ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

require

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *require*, -require-

require ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
require (vt.) ต้องการ See also: ประสงค์, ปรารถนา Syn. need, want, wish Ops. dispense with, forgo
require (vt.) บังคับใช้ (กฎหมาย) See also: กำหนด Syn. impose, oblige
require (vt.) เรียกร้อง Syn. insist on, demand
require of (phrv.) อ้างสิทธิ์ See also: ต้องการ Syn. ask of
required (adj.) ที่จำเป็นต้องทำ Syn. obligatory
required (adj.) ซึ่งจำเป็น See also: ซึ่งจำเป็นต้อง Syn. needed, requisite Ops. unnecessary, unneeded
required (adj.) ต้องมีก่อน See also: ต้องทำก่อน, เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีหรือทำเสร็จก่อน Syn. essential
requirement (n.) สิ่งจำเป็น See also: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ Syn. essential, necessity
requirement (n.) ความต้องการ See also: ความประสงค์, ความปรารถนา Syn. need, want
English-Thai: HOPE Dictionary
require(รีไคว'เออะ) vt.,vi. ต้องการ,ประสงค์,ปรารถนา,ขอร้อง,เรียกร้อง,กำหนด, See also: requirable adj. requirer n., Syn. need,demand
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น, Syn. necessity,requisite
English-Thai: Nontri Dictionary
require(vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องการ (v.) require See also: want, need, request, ask, demand, desire Syn. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์
อยากได้ (v.) require See also: want, need, request, ask, demand, desire Syn. ใคร่ได้, ประสงค์
ใคร่ได้ (v.) require See also: want, need, request, ask, demand, desire Syn. อยากได้, ประสงค์
กินกำลัง (v.) require labor See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous Syn. กินแรง
กินแรง (v.) require labor See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous Syn. กินกำลัง, หนักแรง
หนักแรง (v.) require labor See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous Syn. กินกำลัง
วิชาบังคับ (n.) required subject Ops. วิชาเลือก
ความต้องการ (n.) requirement See also: demand, need, want Syn. ความปรารถนา, ความอยาก
เป็นที่ต้องการ (v.) be required See also: be wanted, be needed, be requested Syn. เป็นที่เรียกร้อง
เป็นที่เรียกร้อง (v.) be required See also: be wanted, be needed, be requested
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What data do you require?คุณต้องการข้อมูลอะไรหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ
Ah, but it would require the use of the mystic blue diamond.อาา แต่มันจำเป็นต้องใช้เพชรสีน้ำเงินอันลึกลับ
I know it's hard to find staff in this time of war, but we will require an assistant.ผมรู้มันลำบาก ที่จะหาคนงานช่วงสงคราม แต่เราต้องมีผู้ช่วยซักคน
We will require his services just as a porter.เราคงให้เขาทำแค่ถือหลักไว้เท่านั้น
They require a tie and jacket.ที่นี่คุณต้องใส่สูทผูกไทนะครับ
For the time being, I shall require only women and children.ผมขอเฉพาะผู้หญิงกับเด็กๆ ก่อน
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ
Nothing that would require the intense concentration you're exerting to look at her.ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ต้องไป จ้องมองหล่อนตาเขม็งเหมือนนายทำแบบนั้นนี่
You require the four-digit access code.คุณต้องมี รหัส 4 หลัก
I require her life for the code.ฉันต้องการชีวิตเธอ แลกกับรหัส
I require a cutting tool.ฉันอยากได้ เครื่องมือตัดสักหน่อย
My beliefs do not require them to.ความเชื่อของผมไม่ได้ต้องการให้คนอื่นๆ มาเชื่อตาม

require ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
社会总需求[shè huì zǒng xū qiú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 社会总需求 / 社會總需求] aggregate social demand; total requirement of society
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, 劳役 / 勞役] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, 势在必行 / 勢在必行] be imperative; be required by circumstances
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, 必要] necessary; essential; indispensable; required
所需[suǒ xū, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, 所需] necessary (for); required
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 要求] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, 主科] required courses in the major subject
必修课[bì xiū kè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 必修课 / 必修課] required course; compulsory course
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 必要条件 / 必要條件] requirement; necessary condition (math)
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 需求] requirement; demand (econ.)
显焓[xiǎn hán, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄢˊ, 显焓 / 顯焓] sensible enthalpy (thermodynamics); energy required to go from one state to another
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)

require ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P)
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)
留意事項[りゅういじこう, ryuuijikou] (n) points to note; points of concern; matters to keep in mind; matters that require attention
骨が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.)
保証人要[ほしょうにんよう, hoshouninyou] (n) guarantor required
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P)
必須[ひっす, hissu] (adj-na,n,adj-no) indispensable; required; (P)
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment
所要時間を計る[しょようじかんをはかる, shoyoujikanwohakaru] (exp,v5r) to calculate the time required
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools)
新規性[しんきせい, shinkisei] (n) novelty (patentability requirement)
条件が揃う[じょうけんがそろう, joukengasorou] (exp,v5u) to satisfy the requirements
条件を満たす;条件を充たす[じょうけんをみたす, joukenwomitasu] (exp,v5s) to meet the requirements; to satisfy the conditions
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances
法定得票数[ほうていとくひょうすう, houteitokuhyousuu] (n) minimum number of votes required to elect a candidate
注意人物[ちゅういじんぶつ, chuuijinbutsu] (n) blacklisted person; person who requires watching
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
臨機応変[りんきおうへん, rinkiouhen] (n,adj-no) adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; ad hoc
至上要求[しじょうようきゅう, shijouyoukyuu] (n) overriding necessity; absolute requirement; an absolute must
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment)
財政再建団体[ざいせいさいけんだんたい, zaiseisaikendantai] (n) local governmental body that requires federal oversight to recover from its debts
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
集団犯[しゅうだんはん, shuudanhan] (n) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token
文脈上の必す要素[ぶんみゃくじょうのひっすようそ, bunmyakujounohissuyouso] contextually required element
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements

require ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline FR: stipuler
กิน[v.] (kin) EN: use ; take ; spend ; require ; use up FR: utiliser ; consommer ; nécessiter ; requérir
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labour ; require labor (Am.) ; take labour ; take labor (Am.) ; take much effort ; be strenuous FR: nécessiter un travail
กินแรง[v.] (kinraēng) EN: take a lot of energy ; take a lot of force ; require energy FR:
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; lancer un appel
ต้องอาศัยความอดทน[v. exp.] (tǿng āsai k) EN: require patience FR: requérir de la patience
ต้องการ[v.] (tǿngkān) EN: want ; require ; need ; wish ; demand ; desire ; ask for ; would like ; must have FR: vouloir ; avoir besoin de ; désirer ; requérir ; demander ; tenir à
บีบ[adj.] (bīp) EN: required ; compulsory FR:
บริขาร[n.] (børikhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; requirement ; evaluation principle ; measure ; unit FR: standard [m] ; critère [m]
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of ; meet requirements ; fall within the purview of FR:
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกำหนดของกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot k) EN: requirement FR:
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngk) EN: requirement ; demand ; need ; want ; preference FR: besoin [m] ; besoins [mpl] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: basic needs ; basic requirements FR: besoins élémentaires [mpl]
ความต้องการเงินทุน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: capital requirements ; demand for capital FR:
ปริกขาร[n.] (parikkhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
สิ่งจำเป็น[n. exp.] (sing jampen) EN: necessity ; necessities [pl] ; requirement FR: chose indispensable [f] ; chose nécessaire [f] ; le strict nécessaire [m]
สิ่งสำคัญ[n. exp.] (sing samkha) EN: important thing ; requirerment FR:
สิ่งที่ต้องการ[n. exp.] (sing thī tǿ) EN: requirement FR:
วิชาบังคับ[n.] (wichābangkh) EN: required subject ; required course ; prescribed course FR: cours obligatoire [m]
วิชาบังคับพื้นฐาน[n.] (wichābangkh) EN: basic requirement FR:
วิชาบังคับเลือก[n.] (wichābangkh) EN: restricted elective ; required elective FR:

require ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zulassungsbedingungen {pl}admission requirements
Anmeldevorschriften {pl}application requirements
Grundanforderung {f}basic requirement; prerequisite
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
Bedarfsaufstellung {f}requirements list
Kapitalbedarf {m}capital requirements
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels)
Pflichtenheft {n}customer requirement specification; specification
Tagesbedarf {m}daily requirement
Dividendenbedarf {m}dividend requirement
Energiebedarf {m} | niedriger Energiebedarfenergy requirement; power requirement | low power requirements
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements
Formerfordernis {f}formal requirement
Brennstoffbedarf {m}fuel requirement
Eigenbedarf {m}home requirements
Ausweispflicht {f}identity card requirement
Schnittstellenanforderung {f} | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements
Bewässerungsbedarf {m}irrigation requirement
Arbeitsplatzerfordernisse {pl}job requirements
Arbeitskräftebedarf {m}labour requirements; manpower requirements
Anspruch {m} | den Ansprüchen gerecht werdenrequirement | to meet the requirements
Personalbedarf {m}staff requirement
Eiweißbedarf {m}protein requirement
Reinheitsgebot {n}purity requirement
Qualifizierungsanforderung {f}qualification requirements
Qualifikationsbedarf {m}qualification requirements
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument
Rechtsforderung {f}requirement of law
Gehaltsvorstellung {f}salary requirement
Platzbedarf {m}space requirement; floor space; local requirements
Benutzeranforderung {f}user requirement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า require
Back to top