ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make*, -make-

make ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make (vt.) ทำ See also: จัดทำ, สร้าง, ผลิต Syn. do, create, produce
make (vt.) แต่งตั้ง Syn. constitute, appoint
make (vt.) จัดหา Syn. provide
make (vt.) ก่อให้เกิด See also: ทำให้เป็น Syn. bring about
make (vt.) จัด (เตียงนอน) See also: จัดแต่ง, ทำเตียง
make (vt.) เข้าใจ Syn. understand
make (vt.) บังคับ See also: บังคับให้ทำ Syn. force, compel, oblige
make (vt.) ทำกำไร See also: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้
make (vt.) คาดคะเน See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ Syn. reckon
make (vt.) กลายเป็น See also: เปลี่ยนสภาพเป็น
make (vt.) หาได้ See also: มีรายได้, หารายได้ Syn. earn, gain
make (vt.) จัด (ที่นอน) See also: เตรียม
make (vt.) จัดเวลา See also: จัดตารางเวลา Syn. schedule
make (vt.) เท่ากับ See also: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น Syn. amount to, add up to
make (vt.) ทำคะแนน (กีฬา) Syn. score
make (vt.) บรรลุเป้าหมาย Syn. reach, get to
make (vt.) กระตุ้น See also: ทำให้, เป็นเหตุให้ Syn. cause
make (vt.) เขียน See also: แต่ง, ประพันธ์ Syn. write
make (vt.) ไปถึง See also: ถึง, มาถึง Syn. reach, arrive at
make (vt.) ทัน See also: ทันเวลา
make (vt.) ปรุง (อาหาร) Syn. cook
make (n.) เครื่องหมายการค้า See also: ยี่ห้อ Syn. brand, kind, model
make (n.) กระบวนการผลิต See also: แบบ, วิธีการผลิต Syn. process and output
make a bee-line for (idm.) มุ่งตรงไปที่ (คำไม่เป็นทางการ)
make a bid for (idm.) ประมูล
make a clean breast of (idm.) ยอมสารภาพ
make a come-back (idm.) หันกลับมาทำอาชีพ (ที่ประสบความสำเร็จ) ที่เคยทำอีกครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)
make a comparison (vt.) ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน Syn. compare, liken
make a deal with (idm.) ทำข้อตกลงกับ
make a decision (vt.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ, ชี้ขาด
make a declaration (vt.) สำแดง See also: แสดงรายการตามข้อกำหนด เช่น ภาษี, สินค้า
make a face (idm.) ทำหน้าบิดเบี้ยว See also: ทำหน้าบอกบุญไม่รับ
make a fast buck (idm.) หาเงินได้มากโดยออกแรงเล็กน้อย
make a fool of (idm.) หลอกลวง
make a friend of (idm.) เป็นมิตร See also: ผูกมิตร, เป็นเพื่อนกับ Syn. make with
make a fuss about (idm.) วิตกกังวลอย่างไร้เหตุผล Syn. make of
make a fuss of (idm.) สนใจมาก See also: พุ่งความสนใจไปที่ (บางสิ่ง) อย่างมาก Syn. make about, make over
make a go of (idm.) พยายามทำให้สำเร็จ
make a grab at (idm.) พยายามยึด See also: ฉวย, คว้า
make a habit of (idm.) สร้างนิสัยของ See also: ทำ (นิสัย) เป็นประจำ
English-Thai: HOPE Dictionary
make(เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense,pretender
make-ready(เมค'เรดดี) n. กระบวนการทำรูปแบบที่พร้อมเสร็จ
make-up(เมค'คัพ) n. เครื่องสำอางเสริมสวย,เครื่องสำอางแต่งหน้า,การสอบซ่อม,ลักษณะ,อุปนิสัย, Syn. makeup
makefast(เมค'ฟาสทฺ) n. เสาผูกเรือ
maker(เมค'เคอะ) n. ผู้สร้างสรรค์,พระเจ้า,กวี,ผู้ออกตัวเงิน,ผู้ทำ,ผู้ประดิษฐ์
makeshift(เมค'ชิฟทฺ) n. สิ่งที่ใช้แทนชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า. adj. เฉพาะกาล,ชั่วคราว,เฉพาะหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
make(n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ,สมมุติ,กุเรื่องขึ้น
maker(n) ผู้ทำ,ผู้สร้าง,ผู้ประดิษฐ์
makeshift(n) แผนการชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
make a bidการเสนอราคาประมูล, การเรียกประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
make-up airลมเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
makerผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
makereadyการเพิ่มแรงกดพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ตู่ (v.) be apt to make false claims See also: falsely claim as one´s own Syn. ขี้ตู่กลางนา
ขี้ตู่กลางนา (v.) be apt to make false claims See also: falsely claim as one´s own
จัดสรรเวลา (v.) try to make time See also: spare time Syn. แบ่งเวลา
จับต้นชนปลายไม่ถูก (v.) cannot make head or tail of Syn. วุ่นวาย, ไร้ระเบียบ
ชักหน้าไม่ถึงหลัง (v.) be unable to make ends meet See also: be impossible to make ends meet, income falling short of expenditure, have a gap in supply
ตับจาก (n.) bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
ตีหน้าตาย (v.) assume or make a deadpan face See also: keep a straight face Syn. ทำหน้าตาย Ops. ทำหน้าเป็น
ทำหน้าตาย (v.) assume or make a deadpan face See also: keep a straight face Ops. ทำหน้าเป็น
ธูปไม้ระกำ (n.) joss-sticks make of wintergreen
วุ่นวาย (v.) cannot make head or tail of Syn. ไร้ระเบียบ
สั่งตัด (v.) order to make clothes See also: order dressmaking, be tailor-made
หรอก (end.) particle used after a negative statement to make the sense milder Syn. ดอก
หักอก (v.) to make another heart-broken See also: break one´s heart
เจียดเวลา (v.) try to make time See also: spare time Syn. แบ่งเวลา, จัดสรรเวลา
เซ่นสรวง (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสังเวย
เซ่นสังเวย (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง
เซ่นไหว้ (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง, เซ่นสังเวย
แตะ (n.) woven bamboo strips used to make a fence or partition
ไร้ระเบียบ (v.) cannot make head or tail of Syn. วุ่นวาย
ก่อขึ้น (v.) make See also: build, create Syn. กระทำ, ประกอบขึ้น, ผลิตขึ้น, สร้างขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to make this callคุณต้องโทรเบอร์นี้
It doesn't make senseมันฟังไม่ขึ้นเลย
Don't make a moveอย่าเคลื่อนไหวนะ
You are in no position to make demandsคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
It doesn't make senseมันฟังไม่ขึ้นเลย
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
That's more money than I make in a yearนั่นมันมากกว่าเงินที่ฉันทำได้ในแต่ละปี
Does that make sense?นั่นฟังดูสมเหตุสมผลไหม
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
I try to make really quick decisionsฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
Don't make me say it againอย่าให้ฉันต้องพูดมันอีก
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
Does he make you happy?เขาทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่า?
You'd better not make him lateคุณไม่ควรทำให้เขาสายนะ
Could you make me some tea?คุณช่วยชงชาให้ฉันสักหน่อยได้ไหมคะ?
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
I promise, it won't make any difference to us!ฉันสัญญาว่า ทุกอย่างจะเหมือนเดิมสำหรับเรา
I make a promise to myselfฉันสัญญากับตัวเอง
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
How do you make an omelet?คุณทำไข่เจียวยังไงหรือ?
I can teach you how I make themฉันสามารถสอนวิธีทำมันกับคุณได้
And we'd better make it fastและเราต้องทำมันอย่างเร็วด้วย
You're not allowed to make any callsเธอไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
Just to make sure everything's going well with the studiesก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
You have to make your reputation on being honestคุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
We are here to make peaceพวกเรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ
Do not make me wait for you!อย่าทำให้ฉันต้องคอยคุณ
It would make me popularมันอาจทำให้ฉันเป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But to make doubly sure you do not fail,แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ
Mummy dust to make me old.ฝุ่นมัมมี่ที่จะทำให้ฉันเก่า
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks '
Now, make a wish and take a bite.ตอนนี้ทำให้ความปรารถนา และจะกัด
Now, take the apple, dearie, and make a wish.ตอนนี้ใช้แอปเปิ้ล, สายสวาท, และทำให้ความปรารถนา
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
I can't make it alone. You'll have to stay with me.ฉันบินคนเดียวไม่ไหว นายต้องไปกับฉัน

make ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
[jīng, ㄐㄧㄥ, 旌] banner; make manifest
晒图[shài tú, ㄕㄞˋ ㄊㄨˊ, 晒图 / 曬圖] blueprint; to make a blueprint
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, 迷离 / 迷離] blurred; hard to make out distinctly
[xǔ, ㄒㄩˇ, 诩 / 詡] brag; harmony; make known
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
日新月异[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, 日新月异 / 日新月異] change with each passing day; make rapid progress
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, 借箸] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 餟] circle shrines and make sacrifices
明确[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, 明确 / 明確] clear-cut; definite; make clear; clear
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
补偿[bǔ cháng, ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ, 补偿 / 補償] compensate; make up
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
组成[zǔ chéng, ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, 组成 / 組成] component; part; element; constitute; make up
不打自招[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, 不打自招] confess without being pressed; make a confession without duress
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, 突显 / 突顯] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
[gá, ㄍㄚˊ, 轧 / 軋] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts)
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
报税[bào shuì, ㄅㄠˋ ㄕㄨㄟˋ, 报税 / 報稅] to declare dutiable goods (at customs); to make a tax declaration
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, 晓 / 曉] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated
记述[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 记述 / 記述] make a descriptive record (of events)
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
发扬[fā yáng, ㄈㄚ ㄧㄤˊ, 发扬 / 發揚] develop; make full use of
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
[chā, ㄔㄚ, 差] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, 文摘] digest (of literature); to make a digest (of data); summary
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
声张[shēng zhāng, ㄕㄥ ㄓㄤ, 声张 / 聲張] disclose; make public
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不成相识 / 不打不成相識] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, 画虎类犬 / 畫虎類犬] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition
羯鼓催花[jié gǔ cuī huā, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨˇ ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 羯鼓催花] drumming to make apricots flower, cf joke by Tang Emperor Xuanzhong 唐玄宗, playing the drum in apricot blossom
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 赚 / 賺] earn; make a profit
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, 约定 / 約定] engage; promise; make an appointment
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 勉] exhort; to make an effort

make ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
いちゃいちゃ[, ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P)
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties
コムロ[, komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
さらに悪いこと[さらにわるいこと, saraniwaruikoto] (exp) and what is worse; to make matters worse
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei
しめる[, shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
そこへ持ってきて[そこへもってきて, sokohemottekite] (exp) what is worse; to make matters worse
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant
たらしめる[, tarashimeru] (v1) (arch) to make; to make something what it should be; to cause to be
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil
ちょっかい[, chokkai] (n) meddle; dabble; make a pass at
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup)
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...
どじを踏む[どじをふむ, dojiwofumu] (exp,v5m) to bungle; to make a blunder
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
とすると[, tosuruto] (conj) if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
とすれば[, tosureba] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
どんつく[, dontsuku] (v5k) (See どんどん) to make a drumming noise
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away
Japanese-English: COMDICT Dictionary
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker
メムメーカー[めむめーかー, memume-ka-] MEMMAKER
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
間違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ดูผิด English: to make a mistake
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ส่งเสียงดังโวยวาย English: to make noise
鳴く[なく, naku] Thai: (สัตว์)ส่งเสียงร้อง English: to make sound (animal)
作成[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
負ける[まける, makeru] Thai: แพ้ English: to lose

make ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwā) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy FR: faciliter ; rendre aisé
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
เอากัน[v. exp.] (ao kan) EN: make love ; have sex FR: faire l'amour
เอางาน[v.] (ao-ngān) EN: make a slight hand gesture of respect FR:
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อัดแผ่นเสียง[v. exp.] (at phaensīe) EN: make a record FR: enregistrer un disque
อัดรูป[v. exp.] (at rūp) EN: make a print (from a film) ; develop film FR:
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
แบ่งชนชั้น[v. exp.] (baeng chonc) EN: make class distinctions ; divide by social class FR:
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off ; make a cut ; incise FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher ; inciser
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญบุญ[v. exp.] (bamphen bun) EN: make an act of merit ; do good FR:
บำเพ็ญกุศล[v. exp.] (bamphen kus) EN: make merit ; do charitable deeds FR:
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; perform ; make music ; produce melody FR: jouer de la musique ; faire de la musique ; exécuter ; interpréter
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation FR: résonner ; retentir ; célébrer
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut FR: couper ; blesser
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement ; give testimony FR: témoigner ; déposer
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām t) EN: make a false statement FR:
เบิกเกินบัญชี[v. exp.] (boēk koēn b) EN: overdraw ; make an overdraft FR:
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกพระเนตร[v.] (boēkphranēt) EN: make the eyes of a new Buddha image FR:
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe FR: mûrir (à la chaleur)
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living FR: passer sa vie
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser

make ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Wahl {f} | eine Wahl treffen | seine Wahl treffen | die Qual der Wahl habenchoice | to make a choice | to take one's choice | to be spoilt for choice
Kaffee {m} | Kaffee machen; Kaffee kochen | türkischer Kaffeecoffee | to make coffee | Turkish coffee
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut
Frieden {m} | Frieden schließenpeace | to make peace
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Heu {n} | Heu machenhay | to make hay
Herstellung {f}making; make
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Rückstand {m} | den Rückstand aufholen | das Versäumte nachholenleeway | to make up leeway | to make up leeway
erstattungspflichtig; rückerstattungspflichtig {adj}liable to make restitution
Vermögen {n} | ein Vermögen machenfortune; pile | to make a fortune; to make a pile
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
Scherflein {n} | sein Scherflein zu etw. beitragenmite | to make one's little contributions to sth.
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Markenfabrikat {n}proprietary make
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth.
Ausfall {m} [mil.] | einen Ausfall machensally | to make a sally; to sally forth
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows
Testament {n} | sein Testament machenlast will; last will and testament | to make a will
Stich {m} (Kartenspiel) | einen Stich machen (Kartenspiel)trick | to make a trick
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity
nützlich; zweckdienlich {adj} | sich als nützlich erweisen | sich nützlich machenuseful | to prove (to be) very useful | to make oneself useful
Flugmotorenhersteller {m}aero engine maker
Karosseriebauer {m}body maker
Kesselschmied {m}boiler maker
Autohersteller {m}car maker; auto maker
Kaffeeautomat {m}coffee maker
Kaffeemaschine {f}coffee maker; percolator; coffee urn
Komposter {m}compost maker
Entscheidungsträger {m} | politischer Entscheidungsträgerdecision maker | policy-maker
Fabrikat {n}make
Friedensstifter {m}peacemaker
Querulant {m}troublemaker; grouser
Hausfrau {f}homemaker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make
Back to top