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救赎主[jiù shú zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ ㄓㄨˇ, 救赎主 / 救贖主] Redeemer
[shú, ㄕㄨˊ, 赎 / 贖] redeem; to ransom
赎回[shú huí, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄟˊ, 赎回 / 贖回] redeem
救赎[jiù shú, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ, 救赎 / 救贖] rescue and redeem

redeem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P)
根引き[ねびき, nebiki] (n,vs) uproot; redeem
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation)
買い戻す;買戻す[かいもどす, kaimodosu] (v5s,vt) to buy back; to redeem
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P)
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s,vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer)
質流れ[しちながれ, shichinagare] (n) unredeemed pawned item
質流れの時計[しちながれのとけい, shichinagarenotokei] (n) unredeemed (pawned) watch
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services

redeem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai th) EN: redeem a mistake FR:
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
ค่าไถ่[n.] (khāthai) EN: ransom ; redeem FR: rançon [f]
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve FR: rétablir
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; redeem ; interchange ; barter ; trade ; cash ; break FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
ไถ่[v.] (thai) EN: redeem ; ransom FR: racheter ; rançonner
ไถ่บาป[v.] (thaibāp) EN: redeem FR:
ไถ่ถอน[v.] (thaithøn) EN: redeem FR: dégager ; reprendre
ไถ่ถอนจำนอง[v. exp.] (thaithøn ja) EN: redeem a mortgage FR:
ไถ่โทษ[v. exp.] (thai thōt) EN: edeem a mistake ; redeem a mistake by good deeds FR:
การใช้บน[n.] (kān chaibon) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow FR:
ของหลุด[n. exp.] (khøng lut) EN: pawned article that has not been redeemed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redeem
Back to top