ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fulfill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fulfill*, -fulfill-

fulfill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fulfill (vt.) สมหวัง See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์
fulfill (vt.) กระทำการ (ตามคำสั่ง) Syn. carry out, execute, implement Ops. disregard, ignore, neglect
fulfilling (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน Syn. gratifying, satisfying
fulfillment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์ Syn. contentment, gratification, satisfaction
English-Thai: HOPE Dictionary
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
English-Thai: Nontri Dictionary
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บำเพ็ญ (v.) fulfill
เติมเต็ม (v.) fulfill See also: complete
แก้บน (v.) fulfill one´s vow See also: make a votive offering, redeem a vow to a god Syn. ใช้บน
ใช้บน (v.) fulfill one´s vow See also: make a votive offering, redeem a vow to a god
ความสมปรารถนา (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมหวัง (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมใจ (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา Ops. ความผิดหวัง
สมหมาย (v.) have one´s wish fulfilled/gratified See also: fulfill one´s desire Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they lie! They do not fulfill that promise. They never will!แต่พวกเขาโกหก พวกเขาไม่รู้สึก ขอสัญญา ว่าจะไม่มีคนเหล่านั้น
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม
Oh, my little sweetie pie, you have to come with me because, well, we must fulfill our destiny.ยาหยีจ๋า เธอต้องมากับฉันนะ เพราะ.. พรหมลิขิตไว้แล้ว ให้เราคู่กัน
...and fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before.แล้วเติมเต็มคำยืนยันของแม่สื่อ ที่จะให้กำเนิดลูกมากมาย... กับสามีที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
Says I don't fulfill her needs sexually.ช่วยพาผมออกจากความเศร้าเส็งเคร็งนี่ที บอกว่าเธอทำให้มันดีขึ้นได้ บอกว่า...
I'm ready to fulfill my destiny.ผมพร้อมจะดำเนินตามลิขิตแล้ว
"If Second Party fails to fulfill the terms of this contract"ถ้าคู่กรณีคนที่สอง ล้มเหลวในการทำตามสัญญานี้
With the proviso, of course, that you pass the practical exam and you fulfill each requirement for every station.With the proviso that you pass the practical exam... ...and fulfill each requirement for every station.
He decided right there to fulfill his life-long dream.ตอนนั้นเขาตัดสินใจว่าจะเติมเต็มความฝันในการใช้ชีวิตที่ยาวนาน
We'll fulfill our responsibilities, but not interfere in each other's private lives.เราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวไง
You said we have to fulfill our responsibilities, but never interfere in each other's private lives.เธอเคยพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่าย
It is time to fulfill my destiny. Destiny?นิเป็นเวลาแห่งชตากรรม

fulfill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 践 / 踐] fulfill (a promise); tread; walk
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
[chōng, ㄔㄨㄥ, 充] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full
[mǎn, ㄇㄢˇ, 满 / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed
[dǎo, ㄉㄠˇ, 蹈] tread on; trample; stamp; fulfill
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, 未了] unfinished; outstanding (business); unfulfilled
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, 落实 / 落實] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable

fulfill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill
任を果たす[にんをはたす, ninwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's duty; to discharge one's duties
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment
届かぬ願い[とどかぬねがい, todokanunegai] (n) unfulfilled wish
履行[りこう, rikou] (n,vs) performance; fulfillment; fulfilment; discharge; implementation; (P)
当てはまる(P);当て嵌まる[あてはまる, atehamaru] (v5r) to apply (a rule); to be applicable; to come under (a category); to fulfill; (P)
成し遂げる(P);為し遂げる[なしとげる, nashitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill; (P)
成就[じょうじゅ, jouju] (n,vs) fulfillment; fulfilment; realization; realisation; completion; (P)
未消化[みしょうか, mishouka] (n) (1) undigested (food); (2) unfulfilled (orders); unused (funds)
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P)
満たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s,vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P)
満願[まんがん, mangan] (n) fulfilment of a vow; fulfillment of a vow
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n,vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P)
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment

fulfill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomā) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill FR: réussir ; atteindre un objectif ; atteindre le but ; parvenir à ses fins
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
เติมเต็ม[v. exp.] (toēmtem) EN: fulfill FR: faire le plein
อิ่มเอม[adj.] (im-ēm) EN: fulfilled ; blissful ; delighted FR:
ลุล่วง[adj.] (lulūang) EN: accomplished ; achieved ; fulfilled ; completed ; finished ; done FR:
หนำใจ[adj.] (namjai) EN: satisfied ; fulfilled ; to one's satisfaction FR:
สัมฤทธิ-[pref.] (samritthi-) EN: accomplishment ; achievment ; fulfillment FR:
สมปรารถนา[v. exp.] (som prāttha) EN: be fulfilled FR:
สมหวัง[v.] (somwang) EN: have one's hopes fulfilled FR:
เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (temmettemnū) EN: perfect ; excellent ; up to expectations ; fulfilled ; complete FR:

fulfill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollziehung {f}fulfillment [Am.]; fulfilment [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fulfill
Back to top