ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banish*, -banish-

banish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
banish (vt.) เนรเทศ Syn. ostracize Ops. admit, desegregate
banish from (phrv.) เนรเทศ See also: ขับไล่ไปจาก
banishment (n.) การเนรเทศ Syn. seclusion
English-Thai: HOPE Dictionary
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile ###A. retain
English-Thai: Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัพพาชนียกรรม (n.) banishment See also: ceremony of expelling a monk, exile
ปัพพาชนียกรรม (n.) banishment See also: ceremony of expelling a monk, exile Syn. บัพพาชนียกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go ahead. Disqualify me, banish me.ทำเลย ตัดสิทธิ์ผม เนรเทศผมเลย
You think you can banish the great Rasputin?พระองค์คิดว่าจะเนรเทศ รัสปูตินผู้ยิ่งใหญ่ได้รึ?
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse.ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป
He's going to banish her from Flushing. Where will she go?คุณตาไม่ยอมให้อยู่ในฟลัชชิ่ง แม่เราเขาจะไปไหนได้
But you don't have the authority to banish them from the gardenแต่คุณไม่ได้รับอนุญาต ให้เนรเทศเขาออกจากบริเวณโรงเรียนได้
They banish darkness from our heartsขับไล่ความมืดมนออกจากใจ
To honor this vow, instead of crowning you king, I must banish you to the forest for 14 years!เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานั้น แทนที่ข้าจะสถาปนาเจ้าให้เป็นกษัตริย์ ข้าต้องเนรเทศเจ้า ให้ไปอยู่ที่ป่า เป็นเวลา 14 ปี!
I hate to be a party pooper, Zuba, but some of the lions were wondering when you plan to banish your son.ข้าไม่อยากจะทำลายงานเลี้ยงหรอกนะ ซูบา แต่สิงโตตัวอื่นเริ่มสงสัยแล้ว ว่าเมื่อไหร่เจ้าจะไล่ลูกชายเจ้าไปเสียที
I hope so. Otherwise, your father will have to banish you.แม่ก็หวังแบบนั้น ไม่งั้น พ่อก็คงต้องเนรเทศลูก
Who would have ever imagined that today Zuba would have to banish his own son?ใครจะไปคิดล่ะ ว่าคนที่ซูบาต้องเนรเทศวันนี้... ...จะเป็นลูกชายตัวเอง
As your new leader, I hereby banish Alakay!ในฐานะเจ้าป่าคนใหม่ ข้าขอเนรเทศอาลาเค!
While someone tried to banish the devil from their body.ในขณะที่อีกคนพยายามไล่ผีออกจากตัวพวกเขา

banish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贬谪[biǎn zhé, ㄅㄧㄢˇ ㄓㄜˊ, 贬谪 / 貶謫] banish from the court; relegate
充军[chōng jūn, ㄔㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 充军 / 充軍] to banish (to an army post, as a punishment)
放逐[fàng zhú, ㄈㄤˋ ㄓㄨˊ, 放逐] banish
流放[liú fàng, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤˋ, 流放] banishment; exile

banish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
配す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish
配する[はいする, haisuru] (vs-s,vt) (1) (See 配る) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) (arch) to marry off; (4) (arch) to exile; to banish
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period)
バニシングクリーム[, banishingukuri-mu] (n) vanishing cream
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter
島流し[しまながし, shimanagashi] (n,vs) exile; banishment
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
流竄[りゅうざん;るざん, ryuuzan ; ruzan] (n) (See 流罪,島流し) banishment; exile
流罪[るざい, ruzai] (n,vs) banishment; exile
流謫[りゅうたく;るたく;りゅうてき, ryuutaku ; rutaku ; ryuuteki] (n) exile; deportation; banishment
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P)
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system)
配流[はいる, hairu] (n,vs) exile; banishment

banish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับไล่ไสส่ง[v.] (khaplaisais) EN: drive out ; expel ; banish ; get rid of (s.o.) ; kick s.o. FR:
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize FR: bannir ; exiler ; déporter
นิรเทศ[v.] (nirathēt) EN: exile ; deport ; banish FR:
บัพพาชนียกรรม[n.] (bapphāchani) EN: banishment FR:
ปัพพาชนียกรรม[n.] (papphāchanī) EN: excommunication ; banishment FR:
สมุจเฉท[n.] (samutchēt) EN: banishment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banish
Back to top