ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harm*, -harm-

harm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harm (n.) ความชั่วร้าย
harm (n.) ความเสียหาย See also: การบาดเจ็บ Syn. damage, injury
harm (vt.) ทำร้าย See also: ทำอันตราย, ทำลาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
harmed (adj.) บาดเจ็บ Syn. injured, wounded
harmful (adj.) ซึ่งให้โทษ See also: ซึ่งเป็นโทษ, อันตราย, ซึ่งเป็นอันตราย, ซึ่งมุ่งร้าย Syn. damaging, hurtful, injurious Ops. beneficial, healthful, useful
harmfully (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ Syn. damagingly, hurtfully, injuriously Ops. beneficially, healthfully, usefully
harmfulness (n.) ความเสียหาย See also: อันตราย Syn. ill, damage
harmless (adj.) ซึ่งไม่เป็นอันตราย See also: ปลอดภัย
harmless (adj.) ไม่ทำให้โมโห See also: ไม่ทำให้ขุ่นเคือง
harmless (adj.) ไม่มีภัย See also: ไม่เป็นอันตราย, ไม่เป็นพิษเป็นภัย Syn. benign, innocent Ops. dangerous, harmful, injurious
harmlessness (n.) ความไม่เป็นอันตราย See also: ความไม่เป็นพิษเป็นภัย Syn. innocence, innocuousness Ops. damage, danger, harmfulness
harmonic (adj.) ที่ประสานกัน See also: กลมกลืนกัน, เข้ากันสนิท
harmonic (n.) เสียงประสาน See also: ทำนองประสาน
harmonic (adv.) เสียงประสาน See also: ทำนองประสาน
harmonica (n.) หีบเพลงปาก See also: เครื่องดนตรีเป่าด้วยปาก, ออร์แกนปาก Syn. mouth organ
harmonious (adj.) ซึ่งเข้ากันดี See also: ซึ่งเข้ากันได้
harmonious (adj.) ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน See also: ซึ่งกลมเกลียวกัน Syn. concordant, compatible, congruous Ops. discordant, incompatible, unharmonious
harmonious (adj.) ประสานกัน See also: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน
harmoniously (adv.) อย่างเข้ากันได้ See also: อย่างเข้ากันได้ดี
harmoniously (adv.) อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน See also: อย่างกลมเกลียวกัน Syn. concordantly, compatible, congruousconcordant, compatibly, congruously Ops. discordantly, incompatibly, unharmoniously
harmonise (vi.) พ้องกัน (ความคิด) See also: ตรงกัน, เหมือนกัน, ต้องกัน Syn. correspond, agree, accord, match, tally, jibe, square, concur, harmonize, admit, resemble Ops. differ, contradict
harmonium (n.) เครื่องดนตรีประเภทเป่าขนาดเล็ก
harmonization (n.) การกลมกลืน
harmonize (vi.) เข้ากันได้ See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize (vt.) เข้ากันได้ See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize (vt.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้ประสานกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้กลมกลืนกัน
harmonize (vt.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ทำให้ปรองดอง, ทำให้ประสมกลมกลืน
harmonize (vi.) ประสานกัน See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize (n.) ประสานกัน See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize (vt.) ประสานเสียง See also: เรียบเรียงเสียงประสาน
harmonize with (phrv.) เข้ากันได้กับ See also: ไปกันได้กับ, ไปได้ดีกับ Syn. blend with
harmony (n.) การประสานเสียง
harmony (n.) ความสามัคคี See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน Syn. concord, concurrence, conformity Ops. conflict, disagreement, discord
English-Thai: HOPE Dictionary
harm(ฮาร์ม) n. อันตราย,การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ความเสียหาย,การเป็นภัย,ความชั่ว,ความผิด. vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmer n., Syn. injury,damage
harmationn. ลมแห้งแล้งและมีฝุ่นทางด้านฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
harmfuladj. เป็นอันตราย., See also: harmfulness n., Syn. hurtful,injurious ###A. beneficial
harmlessadj. ไม่มีภัย,ไม่เป็นอันตราย,ไม่ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmlessness n., Syn. innoxious
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันสนิท,สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
harmonica(ฮาร์มอน'นิคะ) n. หีบเพลงปาก,ออร์แกนปาก., Syn. mouth organ
harmonics(ฮาร์มอน'นิคซ) n. วิทยาศาสตร์เสียงดนตรี,วิชาเสียงประสาน
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
harmonise(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmonist(ฮาร์'มะนิสทฺ) n. นักวิชาประสานเสียง,นักกวี
harmonistic(ฮาร์โมนิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการประสานกัน,
harmonium(ฮาร์โม'เนียม) n. ออร์แกนเล็ก,เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายออร์แกน
harmonize(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement,accord,conformity
harmotomen. แร่จำพวก zeolite
English-Thai: Nontri Dictionary
harm(n) อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความผิด,ความชั่ว
harmful(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย,ร้ายกาจ
harmless(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นพิษเป็นภัย
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
harmonica(n) หีบเพลงเป่า
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
harmikaบัลลังก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonicฮาร์มอนิก, ทวีคูณความถี่ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอนิก (เอชเอ็ม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonization of lawsการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน (ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonyความบรรสาน, ภาวะบรรสาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmineฮาร์มีน [การแพทย์]
Harmonic analysisการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอร์นิก (เอชเอ็ม), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้จากการหารจำนวนข้อมูลทั้งหมดด้วยผลบวกของส่วนกลับของข้อมูลชุดนั้น  ใช้อักษรย่อ H.M. [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Harmonicaหีบเพลงเป่า [TU Subject Heading]
Harmonics (Electric waves)ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำร้าย (v.) harm See also: do harm, hurt Syn. รังแก, ทำอันตราย, ประทุษร้าย
รังแก (v.) harm See also: do harm, hurt Syn. ทำอันตราย, ประทุษร้าย
เรื่องเสียหาย (n.) harm See also: damage Syn. เรื่องเสื่อมเสีย Ops. เรื่องดีงาม
เรื่องเสื่อมเสีย (n.) harm See also: damage Ops. เรื่องดีงาม
สอดคล้อง (adv.) harmoniously See also: melodiously, agreeably, concordantly Syn. พ้อง, ประสาน Ops. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง
หนึ่งเดียวกัน (adv.) harmoniously See also: congruously, agreeably
อันหนึ่งอันเดียวกัน (adv.) harmoniously See also: congruously, agreeably Syn. หนึ่งเดียวกัน
เป็นปี่เป็นขลุ่ย (adv.) harmoniously See also: concordantly, in perfect harmony Ops. ขัดแย้ง
การกลมกลืน (n.) harmonization See also: reconciliation
การกลืน (n.) harmonization See also: reconciliation Syn. การกลมกลืน
กลมกลืนกัน (v.) harmonize See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน
กินกัน (v.) harmonize See also: get along, fit well together, go together, agree, suit each other Syn. เข้ากัน, ปรองดอง, กลมกลืน
ปรองดอง (v.) harmonize See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
ประสานกัน (v.) harmonize See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน, กลมกลืนกัน
ประสานเสียง (v.) harmonize Syn. ร้องเพลงเป็นหมู่
ยอมกัน (v.) harmonize See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
ร้องเพลงเป็นหมู่ (v.) harmonize
สามัคคี (v.) harmonize See also: get together, accord Ops. แตกสามัคคี
ไปด้วยกัน (v.) harmonize See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched Syn. เข้ากัน, กลมกลืนกัน
ไม่แก่งแย่งกัน (v.) harmonize See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're not charming as you think you areคุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
You are sweet and charmingคุณน่ารักและและมีเสน่ห์
I have protected him from all harmฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She can't harm you anymore. We're the only two people in the world that know, Maxim, you and I.มีเเค่ 2 คนในโลกที่รู้เรื่องนี้ คุณกับฉันไง
You're going to harm her.คุณนั่นเเหละจะทําร้ายเธอ
Please play with me. I won't harm you. - Then why do you have a gun?เล่นกับผมเถอะ ผมไม่ทำร้ายคุณหรอก
Come, no one will harm youเอาน่าไม่มีใครทำร้ายเธอหรอก
Soon they'll harm you.ในไม่ช้ามันจะทำร้ายคุณ
I'm not gonna harm anybody, and there's nothing wrong with me.ฉันอยากจะกลับเข้ามาอยู่ข้างในนี้ นายไม่เข้าใจรึงัย
I'm much better. I won't harm anybody.ทำไมเขาถึงได้ไหม้เกรียมแบบนี้ละ
As everyone here is in the same boat, there's no harm in my revealing some details.ในเมื่อทุกคนที่นี่ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว คงจะไม่มีอันตรายถ้าจะเปิดเผย รายละเอียดบางอย่าง
No harm done. It could be giant rats.- อาจเป็นหนูยักษ์ก็ได้
(GASPS) lf you swim back now, I promise no harm will come to you.ถ้าท่านว่ายน้ำกลับมาที่เรือตอนนี้ หม่อมฉันสัญญาว่า ท่านจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ เอ..
But, no harm done.แต่ ไม่มีอันตรายอะไรหรอกนะ มานี่เถอะน้องข้า ได้เวลาไปหาหมอกันแล้ว
But you talked to him twice a week. He never indicated he'd harm the girl?แต่คุณได้คุยกับเขาอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เขาไม่เคยแสดงทีท่าว่าจะทำร้ายผู้หญิงคนนั้นเลยเหรอ?

harm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, 不妨] there is no harm in; might as well
害兽[hài shòu, ㄏㄞˋ ㄕㄡˋ, 害兽 / 害獸] vermin; harmful animal
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 有魅力] attractive; charming
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 不良] bad; harmful; unhealthy
[xǔ, ㄒㄩˇ, 诩 / 詡] brag; harmony; make known
头孢菌[tóu bāo jūn, ㄊㄡˊ ㄅㄠ ㄐㄩㄣ, 头孢菌 / 頭孢菌] cephalosporin (pharmacology); cephalothin
头孢菌素[tóu bāo jūn sù, ㄊㄡˊ ㄅㄠ ㄐㄩㄣ ㄙㄨˋ, 头孢菌素 / 頭孢菌素] cephalosporin (pharmacology); cephalothin
人格魅力[rén gé mèi lì, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 人格魅力] personal charm; charisma
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)
粲夸克[càn kuā kè, ㄘㄢˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, 粲夸克] charm quark (phys.)
丰姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 丰姿 / 豐姿] charm
丰韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 丰韵 / 豐韻] charm; fine-looking (woman)
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 魅力] charm; fascination; glamor; charisma
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, 和谐性 / 和諧性] compatibility; mutual harmony
谐和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 谐和 / 諧和] concordant; harmonious
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 协 / 協] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, 协调 / 協調] to coordinate; to harmonize; negotiation
害处[hài chu, ㄏㄞˋ ㄔㄨ˙, 害处 / 害處] damage; harm
有害[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, 有害] destructive; harmful; damaging
[bì, ㄅㄧˋ, 弊] detriment; fraud; harm; defeat
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, 佛法] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, 达摩 / 達摩] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma
温驯[wēn xùn, ㄨㄣ ㄒㄩㄣˋ, 温驯 / 溫馴] docile; meek; harmless; moderate and obedient; tame
药剂士[yào jì shì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 药剂士 / 藥劑士] druggist; pharmacist
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 药剂师 / 藥劑師] drugstore chemist; druggist; pharmacist
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, 心醉] enchanted; fascinated; charmed
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, 均衡] equal; balanced; harmony; equilibrium
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, 议和团 / 議和團] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, 迷人] fascinating; enchanting; charming; tempting
女色[nǚ sè, ㄋㄩˇ ㄙㄜˋ, 女色] female charms; femininity
[mèi, ㄇㄟˋ, 媚] flatter; charm
[jí, ㄐㄧˊ, 潗] friendly; harmonious
基谐波[jī xié bō, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, 基谐波 / 基諧波] fundamental frequency; base harmonic
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 害人精] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest
风姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 风姿 / 風姿] good looks; good figure; graceful bearing; charm

harm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health
天に向かって唾を吐く[てんにむかってつばきをはく, tennimukattetsubakiwohaku] (exp,v5k) to spit into the wind; in trying to cause harm to another, one invites disaster upon onelself
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P)
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals
グラスハーモニカ[, gurasuha-monika] (n) glass harmonica
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes)
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre
シャルム[, sharumu] (n) charm (fre
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P)
チャーム[, cha-mu] (adj-na,n,vs) charm
ドラッグストア[, doraggusutoa] (n) drugstore; pharmacy
ハーモナイズ[, ha-monaizu] (n) harmonize; harmonise
ハーモナイゼーション[, ha-monaize-shon] (n) harmonization; harmonisation
ハーモニー[, ha-moni-] (n) harmony; (P)
ハーモニカ[, ha-monika] (n) (1) harmonica; mouth organ; (2) (X) cunnilingus; (P)
ハーモニクス[, ha-monikusu] (n) (See 和声学・わせいがく) harmonic; harmonics
ハーモニックス[, ha-monikkusu] (n) harmonics
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P)
ハモニカ[, hamonika] (n) harmonica
ハモる[, hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony
ハルモニウム;ハーモニウム[, harumoniumu ; ha-moniumu] (n) harmonium
ピアニカ[, pianika] (n) pianica; piano and harmonica
ファーマシー[, fa-mashi-] (n) pharmacy; chemist; drug store
フィルハーモニック[, firuha-monikku] (adj-f) philharmonic (e.g. orchestra, choir)
ポリファーマシー[, porifa-mashi-] (n) polypharmacy
一殺多生[いっさつたしょう;いっせつたしょう, issatsutashou ; issetsutashou] (exp) It is justifiable to kill one (harmful) person to save the lives of many
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self)
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable
不統一[ふとういつ, futouitsu] (adj-na,n) disunity; disharmony
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
丸い(P);円い(P)[まるい(P);まろい(ok), marui (P); maroi (ok)] (adj-i) (1) (丸い usu. refers to ball-shaped, and 円い to disc-shaped objects) round; circular; spherical; (2) (See 丸く収まる) harmonious; calm; (P)
五眼[ごげん, gogen] (n) {Buddh} the five eyes (physical eye, heavenly eye, wisdom eye, dharma eye and Buddha eye)
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability
人畜無害[じんちくむがい, jinchikumugai] (adj-na) harmless to man and beast
Japanese-English: COMDICT Dictionary
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with

harm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize FR: mettre en péril
อปการ[n.] (apakān) EN: doing harm ; despising FR:
บีฑา[v.] (bīthā) EN: harass ; harry ; trouble ; harm FR:
ใช้กำลังประทุษร้าย[v.] (chaikamlang) EN: harm FR:
การทำร้าย[n.] (kān thamrāi) EN: doing harm ; assault FR:
กัด[v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts ; intend to do harm FR: être animé de mauvaises intentions ; penser à mal
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย[n. exp.] (khwām phit ) EN: bodily harm FR:
กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (kratham khw) EN: commit bodily harm FR:
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภยันตราย[n.] (phayantarāi) EN: danger ; risk ; peril ; harm and danger ; hazard FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
พิษ[adj.] (phit) EN: toxic ; poisonous ; malignancy ; harm FR: toxique ; vénéneux
ปล่อยของ[v. exp.] (plǿikhøng) EN: let the magic thing go ; release an amulet to harm the other ; spell an object to do harm ; FR:
ปลอดภัย[v.] (pløtphai) EN: be free from harm ; be safe ; be safe and sound ; be out of danger ; be free from harm ; be secure FR: être en sécurité
ปลอดภัย[adj.] (pløtphai) EN: save ; without any danger ; free from harm ; save and sound ; all right ; out of danger ; secure FR: sûr ; en sécurité ; hors de danger ; sans danger ; sauf
ปองร้าย[v. exp.] (pøng rāi) EN: be malicious ; intend to harm ; have ill will FR: tramer ; manigancer
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm ; bear ill will (towards) FR:
ประทุษ[v.] (prathut) EN: injure ; harm ; hurt ; assault FR:
ประทุษกรรม[v.] (prathutsaka) EN: do harm FR:
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
เรื่องเสียหาย[n. exp.] (reūang sīah) EN: harm FR:
โรคกลัวถนน[n. exp.] (rōk klūa th) EN: agyrophobia ; dromophobia ; fear that crossing roads will cause bodily harm to oneself FR:
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarā) EN: hurt ; harm ; damage ; endanger FR:
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer
แอนฮาร์มอนิก[adj.] (aēnhāmønik) EN: anharmonic FR: anharmonique
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; unwholesome ; harmful ; unmeritorious ; FR:
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; harmful ; perilous ; venturesome FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อาราธนาธรรม[v.] (ārātthanāth) EN: request for the Dharma ; invite a monk to preach FR:
อัตราส่วนแอนฮาร์มอนิก[n. exp.] (attrāsūan a) EN: anharmonic ratio FR:
อัตราส่วนฮาร์มอนิก[n. exp.] (attrāsūan h) EN: harmonic ratio FR:
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: Harmand's sole ; Brachirus harmandi FR: Brachirus harmandi
บรรยายธรรม[v. exp.] (banyāi tham) EN: preach ; expound the dharma FR: professer (vx)
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:
ชีวเภสัชกรรม[n.] (chīwaphēsat) EN: biopharmacy ; biopharmaceutics FR:
ชีวเภสัชภัณฑ์[n.] (chīwaphēsat) EN: biopharmaceuticals ; biosimilars FR:

harm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm
Charmeur {m}charmer
anmutig; bezaubernd; lieblich {adj} | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming
Schmuckamazilie {f} [ornith.]Charming Hummingbird
Ziehharmonika {f} | Ziehharmonikas
Disharmonie {f} | Disharmonien
unharmonisch {adv}disharmoniously
schadstoffarm {adj}low in harmful substances; clean-exhaust
Harmlosigkeit {f}harmlessness
Harmonie {f}harmoniousness
Harmonielehre {f}harmonics
Harmonika {f} [mus.] | Harmoniken
Harmonisierung {f}harmonization
Harmonisierungsamt {n}Office for Harmonization
Harmonist {m} | Harmonisten
harmlos {adj} | harmloser | am harmlosestenharmless | more harmless | most harmless
harmlos {adv}harmlessly
gesundheitsschädlich; gesundheitsschädigend {adj}harmful to one's health; injurious to health
schädlich; abträglich; nachteilig {adj} | schädlicher; abträglicher; nachteiliger | am schädlichsten; am abträglichsten; am nachteiligstenharmful | more harmful | most harmful
Oberwelle {f}harmonic wave; ripple
harmonische Reihe {f} [math.]harmonic series
harmonisch {adj} | harmonischer | am harmonischstenharmonious | more harmonious | most harmonious
Vereinheitlichung {f} | Vereinheitlichung von Normenharmonization | harmonization of standards
Reibung {f}inharmoniousness
unharmonisch {adv}inharmoniously
Philharmoniker {m}member of a philharmonic orchestra
umweltfeindlich; umweltschädlich {adj}environmentally harmful; harmful to the environment; noxious
Pharmaindustrie {f}pharmaceutical industry
Pharmakologe {m}pharmacologist
Pharmazeutik {f}pharmaceutics
Reinstwasser {n}pharmaceutical-grade water; ultrapure water
pharmazeutisch {adj}pharmaceutical
pharmazeutisch {adv}pharmaceutically
Philharmonie {f}philharmonic orchestra (society)
Gefecht {n}; Scharmützel
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Kugelflächenfunktion {f} [math.]spherical harmonic
Talisman {m}(lucky) charm; mascot
Störung {f} der ersten Harmonischenfirst harmonic disturbance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harm
Back to top