ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wreck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wreck*, -wreck-

wreck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wreck (vt.) ทำให้เสียหาย See also: ทำให้หายนะ Syn. demolish, destroy, ruin
wreck (vt.) ทำให้ (เรือ) อับปาง See also: ทำให้จม, ทำให้ล่ม
wreckage (n.) ซากปรักหักพัง Syn. debris, ruin, wrack
wrecker (n.) ผู้ทำลาย
wrecking (n.) การรื้อถอน See also: การทำลาย Syn. annihilation, razing
English-Thai: HOPE Dictionary
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wreck๑. ทำให้อับปาง, ทำลายล้าง๒. ของจากเรือแตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, well, don't wreck my truck now.ใช่ดีไม่ทำลายรถบรรทุกของ ฉันตอนนี้
Well, sorry we couldn't remember "The Wreck of the Old 97."ก็ ขอโทษพวกเราจำไม่ได้ เตอะเรคโอฟเตอะโอล97
Will we stand by... and let cats wreck our lives?เราจะมัวอยู่เฉยๆ... ปล่อยให้พวกแมวทำลาย ชีวิตของพวกเรางั้นหรือ
They'll wreck the Paradiso!พวกนั้นจะถล่ม พาราดิโซ่ แล้ว!
Or with this, I'll wreck the place!หรือไม่งั้น, ผมจะถล่มที่นี่ !
You're gonna wreck the best thing that ever happened to you.ถ้านายพูดเรื่องนี้ขึ้นมา นายจะทำลายสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับนาย
The Krispy Kreme truck that got in a wreck on Eighth Avenue.รถขนมของคริสบี้ ครีม ชนที่ถนนสายแปด
Look, don't irresponsibly run roughshod over this and wreck people's lives.ฟังนะ อย่าปฏิเสธผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ถ้าคุณคิดจะทำลายชีวิตใครสักคน
God, I beg you, don't go on a fishing expedition over this and wreck people's lives.พระเจ้า ผมขอร้องล่ะ อย่ามาหาเรื่องจับแพะเลย... ...มันจะทำลายชีวิตของผม
"Never wreck another couple.""อย่าไปเป็นมือที่สาม"
Your big wreck in '54.ซากเรือขนาดใหญ่ของคุณใน '54
You knew I was gonna wreck it.คุณก็รู้ ผมจะทำมันพัง

wreck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ, 摧毁 / 摧毀] destroy; wreck
残骸[cán hái, ㄘㄢˊ ㄏㄞˊ, 残骸 / 殘骸] remains; wreckage
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, 祸害 / 禍害] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck
遇难船[yù nán chuán, ㄩˋ ㄋㄢˊ ㄔㄨㄢˊ, 遇难船 / 遇難船] shipwreck
破坏[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, 破坏 / 破壞] wreck; break; destroy
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 颠覆分子 / 顛覆份子] wrecker; saboteur

wreck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck
レック・ダイビング;レックダイビング[, rekku . daibingu ; rekkudaibingu] (n) (See 沈船ダイビング) wreck diving
レック・ダイブ;レックダイブ[, rekku . daibu ; rekkudaibu] (n) wreck dive
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P)
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)
残骸[ざんがい, zangai] (n) ruins; wreckage
毀壊[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out
水難[すいなん, suinan] (n) drowning; flood; shipwreck
海難[かいなん, kainan] (n) shipwreck; (P)
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P)
破船[はせん, hasen] (n) a shipwreck
解体工場[かいたいこうじょう, kaitaikoujou] (n) disassembly plant; wrecking yard; chop shop
遭難[そうなん, sounan] (n,vs) disaster; shipwreck; accident; being stranded; (P)
難破[なんぱ, nanpa] (n,vs) shipwreck
難破船[なんぱせん, nanpasen] (n) shipwreck
難船[なんせん, nansen] (n,vs) shipwreck

wreck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer
พังบ้าน[v. exp.] (phang bān) EN: wreck a house FR:
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck FR: dévaster ; ravager
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
อับปาง[adj.] (appāng) EN: wrecked ; capsized ; sunk FR: naufragé
ล้มเหลว[adj.] (lom lēo) EN: shipwrecked FR:
ป่าช้ารถ[n. exp.] (pāchā rot =) EN: scrapyard ; junkyard (Am.) ; wrecking yard FR: cimetière de voitures [m]
ปรักหักพัง[adj.] (parakhakpha) EN: ruined ; wrecked ; in ruins FR:
ปู้ยี่ปู้ยำ[adj.] (pūyīpūyam) EN: destroyed ; ruined ; wrecked FR:
เรืออับปาง[n. exp.] (reūa appāng) EN: shipwreck FR: épave [f]
เรือแตก[n. exp.] (reūa taēk) EN: shipwreck FR: épave [f]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakp) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains FR: ruines [fpl] ; vestiges [mpl] ; décombres [mpl]
ยับเยิน[adv.] (yapyoēn) EN: totally damaged ; wrecked ; crushed ; crumpled FR:
ยับย่อย[adv.] (yapyǿi) EN: totally damaged ; wrecked ; crushed ; crumpled FR:
เยิน[adj.] (yoēn) EN: crumpled up ; crumpled out ; dented ; broken ; blunted ; battered ; damaged ; wrecked FR: endommagé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wreck
Back to top