ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurt*, -hurt-

hurt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurt (n.) การทำร้าย See also: การทำอันตราย, การทำลาย, ความปวดร้าว, ความเสียใจ, ความเจ็บปวด, ความเสียหาย, อาการเจ็บปวด
hurt (adj.) ซึ่งเจ็บปวด See also: ที่บาดเจ็บ, ที่เป็นทุกข์
hurt (vi.) ทำให้เจ็บปวด See also: เจ็บ, ปวด, บอบช้ำ
hurt (vi.) ทำให้เสียใจ See also: ทำร้าย (จิตใจ), ทำร้ายจิตใจ, ทำอันตราย
hurt by (vt.) น้อยใจ
hurtable (adj.) ซึ่งทำให้เสียหาย See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย Syn. harmful, injurious
hurtable (adj.) ซึ่งทำให้เสียหาย See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย Syn. harmful, injurious
hurtful (adj.) น้อยใจ
hurtfully (adv.) อย่างน้อยใจ
hurting (n.) ซึ่งทำร้าย See also: ซึ่งเบียดเบียน
hurtle (vt.) กระแทก See also: โยน, พุ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure,wound,harm
hurtful(เฮิร์ท'ฟูล) adj. ซึ่งทำให้ได้รับบาดแผล,เป็นอันตราย,ซึ่งทำให้เสียหาย., See also: hurtfully adv. hurtfulness n., Syn. injurious,harmful,
hurtle(เฮฮ'เทิล) v.,n. (การ) พุ่ง,เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาก,เบียดและผลักอุตลุด,กระทบ,ชน., Syn. charge,rush,crash
English-Thai: Nontri Dictionary
hurt(n) ความบาดเจ็บ,อันตราย,บาดแผล
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ,ซึ่งเป็นอันตราย
hurtle(n) การทุ่ม,การขว้าง,การโยน,การกระทบ,การชน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บช้ำ (n.) hurt See also: pan, distress, pang Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) hurt See also: pan, distress, pang Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว
ชอกช้ำ (v.) hurt See also: be bruised, be shattered
ทารุณจิตใจ (v.) hurt See also: distress, upset Syn. ทำร้ายจิตใจ
ทำอันตราย (v.) hurt See also: harm Syn. ทำร้าย, รังแก, ประทุษร้าย, ทำให้เจ็บ, ทำให้บาดเจ็บ
ทำเจ็บ (v.) hurt Syn. ทำเสียเจ็บ, ทำเอาเจ็บ
ทำเสียเจ็บ (v.) hurt See also: make trouble Syn. ทำเอาเจ็บ
ทำเอาเจ็บ (v.) hurt See also: make trouble Syn. ทำเจ็บ, ทำเสียเจ็บ
ทำให้บาดเจ็บ (v.) hurt See also: harm Syn. ทำร้าย, รังแก, ประทุษร้าย, ทำให้เจ็บ
ทำให้เจ็บ (v.) hurt See also: harm Syn. ทำร้าย, รังแก, ประทุษร้าย, ทำให้บาดเจ็บ
น้อยใจ (v.) hurt See also: feel neglected by, feel slight Syn. น้อยอกน้อยใจ
รังแก (v.) hurt See also: harm Syn. ทำร้าย, ประทุษร้าย, ทำให้เจ็บ, ทำให้บาดเจ็บ
เจ็บ (v.) hurt See also: be distressed in mind, suffer from mental pain Syn. เจ็บปวด, เจ็บใจ, เจ็บร้าว
เจ็บปวด (adj.) hurt See also: offended, bitter, painful, distressful Syn. ปวดร้าว
เสียดแทง (v.) hurt See also: aggrieve Syn. ทิ่มแทง
ทำร้ายจิตใจ (v.) hurt one´s feeling See also: grieve, sadden, distress, pain, upset, wound
กระทบกระเทือนใจ (v.) hurt one´s feelings See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one´s feeling, be hurt Syn. สะเทือนใจ
กระทบใจ (v.) hurt one´s feelings See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one´s feeling, be hurt Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ
เจ็บตัว (v.) hurt oneself See also: get hurt
ช้ำใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No one's gonna hurt youไม่มีใครจะทำร้ายคุณหรอก
You'd better not hurt my carคุณต้องไม่ทำรถฉันเสียนะ
I hurt my elbowฉันเจ็บข้อศอก
I hope you didn't hurt yourselfฉันหวังว่าคุณคงไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะ
Does it hurt much?มันเจ็บมากไหม?
I hope that I don't hurt your feelingsฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
I don't mean to hurt your feelingsฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของคุณ
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
That person continues to hurt you?คนๆ นั้นยังทำให้เธอเจ็บปวดอยู่หรือ
It really hurtsมันเจ็บจริงๆ
That hurts my feelings when you say stuff like thatนั่นทำร้ายความรู้สึกฉันมากเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
What would happen if you got hurt?จะเป็นยังไงถ้าเธอบาดเจ็บขึ้นมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It wouldn't hurt you to take orders from your grasshopp--มันจะไม่เจ็บให้คุณสามารถใช้ คำสั่ง
Oh, don't hurt him,Jiminy.โอ้ไม่ทำร้ายเขา จิมืนี
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ
I've made you unhappy. Somehow, I've hurt you.ฉันทําให้คุณไม่มีความสุข ฉันทําคุณเจ็บปวด
He didn't bring it up because he knew it'd hurt his case.เพราะเขารู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกรณีของเขา
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
# That's when it hurt meนั่นคือเมื่อมันทำร้ายฉัน และความรู้สึกเช่นนี้
Your mother it's better not to talk of her. I never hurt anybody!แม่แกน่ะ อย่าให้ต้องสาธยายเลย ฉันไม่เคยทำร้ายใครนะโว้ย
No, no, I don't wanna hurt you. I...ฉันไม่ได้คิดทําร้ายเธอ

hurt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使受伤[shǐ shòu shāng, ㄕˇ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 使受伤 / 使受傷] hurt
[yùn, ㄩㄣˋ, 愠 / 慍] indignant; feel hurt
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, 负伤 / 負傷] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure
重伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 重伤 / 重傷] seriously hurt; serious injury
痛处[tòng chù, ㄊㄨㄥˋ ㄔㄨˋ, 痛处 / 痛處] sore spot; place that hurts

hurt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
感情を害する[かんじょうをがいする, kanjouwogaisuru] (exp,vs-s) to hurt someone's feelings; to offend someone
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
プレーンヨーグルト[, pure-nyo-guruto] (n) plain yoghurt
フローズンヨーグルト;フローズン・ヨーグルト[, furo-zunyo-guruto ; furo-zun . yo-guruto] (n) frozen yogurt; frozen yoghurt; frozen yogourt
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P)
怪我[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P)
損う(io)(P);損なう(P)[そこなう, sokonau] (suf,v5u) to harm; to hurt; to injure; to damage; to fail in doing; (P)
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P)
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over
発酵乳[はっこうにゅう, hakkounyuu] (n) yoghurt
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傷む[いたむ, itamu] Thai: ช้ำ หรือ ใกล้เน่า English: to hurt
痛む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บปวด English: to hurt

hurt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: be hurt ; grieve ; hurt the feelings FR: offenser ; froisser
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt FR: blesser
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำใจ[v.] (chamjai) EN: be hurt FR:
ชอกช้ำ[v.] (chøkcham) EN: hurt FR:
ได้รับอันตราย[adj.] (dāi rap ant) EN: injured ; harmed ; hurt FR:
หัวร้างข้างแตก[adj.] (hūa rāng kh) EN: hurt ; injured FR:
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บช้ำน้ำใจ[v.] (jepchamnāmj) EN: be hurt ; suffer ; have mental pain FR:
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
เจ็บกระดองใจ[adj.] (jep kradøng) EN: disheartened ; deeply hurt FR:
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé
ขุ่นแค้น[v.] (khunkhaēn) EN: ressent ; feel offended (by) ; take ,offense (at) ; feel hurt FR:
ความรู้สึกเสียใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: hurt FR:
กลัวเจ็บ[v. exp.] (klūa jep) EN: be afraid something is going to hurt ; be afraid of the pain FR:
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt ; feel oneself inferior ; feel wronged FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
น้อยอกน้อยใจ[v.] (nøi-oknøija) EN: feel hurt FR:
แผลใจ[n.] (phlaējai) EN: unforgettable deeply hurt FR:
ประทุษ[v.] (prathut) EN: injure ; harm ; hurt ; assault FR:
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
ปวด[v.] (pūat) EN: ache ; hurt ; be painful ; be in pain FR: avoir mal à ; souffrir de
ปวดใจ[v. exp.] (pūat jai) EN: be hurt FR:
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:
ระกำ[n.] (rakam) EN: suffering ; hurt ; misery ; grief ; sadness FR:
รองเท้ากัด [n. exp.] (røngthāo ka) EN: shoes that pinch ; shoes that hurt FR:
รวดร้าว[v.] (rūatrāo) EN: be painful ; hurt FR:
รู้สึกเจ็บปวด[v. exp.] (rūseuk jepp) EN: feel hurt ; pain FR:
แสลงใจ[v.] (salaēngjai) EN: feel hurt ; be offended FR:
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenja) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt FR: être ému ; être touché
เสียดแทง[v. exp.] (sīet thaēng) EN: hurt FR:
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarā) EN: hurt ; harm ; damage ; endanger FR:

hurt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
forsch; flott; zügig; hurtig; lebhaft {adj} | forscher; flotter; zügiger; hurtiger; lebhafter | am forschsten; am flottesten; am zügigsten; am hurtigsten; am lebhaftestenbrisk | brisker | briskest
schädlich {adj} (für)hurtful (to)
Schädlichkeit {f}hurtfulness
schädlich {adv}hurtfully
schmerzlich; verletzend {adj}hurtful
verletzend {adj} | verletzender | am verletzendstenhurting | more hurting | most hurting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurt
Back to top