ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

even

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *even*, -even-

even ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
even (adj.) (จำนวน) เท่ากัน Syn. balanced, equal, equivalent
even (adj.) (เลข) คู่
even (vi.) ทำให้เท่ากัน See also: เสมอกัน
even (vt.) ทำให้เท่ากัน See also: ทำให้เสมอกัน
even (adv.) แม้กระทั่ง See also: แม้แต่
even (adv.) ยิ่งไปกว่านั้น Syn. furthermore, moreover, still
even (adj.) เรียบ See also: เสมอกัน Syn. flat, smooth
even (adj.) สงบ See also: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น Syn. calm, steady
even if (adv.) แม้ว่า See also: ถ้าหากว่า, ถ้า Syn. although, though
even now (adv.) แม้ในขณะนี้ See also: แม้บัดนี้
even number (n.) จำนวนคู่ See also: เลขคู่
even off (phrv.) เท่ากัน See also: สมดุล, เสมอกัน Syn. even out
even out (phrv.) เท่ากัน See also: สมดุล, เสมอกัน Syn. even off
even so (adv.) ถึงกระนั้น See also: ถึงอย่างไร, แต่กระนั้น, อย่างไรก็ตาม, แม้กระนั้น Syn. nevertheless
even though (adv.) ถึงแม้ว่า See also: ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, ถึงแม้, แม้ว่า Syn. although, though
even up (phrv.) ทำให้เท่ากันมากขึ้น See also: สมดุลยิ่งขึ้น
even up (phrv.) ทำให้เสมอกัน See also: ทำให้เท่าเทียมกัน Syn. balance, equalize
even up on (phrv.) ตอบแทน See also: ตอบกลับ
even-handed (adj.) ยุติธรรม See also: ไม่เอนเอียง, เที่ยงตรง Syn. equal, impartial, unbiased
evened out (sl.) กลับสู่ปกติ See also: คืนสู่สภาพปกติ
evenfall (n.) พลบค่ำ (คำโบราณ) See also: โพล้เพล้ Syn. dusk, twilight
evening (n.) ตอนเย็น See also: ตอนเย็นๆ, เย็นย่ำ Syn. dusk, nightfall, twilight
evening clothes (n.) ชุดราตรี See also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน
evening dress (n.) ชุดราตรี See also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน Syn. evening clothes
evening meal (n.) อาหารมื้อเย็น See also: อาหารค่ำ, อาหารเย็น Syn. dinner
evening prayer (n.) พิธีทางศาสนาตอนเย็น Syn. orison, evensong, compline
evening primrose (n.) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยว กับประจำเดือน Syn. sundrops
evening star (n.) ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ See also: ดาวประจำเมือง Syn. Hesperus, Venus
evenings (adv.) ทุกเย็น (ตามปกติ)
evenly (adv.) อย่างเท่าเทียม See also: อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน Syn. equally
evenness (n.) ความสม่ำเสมอ Syn. constancy, steadiness
evensong (n.) พิธีทางศาสนาตอนเย็น Syn. evening prayer, orison, compline
event (n.) การแข่งขันกีฬา Syn. competition, contest
event (n.) ผลลัพธ์ (คำโบราณ) See also: ผลที่ได้, ผล Syn. consequence, outcome, result
event (n.) เหตุการณ์สำคัญ Syn. happening, incident, occurrence
eventful (adj.) ซึ่งมีความหมาย (ต่อชีวิตของบางคน) See also: ซึ่งมีความสำคัญ (ต่อชีวิตของบางคน) Syn. important, meaningful
eventful (adj.) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น Syn. important, remarkable
eventide (n.) ตอนเย็น (ทางวรรณคดี) See also: ตอนใกล้ค่ำ Syn. dusk, evening, nightfull
eventness (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equivalence, equality
events (n.) สิ่งที่เกิดในอดีต See also: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Syn. happenings
English-Thai: HOPE Dictionary
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
evening schooln. โรงเรียนกลางคืน
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) ,ดาวประจำเมือง
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก,ซึ่งมีผลสำคัญ,เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful
eventide(อี'เวินไทดฺ) n. ตอนเย็น,ยามราตรี,ยามสายัณห์
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล,ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result
English-Thai: Nontri Dictionary
even(adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
event(n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ,ซึ่งมีเรื่องมาก,เป็นเหตุการณ์สำคัญ
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evenคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even numberจำนวนคู่ [มีความหมายเหมือนกับ even integer] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even parityภาวะคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
eventเหตุการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
even numberจำนวนคู่, จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว)
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
eventเหตุการณ์, สับเซตของแซมเปิลสเปซ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดคุ้มทุน (n.) break even point
เดือนคู่ (n.) month of even number
ขนาดที่ (conj.) even Syn. แม้
คู่ (adj.) even
ต่อให้ (conj.) even See also: even though, even if Syn. ถึงแม้ว่า
พอๆ กัน (adv.) even See also: equally, likely Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน
หากแม้ (conj.) even See also: even if, though, although, even though Syn. แม้ว่า, ถึงแม้, แม้น
เท่าๆ กัน (adv.) even See also: equally, likely Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน
เท่าเทียมกัน (adv.) even See also: equally, likely Syn. เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน
เสมอกัน (adv.) even See also: equally, likely Syn. เท่าเทียมกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน
แม้ (conj.) even See also: even if, though, although, even though Syn. แม้ว่า, ถึงแม้, หากแม้, แม้น
แม้น (conj.) even See also: though, even if, even though, although Syn. แม้
แม้แต่ (conj.) even
ถ้าแม้ว่า (conj.) even if Syn. แม้ว่า, ผิว่า, หากว่า
ถึงว่า (conj.) even if See also: even though, although Syn. สักว่า, ถ้าหากว่า
ถึงว่า (conj.) even if See also: even though, although Syn. สักว่า, ถ้าหากว่า
ถึงแม้น (conj.) even if Syn. มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้
ทั้งที่ (conj.) even if See also: in spite of, although, despite, even though, though, while, notwithstanding Syn. ทั้งๆ ที่, ในขณะที่
ผิว่า (conj.) even if Syn. แม้ว่า, หากว่า
มาตรว่า (conj.) even if See also: even though, although Syn. ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've never even metพวกเราไม่เคยแม้แต่จะพบกัน
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
Friends who don't even write to you?เพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณงั้นหรือ?
Don't even think about itอย่าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับมันนะ
I didn't even get a break for lunchฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
I don't even know what it is!ฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันคืออะไรกันแน่
They don't even speak anymoreพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันอีก
I wonder if he even caredฉันสงสัยว่าเขาเคยแม้แต่จะสนใจใยดีฉันไหม
I don't even know his nameฉันไม่รู้แม้กระทั่งชื่อเขา
I don't even need to explain thisฉันไม่แม้แต่อยากจะอธิบายเรื่องนี้
We don't even have spare roomsพวกเราไม่มีห้องว่างเลย
Why can't you even solve a basic question like that?ทำไมเธอถึงแก้โจทย์พื้นฐานอย่างนั้นไม่ได้นะ
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
You're so naive, I can't even joke around youเธอช่างซื่อเหลือเกิน จนฉันไม่สามารถล้อเล่นกับเธอได้
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม
We don't even know where we're trying to goพวกเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรากำลังจะพยายามไปยังที่ใด
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
I'm sorry, I did things without even thinkingฉันขอโทษที่ทำอะไรไปโดยไม่ได้คิดเลย
They don't even talk to each other muchพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันมากนัก
You can't even answer simple questionsแม้กระทั่งคำถามง่ายๆ เธอก็ตอบไม่ได้
Even a child can answer this questionแม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
Even if I told you, it can't be help, right?แม้ว่าฉันได้บอกคุณไปแล้ว มันก็ช่วยไม่ได้ จริงไหม
Well, I sometime watch it in the eveningเอ่อ บางครั้งฉันก็ดู TV ในตอนเย็น
Seven of us were stuck in the lift for over an hourพวกเราเจ็ดคนติดอยู่ในลิฟท์กว่า 1 ชั่วโมง
I often leave my house at sevenฉันมักจะออกจากบ้านตอนเจ็ดโมง
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
Would you like to go out one evening?คุณอยากออกไปเที่ยวตอนเย็นกันสักครั้งไหม?
I decided not to say another word all eveningฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
Let's get revenge!ไปแก้แค้นกันเถอะ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น
Nothing works! Not even a sharp pencil.งานไม่เดิน ถ้าไม่มีดินสอ
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
Why, I, I even built a raft.ทำไมฉันฉันยังสร้างแพ แพ?
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี
No, I don't. I'm afraid I don't even ride.- ไม่ค่ะ แค่ขี่ม้ายังไม่เป็นเลย
And if you had my memories, you wouldn't go there or talk about it or even think about it.ถ้าคุณมีความทรงจำอย่างที่ผมมี คุณก็จะไม่มีวันไปเหยียบที่นั่น
All the time, whenever I meet anyone, Maxim's sister or even the servants,ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับใคร แม้กระทั่งพี่สาวเเม็กซิมหรือพวกคนใช้
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง
How could I even ask you to love me, when I knew you loved Rebecca still?ฉันจะขอให้คุณรักฉันได้อย่างไร ในเมื่อฉันรู้ว่าคุณยังรักรีเบคคา
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์
It's ridiculous, even listening to all this.ฟังดูเหลวไหลไร้สาระสิ้นดี

even ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suī, ㄙㄨㄟ, 虽 / 雖] although; even though
虽然[suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ, 虽然 / 雖然] although; even though; even if
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
偶函数[ǒu hán shù, ㄡˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 偶函数 / 偶函數] even function (math.)
偶数[ǒu shù, ㄡˇ ㄕㄨˋ, 偶数 / 偶數] even number
再好[zài hǎo, ㄗㄞˋ ㄏㄠˇ, 再好] even better
匀溜[yún liu, ㄩㄣˊ ㄌㄧㄡ˙, 匀溜 / 勻溜] even and smooth
即使[jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ, 即使] even if; even though
即便[jí biàn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, 即便] even if; even though
纵使[zòng shǐ, ㄗㄨㄥˋ ㄕˇ, 纵使 / 縱使] even if; even though
纵然[zòng rán, ㄗㄨㄥˋ ㄖㄢˊ, 纵然 / 縱然] even if; even though
双数[shuāng shù, ㄕㄨㄤ ㄕㄨˋ, 双数 / 雙數] even number
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
拉平[lā píng, ㄌㄚ ㄆㄧㄥˊ, 拉平] to bring to the same level; to even up; to flare out; to flatten out
就算[jiù suàn, ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ, 就算] granted that; even if
平声[píng shēng, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, 平声 / 平聲] level or even tone (i.e. the first and second tones of classical Chinese)
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
[qí, ㄑㄧˊ, 齐 / 齊] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
押平声韵[yā píng shēng yùn, ㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄩㄣˋ, 押平声韵 / 押平聲韻] to restrict to even tone (i.e. final rhyming syllable must be classical first or second tone 平聲|平声)
甚至于[shèn zhì yú, ㄕㄣˋ ㄓˋ ㄩˊ, 甚至于 / 甚至於] so much (that); even (to the extent that)
律诗[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, 律诗 / 律詩] strict poetic form with eight lines of 5, 6 or 7 syllables and even lines rhyming
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 纵 / 縱] warp (the vertical threads in weaving); vertical; longitudinal; north-south (lines of longitude); lengthwise; to release; to indulge; even if
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
事后[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, 事后 / 事後] after the event; in hindsight; in retrospect
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
乃至[nǎi zhì, ㄋㄞˇ ㄓˋ, 乃至] and even
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
偶蹄目[ǒu tí mù, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, 偶蹄目] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)
偶蹄类[ǒu tí lèi, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, 偶蹄类 / 偶蹄類] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 终于 / 終於] at last; in the end; finally; eventually
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, 势均力敌 / 勢均力敵] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries
傍晚[bàng wǎn, ㄅㄤˋ ㄨㄢˇ, 傍晚] in the evening; when night falls; towards evening; at night fall; at dusk
单杠[dān gàng, ㄉㄢ ㄍㄤˋ, 单杠 / 單槓] bar; bold line; horizontal bar (gymnastics event)

even ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist
イーブンペース[, i-bunpe-su] (n) even pace
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way
さえに[, saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that
それすら[, soresura] (n) even that
それとて[, soretote] (conj) even so; even that
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P)
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ...
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how
チャラ;ちゃら[, chara ; chara] (n) (col) forgiving a debt; getting even
つつ[, tsutsu] (prt) (1) (after the -masu stem of a verb) (See つつある) while; (2) (See つつも) even though; despite; (P)
つつも[, tsutsumo] (suf) (after the -masu stem of a verb) (See つつ・2) even though; despite
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
ても[, temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
としても[, toshitemo] (prt) assuming ...; even if ...; (P)
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)
と仮定しても[とかていしても, tokateishitemo] (exp) even assuming that ...; even granted that ...
と言うのに[というのに, toiunoni] (exp) even though; despite; when
と言えなくもない;と言えなくも無い[といえなくもない, toienakumonai] (exp) (one) could even say that
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
なんにしても[, nannishitemo] (exp) even so
にしても[, nishitemo] (exp) even if; (P)
にしろ[, nishiro] (exp) though; even if; whether ... or ...
にせよ;せよ[, niseyo ; seyo] (exp) granted that; even if; even though
にも[, nimo] (exp) also; too; not ... either; as well; even
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
まいに[, maini] (conj) (See まい) even though it is not; despite not
Japanese-English: COMDICT Dictionary
偶数[ぐうすう, guusuu] even number
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] even parity
イベント[いべんと, ibento] event
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance
事象[じしょう, jishou] event
事象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode
事象報告[じしょうほうこく, jishouhoukoku] event report
事象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue
事象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] event projection
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event
試験事象[しけんじしょう, shikenjishou] test event
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent

even ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
ชระบาบ[adv.] (charabāp) EN: even FR:
ชีสา[X] (chīsā) EN: even if FR:
เดือนคู่[n. exp.] (deūoen khū) EN: month of even number FR: mois pair [m]
ด้วยซ้ำ[adv.] (dūay sam) EN: as well ; even FR:
ดุล[adj.] (dun) EN: equal ; even ; balanced FR: équilibré
ฟังก์ชันคู่[n. exp.] (fangchan kh) EN: even function FR:
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations FR: être quitte
จำนวนคู่[n. exp.] (jamnūan khū) EN: even number FR: nombre pair [m]
จำนวนเต็มคู่[n. exp.] (jamnūantem ) EN: even integer FR: entier pair [m]
จนชั้น[adj.] (jonchan) EN: even ; level FR:
แก้แค้น[v.] (kaēkhaēn) EN: revenge (on) ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate FR: venger ; se venger (de)
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
การเรียงสับเปลี่ยนแบบคู่[n. exp.] (kān rīeng s) EN: even permutation FR:
ขายได้เท่าทุน[v. exp.] (khāi dāi th) EN: break even FR:
ขายเท่าทุน[v. exp.] (khāi thao t) EN: break even FR:
คะแนนสูสี[X] (khanaēn sūs) EN: close vote ; close in points ; about even in points FR:
คี่[adj.] (khī) EN: odd ; single ; uneven ; not even FR: impair
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด[v.] (khrǿsamkams) EN: add insult to injury ; make matters even worse FR:
คู่[adj.] (khū) EN: even ; double FR: pair ; double
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v. exp.] (khum khā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover FR: valoir ; mériter ; en valoir la chandelle
คุ้มทุน[v. exp.] (khumthun) EN: break even ; be cost-effective FR:
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten FR: lisse ; uni ; plan
กระนั้นก็ตาม[conj.] (kranan kø t) EN: however ; in spite of ; even so ; nevertheless FR: cependant
เลขคู่[n. exp.] (lēk khū) EN: even number FR: nombre pair [m] ; numéro pair [m]
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
ลงตัว[v.] (longtūa) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place FR: tomber juste
แม้[conj.] (maē) EN: even ; even if ; though FR: bien que ; quoique ; même ; même si
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding ; despite that ; even so ; however FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
แม้กระทั่ง[conj.] (maēkrathang) EN: even if ; though FR: même quand ; même si ; y compris
แม้น[X] (maēn) EN: even though ; even if FR:
แม้แต่[conj.] (maētaē) EN: even FR: même pas ; et même si ; qui plus est
แม้แต่น้อย[conj.] (maētaē nøi) EN: not in the least ; not even a little FR: pas même un peu
แม้วะ[conj.] (maēwa) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
แม้ว่า[conj.] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ไม่ได้ไม่เสีย[xp] (mai dāi mai) EN: break even ; be quits ; neither lose nor gain ; come out even FR:
ไม่แม้แต่[X] (mai maētaē) EN: not even FR: même pas

even ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Abendandacht {f}Evening prayer
Abendandacht {f}evensong
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service
Unfallschutz {m}accident prevention
Unfallverhütungsvorschriften {pl}accident prevention regulations
Buchungsvorfall {m}accountable event
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center
Ahndung {f}revenge
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard
Begebenheit {f}occurrence; event
Blutrache {f}blood revenge; blood vengeance
Gewinnschwelle {f}; Break-even-Punkt
Schnittpunkt {m}break-even point
Veranstaltungskalender {m}calendar of events
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Abendschule {f}evening classes; night school
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes
Schwitzwasserverhütung {f}condensation water prevention
Planung {f} für Eventualfällecontingency planning
Korrosionsmittel {n}corrosion inhibitor; corrosion preventative
Hergang {m}course of events
Doppelbelichtungssperre {f} [photo.]double exposure prevention
elf {num}eleven
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event
Ereignismenge {f} [math.]set of events
ereignislos {adv}uneventfully
ereignisreich; erlebnisreich {adj}eventful
ereignisreich {adv}eventfully
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten
Eventualität {f}eventuality
trotzdem {conj}even though
Abendkleidung {f}evening wear
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes
Abendstern {m}evening star
Abendstunde {f}evening hour
Abendvorstellung {f}evening performance
Abendwind {m}evening breeze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า even
Back to top