ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prepare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prepare*, -prepare-

prepare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prepare (vt.) จัดเตรียม See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม Syn. put in order, get ready
prepare (vi.) จัดเตรียม See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม Syn. put in order, get ready
prepare (vt.) วางแผนล่วงหน้า
prepare (vt.) เตรียมอาหาร
prepare for (phrv.) เตรียมพร้อมสำหรับ
prepare for combat (vi.) ติดอาวุธ See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ Syn. furnish weapons
prepare for shooting (vt.) บรรจุกระสุน Syn. prime, ready
prepare for shooting (vi.) บรรจุกระสุน Syn. prime, ready
prepared (adj.) ซึ่งเตรียมพร้อม Syn. ready, combat-ready
preparedness (n.) ความพร้อม See also: การเตรียมพร้อม Syn. readiness, mobility
English-Thai: HOPE Dictionary
prepare(พรีแพร์') vt..vi. เตรียม,ฝึก,ปรุง,ผลิต., See also: preparer n.
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม,อย่างประณีต, See also: prepared adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม,การตระเตรียม,การเตรียมการ,ความพร้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preparednessความพร้อม, การเตรียมพร้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preparednessการเตรียมพร้อม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดเตรียม (v.) prepare See also: arrange Syn. เตรียม, ตระเตรียม
ตระเตรียม (v.) prepare See also: make ready Syn. เตรียม, จัดเตรียม, จัดแจง, เตรียมการ
ตั้งเนื้อตัวตัว (v.) prepare See also: check oneself Syn. เตรียมตัว
เตรียม (v.) prepare See also: get ready, make ready, organize, arrange Syn. จัดแจง, จัด, จัดเตรียม, ตระเตรียม
เตรียมการ (v.) prepare See also: get ready, organize, arrange Syn. เตรียม, วางแผน, ตระเตรียม
เตรียมตัว (v.) prepare See also: get ready, make ready Syn. เตรียม, จัดแจง
แต่ง (v.) prepare See also: organize, arrange Syn. จัดแจง
ประกอบ (v.) prepare (food) See also: cook, concoct, dress Syn. ปรุง, คลุกเคล้า, ผสม
เตรียมตัวเตรียมใจ (v.) prepare oneself See also: ready oneself
เตรียมใจ (v.) prepare oneself See also: ready oneself Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ
ตั้งท่า (v.) prepare oneself for See also: be alert, be ready for Syn. วางท่า, เตรียมพร้อม
อาหารสำเร็จ (n.) prepared food See also: ready-to-eat food
ของกอง (n.) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ดินสอพอง (n.) soft-prepared chalk See also: white clay filler
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How much time it will take you to prepare for your exam?เธอต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ?
How much time do you need to prepare for this exam?เธอต้องการเวลามากเท่าไหร่ในการเตรียมการสอบนี้?
If you get the forms, I'll prepare them for youถ้าคุณได้แบบฟอร์มนั้นมา ฉันจะช่วยจัดเตรียมมันให้
There's a room prepared for youมีห้องหนึ่งเตรียมไว้ให้คุณแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ask you... to keep this in mind... as we prepare for the future.{\cHFFFFFF}I ask you... {\cHFFFFFF}to keep this in mind... {\cHFFFFFF}as we prepare for the future.
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี
You must prepare for our night of loveคุณต้องตระเตรียมเป็นเวลาความรัก night of ของเรา
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ
It'll help you better prepare storing foods for the up and coming monsoon months.มันจะช่วยให้คุณเก็บอาหารได้ดีกว่า สำหรับช่วงเดือนมรสุมที่จะมาถึง
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องการหากำไรที่เหมาะสม
I hear that you also prepare the meals and clean the toilets.ได้ยินว่าคุณช่วยทำอาหาร และล้างห้องน้ำด้วย
If a small particle of this thing is enough to take over an entire organism, then everyone should prepare their own meals.มีใครเห็นฟุชบ้างมั้ย มีใครบางคนดับไฟ ในห้องแลป
Mola Ram, prepare to meet Kali... in hell.Mola รามเตรียมพบกาลี ... ในนรก
You killed my father. Prepare to die.เจ้าฆ่าพ่อข้า เตรียมตัวตายได้แล้ว
Give me strength, that I might prepare the way... for those who will follow.โปรดมอบความแข็งแกร่งให้ข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์ได้เตรียมพร้อม.. ..ที่จะเดินตามพระประสงค์

prepare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, 廞] to prepare horses and chariots for battle
做饭[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, 做饭 / 做飯] to prepare a meal; to cook
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 备料 / 備料] get the materials ready; prepare feed (for livestock)
布防迎战[bù fáng yíng zhàn, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ ˊ ㄓㄢˋ, 布防迎战 / 布防迎戰] to prepare to meet the enemy head-on
备战[bèi zhàn, ㄅㄟˋ ㄓㄢˋ, 备战 / 備戰] prepare for war; be prepared against war
备荒[bèi huāng, ㄅㄟˋ ㄏㄨㄤ, 备荒 / 備荒] prepare against natural disasters
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 殓 / 殮] prepare body for coffin
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
[fěn, ㄈㄣˇ, 粉] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink
墨汁[mò zhī, ㄇㄛˋ ㄓ, 墨汁] prepared Chinese ink
[pǐ, ㄆㄧˇ, 庀] prepare
[zhì, ㄓˋ, 庤] prepare
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, 准备 / 準備] preparation; prepare
熟丝[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, 熟丝 / 熟絲] silk raw material (prepared by boiling in soap)
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness
不备[bù bèi, ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 不备 / 不備] unprepared; off guard

prepare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P)
具す[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See 具する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
具する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
捌く[さばく, sabaku] (v5k,vt) (1) to handle well; to process; (2) to sell; to dispose of; (3) to prepare; to arrange; to sort; (4) to prepare something for cooking; to dress (meat, etc.)
揉み込む;揉みこむ[もみこむ, momikomu] (v5m,vt) (1) (arch) to rub into; (2) to train for; to prepare for
旅装を調える[りょそうをととのえる, ryosouwototonoeru] (exp,v1) to prepare for a journey
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P)
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
煎じ出す[せんじだす, senjidasu] (v5s,vt) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct
薬店[やくてん, yakuten] (n) pharmacy (esp. one without facilities to prepare their own medicines); drugstore; chemist
装う;粧う[よそう, yosou] (v5u) (uk) (See よそおう・1) to serve; to dish up; to prepare
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp,v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
しゃり[, shari] (n) rice prepared for sushi
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] (n) {comp} data preparer
バターピーナッツ[, bata-pi-nattsu] (n) (See バタピー) shelled skinless peanuts prepared in butter (wasei
バタピー[, batapi-] (n) (abbr) (See バターピーナッツ) shelled skinless peanuts prepared in butter
プリペアードピアノ[, puripea-dopiano] (n) prepared piano
不用意[ふようい, fuyoui] (adj-na,n) unpreparedness; carelessness; (P)
具有[ぐゆう, guyuu] (n,vs) preparedness; possession
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms
庫院[くいん, kuin] (n) kitchen-cum-office of a Zen temple or monastery, where meals are prepared and senior priests have their offices
心の準備[こころのじゅんび, kokoronojunbi] (n) mental preparedness; being braced for; being steeled for
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
押っ取り刀[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment
揃える[そろえる, soroeru] (v1,vt) (1) to collect; to gather; to get together; to complete (a collection); (2) to arrange; to put in order; to prepare; to get ready; (3) to make uniform; to make even; to match; (P)
攻撃態勢[こうげきたいせい, kougekitaisei] (n) attack preparedness
整う(P);調う[ととのう, totonou] (v5u,vi) to be prepared; to be in order; to be put in order; to be arranged; (P)
柳川鍋[やながわなべ, yanagawanabe] (n) soup prepared with dojou
気構え[きがまえ, kigamae] (n) (1) readiness; preparedness; attitude; (2) kanji "vapor" radical
気組み[きぐみ, kigumi] (n) attitude; preparedness
決死[けっし, kesshi] (n) preparedness for death; do-or-die spirit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare

prepare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food FR: plat préparé [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
ชงนม[v. exp.] (chong nom) EN: prepare milk FR:
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงหาอาหาร[v. exp.] (hung hā āhā) EN: cook ; prepare food ; make a meal ; prepare a meal ; fix a meal FR: cuisiner ; préparer un repas
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals FR: cuire le riz ; préparer le repas
หุงต้ม[v. exp.] (hung tom) EN: cook ; prepare food FR: cuisiner ; fricoter (fam.)
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; make arrangements ; get things ready ; get ready FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดเตรียม[v.] (jattrīem) EN: prepare ; arrange FR: préparer
กระเกรียม[v.] (krakrīem) EN: prepare FR:
พรั่งพร้อม[v.] (phrangphrøm) EN: complete ; prepare FR:
ประกอบอาหาร[v. exp.] (prakøp āhān) EN: cook ; prepare food ; make food FR:
ประสมยา[v. exp.] (prasom yā) EN: make up a medicine ; compound a medicine ; prepare a prescription FR:
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ปรุงอาหาร[v.] (prung āhān) EN: cook ; prepare food ; make a dish ; combine FR: cuisiner ; concocter un plat ; préparer un plat
ปรุงแต่ง[v. exp.] (prung taeng) EN: concoct ; prepare FR: préparer
ปูทาง[v. exp.] (pū thāng) EN: pave the way (for) ; prepare the ground ; facilitate FR: ouvrir la voie ; préparer le terrain
ตั้งท่า[v.] (tangthā) EN: prepare oneself for ; foreshadow FR:
ทำกับข้าว[v. exp.] (tham kapkhā) EN: cook ; prepare the food ; prepare dinner ; make a meal FR: cuisiner ; faire la cuisine ; faire la popote (fam.) ; préparer le repas
ทำครัว[v.] (thamkhrūa) EN: cook ; do the cooking ; prepare food FR: cuisiner
ตระเตรียม[v.] (tratrīem) EN: prepare ; make ready FR: préparer ; apprêter
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange ; gear toward FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
เตรียมใจ[v. exp.] (trīem jai) EN: prepare oneself FR:
เตรียมการ[v.] (trīem kān) EN: prepare ; get ready ; organize ; arrange FR: préparer ; arranger ; prendre des mesures ; prendre des dispositions ; goupiller (fam.)
เตรียมสอบ[v. exp.] (trīem søp) EN: prepare for examination FR:
เตรียมตัว[u] (trīemtūa) EN: prepare oneself ; get ready ; prepare FR: se préparer ; s'apprêter ; se mettre en état
เตรียมตัวให้พร้อม[v. exp.] (trīemtūa ha) EN: prepare FR: se préparer ; se mettre en condition
เตรียมตัวเตรียมใจ[v. exp.] (trīemtūa tr) EN: prepare oneself FR:
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse ; steep FR: préparer une boisson ; préparer le café ; infuser
ชงชา[v. exp.] (chong chā) EN: make tea FR: préparer le thé
ชงกาแฟ[v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew FR: préparer le café
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler ; body powder FR: craie [f]
ของกอง[n.] (khøngkøng) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion FR:
ความพร้อม[n.] (khwām phrøm) EN: readiness ; preparedness FR: état de préparation [m] ; bonne disposition [f]
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor ; go for special lessons ; take extra lessons FR: préparer
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber ; true wood FR:
หมากพลู[n. exp.] (māk phlū) EN: prepared betel ; betel and betel nut FR:
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes FR: feuille de thé à mastiquer

prepare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompromissbereit {adj}prepared to compromise; willing to compromise
unvorbereitet {adv}unpreparedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prepare
Back to top