ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

need

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *need*, -need-

need ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
need (n.) ความต้องการ See also: ความจำเป็น, ความขาดแคลน Syn. poverty, indigence
need (vi.) จำเป็น See also: ต้องการ, ควรทำ Syn. demand, require Ops. have, own
need (vt.) ต้องการ See also: จำเป็นต้องมี Syn. demand, require Ops. have, own
need to (aux.) จำเป็น See also: จำเป็นต้อง Syn. must, ought to
needed (adj.) ซึ่งคิดถึง Syn. desired, wanted Ops. hated, unwanted
needed (adj.) ซึ่งจำเป็น See also: ซึ่งจำเป็นต้อง Syn. required, requisite Ops. unnecessary, unneeded
needed (adj.) สำคัญมาก Syn. essential, crucial Ops. throwaway, unnecessary
needful (adj.) ซึ่งจำเป็น See also: ซึ่งจำเป็นต้อง Syn. needed, required, requisite Ops. unnecessary, unneeded
neediness (n.) ความจำเป็น See also: ความต้องการ
needle (n.) เข็ม See also: เข็มฉีดยา, เข็มเย็บผ้า Syn. barb, spike
needle (n.) หัวเข็ม (เครื่องเล่นจานเสียง) Syn. stylus
needle (n.) ใบไม้ที่เล็กเรียวเหมือนเข็ม เช่น ใบสน
needle (vt.) ยั่วยุ See also: กระตุ้น, แหย่, รบกวน Syn. annoy, bother, nag
needle (vt.) เย็บ See also: เย็บผ้า
needle candy (sl.) ยาเสพย์ติดที่ฉีดเข้าทางเส้นเลือด
needle-sharp (adj.) เหมือนเข็ม
needlecraft (n.) งานเย็บปักถักร้อย Syn. stichery
needlefish (n.) ปลาตระกูล Belonidae มีปากและฟันแหลมเหมือนเข็ม
needlepoint (n.) ปลายเข็ม
needless (adj.) ไม่จำเป็น Syn. gratuitous, uncalled-for Ops. necessary, mandatory
needlessly (adv.) อย่างไม่จำเป็น See also: โดยไม่จำเป็นต้อง Syn. vainly
needlessness (n.) ความไม่มีเหตุผล
needlewoman (n.) ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง See also: ช่างตัดเย็บผู้หญิง Syn. sewer, seamster, dressmaker
needlework (n.) งานเย็บปักถักร้อย Syn. needlecraft, stichery
needs must (idm.) จำเป็นต้องทำ
needy (adj.) ขัดสน See also: ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก Syn. indigent, penniless
English-Thai: HOPE Dictionary
need(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์., See also: needer n.
needful(นีด'ฟูล) adj. จำเป็น,จำต้อง,the needful เงิน,เงินสด., See also: needfulness n.
neediness(นี'ดีนิส) n. ความจำเป็น
needle(นีด'เดิล) n. เข็ม
needlepoint(นีด'เดิลพอยทฺ) n. ปลายเข็ม
needless(นีด'ลีส) adj. ไม่จำเป็น, See also: needlessly adv. needlessness n.
needlework(นีด'เดิลเวิร์ค) n. งานเย็บปักถักร้อย., Syn. needlecraft
needn't(นีด'เดินทฺ) abbr. need not
needs(นีดซ) adv. จำเป็น,โดยจำเป็น
needy(นีด'ดี) adj. จำเป็น,ยากจนมาก, See also: needily adv., Syn. necessarily
English-Thai: Nontri Dictionary
need(n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน
needful(adj) จำเป็น,ซึ่งต้องการ,จำต้อง
needle(n) เข็มเย็บผ้า,เข็มฉีดยา,เข็มฟัก,เข็มทิศ,เข็มตาชั่ง
needless(adj) ไม่ต้องการ,ไม่มีความจำเป็น
needlework(n) งานเย็บปักถักร้อย
needs(n) ความจำเป็น,ความต้องการ
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
needleใบรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Needleworkการประดิษฐ์ด้วยเข็ม [TU Subject Heading]
Needs assessmentการประเมินความต้องการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
have a smoke (idm.) สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
อัตถะ (n.) need See also: want Syn. ความต้องการ
อัตถ์ (n.) need See also: want Syn. อัตถะ, ความต้องการ
หัวเข็ม (n.) needle
เข็ม (n.) needle Syn. เข็มเย็บผ้า
เข็มปัก (n.) needle
เข็มสอยผ้า (n.) needle Syn. เข็ม
เข็มเย็บผ้า (n.) needle Syn. เข็ม, เข็มสอยผ้า
การเย็บปักถักร้อย (n.) needlework
งานเย็บปักถักร้อย (n.) needlework Syn. การเย็บปักถักร้อย
ทอดผ้าป่า (v.) make and off-season offering of robes and other needs to monks
หัวเข็ม (n.) top of needle
เย็บปักถักร้อย (v.) do needlework See also: do embroidery, embroider Syn. เย็บผ้า
เย็บผ้า (v.) do needlework See also: do embroidery, embroider
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to make this callคุณต้องโทรเบอร์นี้
There's so much you need to knowมีเรื่องมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
I have something you need to seeฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
There's really no need toมันไม่จำเป็นจริงๆ
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
Do I need to be hospitalized?ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
We'll call you if we need youเราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
I need a favorฉันต้องการความช่วยเหลือ มันเร่งด่วน
I just need him focusedฉันแค่ต้องการให้เขาตั้งใจ
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
I thought I didn't need it anymoreฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
You need to learn patienceคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
Well, you must need it backถ้าเช่นนั้น คุณคงต้องอยากได้มันคืนแน่
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
We need to talkพวกเราต้องคุยกัน
We need to work together hereพวกเราต้องทำงานด้วยกันที่นี่
I need to go home nowฉันต้องการกลับบ้านตอนนี้
Do you need some kind of help?คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?
If there's anything you need don't hesitate to askถ้ามีอะไรที่คุณต้องการอีกอย่าลังเลที่จะขอมา
There are things that I need to buyมีสิ่งต่างๆ ที่ฉันต้องการซื้อ
You need rest and relaxationคุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
I need to talk to you in privateฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
There's no need to look so worriedไม่จำเป็นต้องดูวิตกกังวลขนาดนั้น
There is no need to say anymoreไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกต่อไป
We don't really need it anymoreพวกเราไม่ต้องการมันอีกแล้วจริงๆ
I have something you need to seeฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
If you will excuse me, I need to get startedขอตัวด้วย ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นแล้ว
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
We need to get out of hereพวกเราต้องออกไปจากที่นี่
I need you to take a look at thisฉันอยากให้คุณมาดูนี่หน่อย
I need you to take her homeฉันอยากให้คุณพาเธอกลับบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน
I shan't need this any more.ฉันก็คิดว่าฉันต้องเลิกแล้ว
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย...
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ
You need a holiday.คุณน่าจะมีวันหยุดบ้างนะ
More than machinery we need humanity.เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เราต้องการมนุษยชาติที่...
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี
And anytime you need me, you know, just whistle... like this.และตลอดเวลาที่คุณต้องการ ฉันคุณรู้ว่า เพียงแค่เป่านกหวีดเช่นนี้
Well, guess he won't need me any more.ก็ เดาว่าเขาจะไม่จำเป็นต้องให้ ฉันใด ๆ เพิ่มเติม
We won't need it.เราจะไม่จำเป็นต้องใช้มัน เรา ได้รับออก!
There's no need to be frightened, you know.คุณไม่จําเป็นต้องตื่นกลัวไปหรอกนะ

need ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
务必[wù bì, ˋ ㄅㄧˋ, 务必 / 務必] must; to need to; to be sure to
不必[bù bì, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, 不必] need not; does not have to
不用[bù yòng, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 不用] need not
大可不必[dà kě bù bì, ㄉㄚˋ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, 大可不必] need not; unnecessary
无须[wú xū, ˊ ㄒㄩ, 无须 / 無須] need not; not obliged to; not necessarily
[béng, ㄅㄥˊ, 甭] need not; (contraction of 不 and 用)
留步[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, 留步] please stay; no need to see me out
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不用客气 / 不用客氣] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies.
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, 基本需要] basic necessity; fundamental need
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
李约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, 李约瑟] Joseph Needham (1900-1995), British biochemist and author of Science and Civilization in China
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, 体贴 / 體貼] considerate (of other people's needs)
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, 人浮于事 / 人浮於事] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth
匮乏[kuì fá, ㄎㄨㄟˋ ㄈㄚˊ, 匮乏 / 匱乏] deficient; short of (supplies, money etc); in need
匮缺[kuì quē, ㄎㄨㄟˋ ㄑㄩㄝ, 匮缺 / 匱缺] deficient; short of (supplies, money etc); in need
按需分配[àn xū fēn pèi, ㄢˋ ㄒㄩ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按需分配] distribution according to need
各取所需[gè qǔ suǒ xū, ㄍㄜˋ ㄑㄩˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, 各取所需] each takes what he needs
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 俭 / 儉] frugal; to be in need
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
[zhēn, ㄓㄣ, 针 / 針] injection; needle; pin
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, 心眼大] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
戳刺感[chuō cì gǎn, ㄔㄨㄛ ㄘˋ ㄍㄢˇ, 戳刺感] pins and needles (in muscle)
不待说[bù dài shuō, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨㄛ, 不待说 / 不待說] needless to say; it goes without saying
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, 不必要] needless; unnecessary
女红[nǚ hóng, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄥˊ, 女红 / 女紅] needlework
无需[wú xū, ˊ ㄒㄩ, 无需 / 無需] needless
用得上[yòng de shàng, ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, 用得上] needed; to come in useful
缝缝连连[féng féng lián lián, ㄈㄥˊ ㄈㄥˊ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 缝缝连连 / 縫縫連連] needlework; sewing and mending
缝衣工人[féng yī gōng rén, ㄈㄥˊ ㄧ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 缝衣工人 / 縫衣工人] needleworker
缝针[fèng zhēn, ㄈㄥˋ ㄓㄣ, 缝针 / 縫針] needle

need ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of
もしかしなくても[, moshikashinakutemo] (exp,adv) (col) (See もしかし) no need to guess; certainly
一朝有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need
子細に及ばず;仔細に及ばず[しさいにおよばず, shisainioyobazu] (exp) (arch) there is no problem; there is no need to go into details
心配ご無用;心配御無用[しんぱいごむよう, shinpaigomuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
心配無用[しんぱいむよう, shinpaimuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P)
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music)
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress
さえ(P);すら[, sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P)
さえも;すらも[, saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done
ニーパン[, ni-pan] (n) (abbr) needle-punched nonwoven fabric
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency
ユーザーニーズ[, yu-za-ni-zu] (n) user needs (generally in market research and IT)
レコード針[レコードばり, reko-do bari] (n) stylus; phonograph needle
一向聴[イーシャンテン, i-shanten] (n) (See 聴牌) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion)
不要[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (See 不用) unnecessary; unneeded; (P)
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
内鰐[うちわに, uchiwani] (n) knock-kneed; pigeon-toed
助け船;助け舟[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
困窮者[こんきゅうしゃ, konkyuusha] (n) the poor or needy or destitute
弱気[よわき, yowaki] (adj-na,adj-no,n) (1) timid; weak-kneed; fainthearted; (2) (See 強気・つよき・2) bearish (e.g. market); (P)
弱腰外交[よわごしがいこう, yowagoshigaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P)
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P)
検針[けんしん, kenshin] (n,vs) (1) inspection of a meter; reading a meter; (2) inspecting clothing, etc. for residual needles, staples, etc.
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニーズ[にーず, ni-zu] NEEDS
指針[ししん, shishin] compass needle (cursor)
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!!
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: จำเป็น English: need
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] Thai: เข่าอ่อน English: weak-kneed

need ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัดขัดสน[adj.] (attakhat kh) EN: in need ; in want ; hard up FR:
ได้อย่างเสียอย่าง[xp] (dai yāng sī) EN: You can't make an omelette without breaking eggs. ; You need to sacrifice in order to achieve something. ; No pain no gain. FR: On n'a rien sans rien.
จำเป็นต้อง[v.] (jampen tǿng) EN: must ; have to ; need FR: être nécessaire de ; devoir ; il est nécessaire de ; il est indispensable de
แก้เงี่ยน[v. exp.] (kaē ngīen) EN: gratify one's desire , satisfy one's need FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty FR: manquer de ; être à court de ; être dans le besoin
ความจำเป็น[n.] (khwām jampe) EN: necessity ; need ; essence FR: nécessité [f] ; indispensabilité [f]
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngk) EN: requirement ; demand ; need ; want ; preference FR: besoin [m] ; besoins [mpl] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความต้องการได้รับการกระตุ้น[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: need arousal FR:
ความต้องการความปลอดภัย[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: safety needs ; need for safety FR:
ความต้องการในอนาคต[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: future need ; future demand FR: besoins futurs [mpl]
ความต้องการเร่งด่วน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: urgent need FR:
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need ; aspiration FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m] ; aspiration [f]
ไม่จำเป็นต้อง[v. exp.] (mai jampen ) EN: not necessary to ; no need to FR: ne pas devoir obligatoirement ; il n'est pas nécessaire de
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่ต้อง[v. exp.] (mai tǿng) EN: no need ; not necessary ; don't bother ; you don't have to ; it's alright FR: ce n'est pas nécessaire ; il ne faut pas ; ce n'est pas la peine ; pas la peine de ; nul besoin de ; inutile de
ไม่ต้องการ[v. exp.] (mai tǿngkān) EN: I don't want it ; I don't need it ; to not want to FR:
มาสุรินทร์ต้องกินสุรา[xp] (mā Surin tǿ) EN: If you come to Surin you need to drink alcohol. FR: Qui vient à Surin se doit de boire de l'alcool.
ในกรณีจำเป็น[xp] (nai karanī ) EN: in case of need FR: en cas de nécessité ; au besoin
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need FR: urgent ; pressant
ติณวัตถารกวินัย [n.] (tinnawatthā) EN: reconciliation of both parties without need for clearing up the rights and wrongs FR:
ต้อง[v.] (tǿng) EN: have to ; must ; need ; is to be FR: devoir ; falloir ; avoir à ; devoir absolument ; il faut
ต้องการ[v.] (tǿngkān) EN: want ; require ; need ; wish ; demand ; desire ; ask for ; would like ; must have FR: vouloir ; avoir besoin de ; désirer ; requérir ; demander ; tenir à
ยามประสงค์[X] (yām prasong) EN: in case of need FR:
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
บ่งหนาม[v. exp.] (bong nām) EN: extract a thorn with a needle FR:
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
เด็กยากจน[n. exp.] (dek yākjon) EN: poor children; impoverished children ; needy children FR: enfants pauvres [mpl]
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem th) EN: golden needle mushroom FR:
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
การเย็บปักถักร้อย[n. exp.] (kān yep pak) EN: embroidery ; needlework FR:
คำใต้ [n.] (khamtai) EN: sweet acacia ; needle bush ; Acacia farnesiana FR: Acacia farnesiana
ขาดแคลน[adj.] (khātkhlaēn) EN: needy ; in want ; lacking FR:
เข็ม[n.] (khem) EN: needle ; pin FR: aiguille [f]
เข็มฉีด[n. exp.] (khem chīt) EN: syringe ; hypodermic syringe ; needle FR: seringue [f] ; aiguille [f]
เข็มฉีดยา[n. exp.] (khem chītyā) EN: syringe ; hypodermic syringe ; needle FR: seringue [f] ; aiguille [f]
เข็มปัก[n. exp.] (khem pak) EN: needle FR:
เข็มสอยผ้า[n. exp.] (khem søi ph) EN: needle FR:

need ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Mehrbedarf {m} (an)greater need (of; for)
Operation {f} [med.] | sich einer Operation unterziehen | operiert werden müssensurgery | to undergo surgery | to need surgery
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled
Schwimmernadel {m}carburet needle
Abstimmungsbedarf {m}need for coordination
Nadelfilz {m}needle felting
Heftnadel {f}sewing needle
Informationsbedarf {m}information needs
Stricknadel {f}knitting needle
Handlungsbedarf {m}need for action
Hilfsbedürftigkeit {f}need for help
Nadelhülse {f}needle bush
Nadellager {n} [techn.]needle bearing; needle roller bearing
Nadelventil {n}needle valve
Überflüssigkeit {f}needlessness
Notleidende {m,f}; Notleidender | die Armen und Notleidendenneedy | the poor and needy
arm {adj} | ärmer | am ärmstenneedy | needier | neediest
hilfsbedürftig; bedürftig {adj} | hilfsbedürftiger; bedürftiger | am hilfsbedürftigsten; am bedürftigstenneedy | needier | neediest
Not leidend; notleidend [alt] {adj}destitute; indigent; needy
Kiefernadel {f}pine needle
Nähnadel {f}sewing needle
Süßwasser-Hornhecht {m} (Xenentodon cancilia) [zool.]silver needlefish
Spicknadel {f}larding needle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า need
Back to top