ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deplace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deplace*, -deplace-

deplace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deplace (vt.) ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ) Syn. demote Ops. upgrade, promote

deplace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประพฤติตัวไม่เหมาะสม[n. exp.] (kān praphre) EN: impertinency FR: comportement inapproprié [m] ; comportement déplacé [m]
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทัพ[v.] (doēnthap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance FR: faire marche ; déplacer les troupes
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit FR: se déplacer dans les airs
การเดิน[n.] (kān doēn) EN: walking FR: marche [f] ; déplacement à pied [m]
การเคลื่อนที่[n.] (kān khleūoe) EN: movement ; motion ; movability ; travel FR: mouvement [m] ; trajectoire [f] ; course [f] ; déplacement [m]
การสัญจร[n.] (kān sanjøn) EN: travel ; transportation FR: déplacement [m]
การย้าย[n.] (kān yāi) EN: FR: transfert [m] ; déplacement [m]
การโยกย้าย[n. exp.] (kān yōkyāi) EN: migration ; transfer FR: déplacement [m] ; transfert [m]
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift ; change position ; move over ; move a little ; move slightly ; edge FR: déplacer ; bouger ; avancer un peu
เข็น[v.] (khen) EN: push ; pull ; put pressure on ; force ; egg on ; goad FR: pousser ; déplacer ; faire pression
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
เคลื่อนที่[v. exp.] (khleūoenthī) EN: change the position ; move ; displace ; shift ; transfer ; remove FR: déplacer ; bouger ; parcourir
เคลื่อนตัว[v.] (khleūoen tū) EN: move ; be in movement FR: se déplacer ; se mouvoir
เคลื่อนย้าย[v.] (khleūoenyāi) EN: dislocate ; displace ; move ; relocate ; transfer ; shift ; remove FR: déplacer ; délocaliser ; transférer
แล่น[v.] (laen) EN: run ; move ; go ; sail (along/by) ; glide FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: move ; displace FR: se déplacer ; déplacer ; mouvoir ; bouger
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: move ; shift FR: bouger ; déplacer
ไม่ขยับ[v. exp.] (mai khayap) EN: FR: ne pas bouger ; ne pas se déplacer ; ne pas avancer
พลัดถิ่น[adj.] (phlatthin) EN: displaced ; exiled FR: exilé ; déplacé
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander FR: circuler ; se déplacer ; voyager
สับที่[v. exp.] (sap thī) EN: FR: transposer ; déplacer
เสียเที่ยว[v. exp.] (sīa thīo) EN: come for nothing ; go for nothing ; be a waste of time FR: se déplacer pour rien
วางหมาก[v.] (wāngmāk) EN: make a move (chess) ; position chess pieces ; plan a winning strategy ; position s.o./sth FR: déplacer un pion
ย้าย[v.] (yāi) EN: move ; transfer ; sway ; shift ; take away ; change ; switch FR: déplacer ; transférer ; déménager
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes
โยกย้าย[v.] (yōkyāi) EN: remove ; dismiss ; send away ; move FR: transférer ; déplacer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deplace
Back to top