ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้*, -ทำให้-

ทำให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้ (v.) cause See also: make Syn. เป็นเหตุให้, ทำเอา
ทำให้กว้าง (v.) widen See also: ream, dilate Syn. เผย
ทำให้คด (v.) bend See also: straighten, flex, bend Syn. งอ, ทำให้ตรง
ทำให้จำยอม (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้ดำรงอยู่ (v.) maintain See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while Syn. ทำให้ทรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด
ทำให้ดีขึ้น (v.) enhance See also: enrich, improve, broaden, flourish Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม
ทำให้ตรง (v.) bend See also: straighten, flex, bend Syn. งอ, ทำให้คด
ทำให้ตลอด (v.) follow Syn. ดำเนินต่อ, สืบต่อ, สานต่อ, สืบทอด
ทำให้ทรงอยู่ (v.) maintain See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while Syn. ทำให้ดำรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด
ทำให้บาดเจ็บ (v.) hurt See also: harm Syn. ทำร้าย, รังแก, ประทุษร้าย, ทำให้เจ็บ
ทำให้บาดเจ็บ (v.) injure See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, รังแก
ทำให้พอใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
ทำให้พินาศ (v.) destroy See also: ruin, demolish, wreck Syn. ทำลาย
ทำให้พึงใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
ทำให้มัวหมอง (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้เสียหาย
ทำให้ราบ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้รุ่งเรืองขึ้น (v.) enhance See also: enrich, improve, broaden, flourish Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม
ทำให้สบายใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ
ทำให้สำเร็จ (v.) succeed See also: achieve, accomplish
ทำให้สิ้นพยศ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้สิ้นฤทธิ์ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, กำราบ
ทำให้หมดจด (v.) clean See also: cleanse Syn. ทำความสะอาด, ประทินโฉม
ทำให้หมดทุกข์ (v.) ease See also: be released from, relieve
ทำให้หยุด (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. หยุด, ปิด Ops. เปิด
ทำให้หลง (v.) charm See also: use love potion Syn. ล่อใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงรัก, ดึงดูด, ทำเสน่ห์ยาแฝด
ทำให้หลงรัก (v.) charm See also: use love potion Syn. ล่อใจ, ทำให้หลงใหล, ดึงดูด, ทำให้หลง, ทำเสน่ห์ยาแฝด
ทำให้หลงใหล (v.) charm See also: use love potion Syn. ล่อใจ, ทำให้หลงรัก, ดึงดูด, ทำให้หลง, ทำเสน่ห์ยาแฝด
ทำให้หลุดพ้น (v.) release See also: liberate, remove, relieve, ease, alleviate, lessen, emancipate Syn. บรรเทา, ช่วยเหลือ
ทำให้อยู่ในอำนาจ (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้เกิด (v.) cause See also: produce an effect
ทำให้เจ็บ (v.) hurt See also: harm Syn. ทำร้าย, รังแก, ประทุษร้าย, ทำให้บาดเจ็บ
ทำให้เชื่อง (v.) subdue See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ
ทำให้เดือดร้อน (v.) disturb See also: pester, bother, trouble, harass Syn. รบกวน
ทำให้เบิกบาน (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
ทำให้เป็นรูๆ (v.) perforate See also: make holes in, punch holes, be holed
ทำให้เรียบ (v.) level See also: smooth, even, flatten Syn. ทำให้เสมอ, เกลี่ย
ทำให้เสมอ (v.) level See also: smooth, even, flatten Syn. ทำให้เรียบ, เกลี่ย
ทำให้เสร็จ (v.) finish See also: prepare, fulfill, decorate, adorn Syn. ตระเตรียม, ตกแต่ง
ทำให้เสียหาย (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss
renninทำให้โปรตีนในนมรวมตัวกันเป็นก้อนเรียกว่า carsinogen
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acidulate(อะซิด' คิวเลท) vt. ทำให้เป็นกรด
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie)
addictive(อะดิค' ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้ติดยาได้
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravateทำให้ร้ายแรงขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attenuateทำให้อ่อนฤทธิ์, ทำให้เบาบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automateทำให้เป็นอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computerize; computeriseทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depleteทำให้หมดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depraveทำให้เสื่อมเสียทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desiccate; exsiccateทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fertilizeทำให้มีลูก, ผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gratisทำให้เปล่า, ไม่เรียกค่าตอบแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
impair the reputationทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalise; normalizeทำให้เป็นบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalize; normaliseทำให้เป็นบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obtundทำให้ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optimiseทำให้เหมาะที่สุด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
optimizeทำให้เหมาะที่สุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putrefyทำให้เน่า, ทำให้เน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalise; rationalizeทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rationalize; rationaliseทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
refectทำให้ฟื้น, ซ่อมแซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refineทำให้บริสุทธิ์ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejuvenateทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renderทำให้, ให้คืน, ยื่นให้, ยอมให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
softenทำให้นุ่ม, ทำให้น่วม, ทำให้หายกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizeทำให้มีเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vascularise; vascularizeทำให้มีหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitiateทำให้เสียไป, ทำให้เสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afforestการปลูกป่า, การทำให้เป็นป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว๒. การทำภาพเคลื่อนไหว๓. ภาพเคลื่อนไหว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ, การอัตโนมัติ, การวางระบบอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
break-inการทำให้สึกเข้าที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
urticariogenic-ทำให้เกิดลมพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caustic๑. ทำให้ไหม้, กัดกร่อน๒. -รสเผ็ดร้อน๓. สารทำให้ไหม้, สารกัดกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chaste characterความไร้เดียงสา (ที่ทำให้ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear๑. ลบล้าง, ทำให้ว่าง๒. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clone๑. โคลน๒. เพาะไม่ผสมพันธุ์, สำเนาพันธุ์, ทำให้เกิดตามแม่แบบ๓. เพาะเลี้ยงกลุ่มแฝด๔. กลุ่มแฝดเพาะเลี้ยง, สำเนาพันธุ์, ผู้เกิดตามแม่แบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
completionการทำให้สมบูรณ์, การทำให้ครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asepsisทำให้ปราศจากเชื้อโรค [การแพทย์]
Carcinogenicทำให้เกิดมะเร็ง [การแพทย์]
Demulcentทำให้ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Discolorทำให้สีอ่อนลง [การแพทย์]
Equilibrateทำให้สมดุล [การแพทย์]
Isolateทำให้แยก, แยกไว้ต่างหาก [การแพทย์]
Magnetizedทำให้เป็นแม่เหล็ก [การแพทย์]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Acidifying Agentsยาที่ทำให้เป็นกรด [การแพทย์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Air-Dryingการทำให้แห้งในบรรยากาศปกติ [การแพทย์]
Alkaline ภาวะด่าง ภาวะที่มีสารละลายประเภทแอลคาไลมากพอที่ทำให้ พีเอชสูงกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Anchoring Groupกรุ๊ปที่ไปทำให้เกิดเกลือ [การแพทย์]
Animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว ๒. การทำภาพเคลื่อนไหว ๓. ภาพเคลื่อนไหว, ๑. การทำให้เคลื่อนไหว
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Approximateการทำให้เข้ามาแนบชิดติดกัน [การแพทย์]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Artificialคนทำให้เกิดขึ้น [การแพทย์]
Asphyxiationการทำให้สภาวะไม่เหมาะสม [การแพทย์]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Attrition การลดลง ในตารางชีพทางประชากรหมายถึง การลดลงของจำนวนผู้เกิดในรุ่นปีเดียวกันหรือจำนวนคนที่ตั้งคนในตารางชีพ ในตอนเริ่มต้นรุ่นปีนั้น เมื่อคำนวณไปในอนาคตจะมีผู้ที่ตายในแต่ละปี ทำให้จำนวนคนในรุ่นปีเกิดเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ [สิ่งแวดล้อม]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Autoclaveเครื่องนึ่งอัด, ตู้นึ่ง, ทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, นึ่ง, การอบความร้อน, ตู้อบฆ่าเชื้อ, ออโตเคลฟ, การฆ่าเชื้อโดยไอน้ำ, การนึ่งฆ่าเชื้อ, เครื่องนึ่ง [การแพทย์]
Automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ [เศรษฐศาสตร์]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
Bacterial Agglutinationการทำให้แบคทีเรียจับกลุ่ม [การแพทย์]
Biologic Agentsสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางชีววิทยา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flush from (phrv.) ทำให้ (คนหรือสัตว์) ออกจากที่ซ่อน See also: ไล่ต้อนออกมา, กวาดล้างออก Syn. flush out
flush out (phrv.) ทำให้ (คนหรือสัตว์) ออกจากที่ซ่อน Syn. flush from
persuade of (phrv.) ทำให้ (ความจริง) กระจ่าง See also: ทำให้เข้า
temper with (phrv.) ทำให้ (ความดุร้าย, อำนาจ, กำลัง) ลดลง
get up (phrv.) ทำให้ (ความรู้สึกบางอย่าง) มากขึ้น Syn. work up
descend to (phrv.) ทำให้ (จิตใจ) ตกต่ำ Syn. lower oneself, sink to, stoop to
leave with (phrv.) ทำให้ (บางคน) รับผิดชอบกับ
hand back (phrv.) ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา
put at (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง เช่น ม้า) กระโดดข้าม Syn. set at
rain down (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) กระหน่ำเข้ามา See also: ทำให้ตกมาอย่างมากมาย Syn. hail down on
call back (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) กลับคืนมา See also: ทำให้หาย, ทำให้ฟื้นคืน
necessitate (vt.) ทำให้ (บางสิ่ง) จำเป็น See also: ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ Syn. need, require
lend colour to (idm.) ทำให้ (บางสิ่ง) ดูเหมือนจะเป็นไปได้ Syn. give to
bring something to pass (idm.) ทำให้ (บางสิ่ง) เกิดขึ้น Syn. come to
arch over (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) เป็นรูปโค้งคลุม
show off (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น Syn. set off
blow open (phrv.) ทำให้ (บางสิ่งที่พยายามพิสูจน์) เสีย
do to (phrv.) ทำให้ (บางสิ่งเช่น อันตราย ความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ดี)เกิดขึ้นกับ
entrain (vt.) ทำให้ (ผลของการกระทำ) เกิดขึ้น
get someone into trouble (idm.) ทำให้ (ผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน) ตั้งครรภ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do the best you canทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้
Make that the first thing on your listทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องแรกในรายการของคุณ
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
How does she keep it clean?เธอทำให้มันสะอาดได้อย่างไร
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
What makes you say that?อะไรทำให้คุณพูดอย่างนั้น
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
He won't disappoint usเขาจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง
I'll do my best, sirผมจะทำให้ดีที่สุดครับท่าน
The baby kept us awake all nightเจ้าตัวน้อยทำให้เราตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน
We'll do our bestพวกเราจะทำให้ดีที่สุด
I think maybe I made you confusedฉันคิดว่าบางทีฉันทำให้คุณสับสน
I'm sorry to frighten youฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ
He always makes me laughเขาทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอ
Very sorry to have wasted your timeขอโทษมากๆ ที่ทำให้คุณเสียเวลา
He makes me laughเขาทำให้ฉันหัวเราะ
You made us waitคุณทำให้พวกเราต้องคอย
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
The examination put a lot of stress on himการสอบทำให้เขากดดันมาก
I won't take much of your timeฉันจะไม่ทำให้คุณเสียเวลามากนัก
Don't disappoint me!อย่าทำให้ฉันผิดหวัง
Does he make you happy?เขาทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่า?
You'd better not make him lateคุณไม่ควรทำให้เขาสายนะ
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
She reminds me of my motherเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณแม่ของฉัน
Hey this will put a smile on your faceเฮ้ นี่จะทำให้คุณยิ้มได้
Why don't we do something to cheer ourselves up?ทำไมเราไม่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเราเองรื่นเริงขึ้น?
I promise I will always do my bestฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"...the men who made love to her."คนที่ ทำให้ ความรัก ของเธอ .
I said the men who made love to her!ฉัน กล่าวว่า คนที่ ทำให้ ความรัก กับ เธอ
Studying the pattern made Euclid conscious of itself.การศึกษาในรูปแบบ ทำให้ ยูคลิด เกิดจิตสำนึก
You know, you live through something like this... it really makes you appreciate having the right woman in your life.รู้ไม๊, หลังจากผ่านประสพการณ์แบบนี้... ทำให้ นายรุ้ว่านายรักห่วงใยใคร
This is what you wanted, isn't it, to humiliate me and make me quit?นี่หรือ ที่คุณต้องการมัน ทำให้ เพื่อฉันจะได้ลาออก งั้นรึ
Screw ups with the ratios are what's behind the collapse of bridges and buildings, Irresponsible bastards!การผสมไม่ถูกส่วน ทำให้ สะพานและตึกพังลงมา ไอ้พวกไม่มีความรับผิดชอบ
I imagine debt puts a lot of pressure on a marriage.ฉันนึกภาพเรื่องหนี้สิน... ทำให้ ชีวิตแต่งงานมันกดดันมากเลย
You know, you're going to be a real crowd pleaserนายรุ้ไหม ว่านาย ทำให้ คนชอบใจ
As a result of this, the fbi is officially taking charge of the investigation.ผลจากเหตุการณ์นี้ ทำให้ FBI เข้าควบคุมการสอบสวนครั้งนี้
This robbery's pissed off some local villains.การปล้นครั้งนี้ ทำให้ พวกผู้ร้ายท้องถิ่นบางคนโกรธมาก
You put some kind of air intake in the mask.นาย ทำให้ อากาศ เข้าไปในหน้ากาก
Nobody in the world makes me laugh the way you do.ไม่มีใครในโลก ทำให้ \ ผมหัวเราะได้แบบนี้
We do know the rescue resulted in the death of General Juma and all of his forces.เราทราบว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ ทำให้ นายพลจมา และกองกำลัง เสียชีวิต
And keep getting away with it.และ ทำให้ การ อยู่ กับ มัน
Lupus results in an overactive immune system.ผลจากโรคผิวหนังลูปัส ทำให้ ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากไป
It's another violation we can use to shuthem down.การฝ่าฝืนต่าง ๆ ทำให้ เราสามารถสั่งปิดพวกเขาได้
Gonna make a left after a big red mailbox.จะ ทำให้ ด้านซ้าย หลังจากที่ กล่องจดหมาย สีแดงขนาดใหญ่
But you're lucky 'cause I'm your friend.แต่ คุณโชคดี ทำให้ ฉันเมตร เพื่อน ของคุณ
No, this guy makes William Tell look like a summer-camp archery coach.คนร้าย ทำให้ วิลเลียม เทล ดูเป็นแค่ครูสอนยินธนู ให้เด็กๆเลย
The casimir effect should produce a thinner, more porous region of space-time.ปรากฏการณ์แคสสิเมียร์จะทำให้ผนัง บางขึ้น, ทำให้ พื้นผิวของ พื้นที่-เวลา มีรูพรุนมากขึ้น
Maybe she went for the gun in the drawer, forced the unsub to shoot her, and stopped him from following his ritual.บางที เธออยากจะหยิบปืนจากลิ้นชัก ทำให้ unsub ต้องยิงเธอ และทำให้เขาหลุดออกจากรูปแบบที่ต้องการ
He was scared off by the security guard.ซึ่งชายคนนั้น ทำให้ รปภ.หลายคนหวาดกลัว
Years watching over patients in the operating room made Hameroff obsessed with understanding the link between brain activity and consciousness.ปีที่เฝ้าดูผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการ ทำให้ แฮเมอออฟ หมกมุ่นอยู่กับ การทำความเข้าใจการเชื่อมโยง ระหว่างการทำงานของสมองและมี จิตสำนึก
Oh, boy. God.ให้ตายสิ พระเจ้า Roxy Music ทำให้ ฉันอยากสร้าง
I have something from school that, um... made me think of you.ฉันมีบางอย่างจากโรงเรียน ที่.. เอ่อ ทำให้ ฉันคิดถึงนาย
One of the other prisoners freed me.หนึ่งในนักโทษคนอื่น ๆ ทำให้ ฉันมีอิสรภาพ
Your network's secrecy has ruined my reputation.เพราะความลับของพวกคุณ ทำให้ ชื่อเสียงของผมต้องพังพินาศ
This was after Carlos helped her develop a personal shopping web site, which led to Gabrielle getting her own show on the home shopping network.หลังจากคาร์ลอสได้ช่วยเธอสร้าง เว็บไซต์ ช่วยเลือกซื้อเสื้อผ้า ทำให้ แกเบรียล มีรายการทีวีเป็นของตัวเอง
You need me to make the codes work.นายต้องการให้ ฉัน ทำให้ รหัสนั้นใช่ได้
I can say there was an internal glitch in my computer, that the information was lost...ฉันบอกว่า มีปัญหา กับ คอมพิวเตอร์ของฉันก็ได้ ทำให้ ข้อมูล สูญหายไป... .
Going in there like that without backup, putting a civilian in harm's way, that's not only reckless, that is bad police work.เข้าไปในนั้น โดยไม่มีกำลังเสริม ทำให้ พลเรือนมีอันตราย นั่นไม่ใช่เรียกว่าสะเพร่า แต่เป็นการทำงานที่แย่มาก
Really, 'cause it looked likeจริงๆ ทำให้ มันเหมือน
It sounds great.มันฟังดูดี ทำให้ ฉันต้องการซื้อ
Can't wait to see Sam in stilettos and a leather bustier really putting the S-A-M into S-and-M.แทบรอเห็นแซมใส่ส้นเข็มไม่ไหวเลยว่ะ กับชุดหนังมันแผลบ ทำให้
It's so big. It makes my problems feel small.มันกว้างใหญ่ ทำให้ ปัญหาของฉันดูเล็กลงไปเลย
But... if he could just get it... a little... further.แต่ถ้า เขาสามารถ ทำให้ ไกลออกไปอีกหน่อย
Double agent -- endangered a vice president and revealed state secrets to the Pakistanis.สายลับซ้อน - - ทำให้ รองประธานาธิบดี ตกอยู่ในอันตราย
Ewg. I thought we're suppose to keep Riley happyเอ่อ ฉันคิดว่าเราควร ทำให้ ไรลี่ย์ มีความสุขให้เร็วที่สุด
Learn all we can. Make ourselves valuable.เรียนรู้ทั้งหมดที่เราสามารถ ทำให้ ตัวเองมีคุณค่า
Puts 'em in a good mood, doesn't it?ทำให้ 'em อยู่ในอารมณ์ที่ดีไม่ได้หรือไม

ทำให้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้ทรมาน English: to torment
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: ทำให้เหมือนกัน
暴く[あばく, abaku] Thai: ตีแผ่ทำให้ได้อาย English: to divulge
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จลุล่วงไป English: to accomplish
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to achieve
済ませる[すませる, sumaseru] Thai: ทำให้เสร็จเรียบร้อย English: to be finished
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้เต็ม
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้สำเร็จ
生やす[はやす, hayasu] Thai: ทำให้งอกงาม
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้
Back to top