ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broaden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broaden*, -broaden-

broaden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broaden (vt.) ขยับขยาย See also: ทำให้กว้าง, ขยาย, เปิดหูเปิดตา Syn. widen, enlarge Ops. narrow
broaden out (phrv.) ขยาย (ขนาดหรือเนื้อที่) See also: กว้างขึ้น (เนื้อที่)
broaden out (phrv.) ขยาย (ความคิด, ทักษะ ฯลฯ) See also: ทำให้กว้างขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
broaden(บรอด'เดิน) {broadened,broadening,broadens} vt.,vi. ทำให้กว้าง,กว้างขึ้น, Syn. spread
English-Thai: Nontri Dictionary
broaden(vi,vt) กว้างออก,ขยายออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หาความรู้รอบตัว (v.) broaden one´s view See also: widen one´s horizon, have an eye-opening experience, open one´s eyes Syn. หาประสบการณ์
หาประสบการณ์ (v.) broaden one´s view See also: widen one´s horizon, have an eye-opening experience, open one´s eyes Syn. หาความรู้รอบตัว
เปิดหูเปิดตา (v.) broaden one´s view See also: open one´s eyes and ears, widen one´s horizons, have an eye-opening experience, keep oneself knowledgeable, be informed, be enlightened, see the world
เปิดหูเปิดตา (v.) broaden one´s view See also: widen one´s horizon, have an eye-opening experience, open one´s eyes Syn. หาความรู้รอบตัว, หาประสบการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, broaden your horizonใช่แล้ว สายตาต้องมองไกล
But first, you must broaden your minds.แต่ก่อนอื่นเธอต้องทำใจให้ว่าง...
Okay, next, broaden your diaphragm.โอเค ต่อไปก็ ขยายกระบังลม
We need to broaden your appeal.เราต้องเพิ่มเสน่ห์ของเธอ
Could broaden your horizons.ช่วยเปิดมุมมองของนายให้กว้างขึ้น
Um, broaden your mind. Have fun.จะเพิ่มพูนความรู้ ขอให้สนุกกับงานนะ
The whole point of college is to broaden your world,จุดประสงค์ของมหาลัยคือการเปิดกว้่างโลกของเธอ
I know you did well with that article on Rufus, and mature readers help broaden your demo.ฉันรู้ว่านายทำงานดีมากเรื่องบทความของรูฟัส และมีผู้อ่านทรงคุณวุฒิช่วยขยายบทความของนาย
So, what I felt was happiness at being able to exercise this freedom, and being able to take this journey and broaden my borders, to the point that I don't need it anymore.ฉันรู้สึกมีความสุขที่ใช้อิสระนี้ได้ และได้ก้าวเข้ามาบนเส้นทางนี้ ได้ขยายขอบเขตของตัวเองให้กว้างออกไป ถึงขั้นที่ว่าฉันไม่ต้องการอะไรแล้ว ฉันไม่ต้องการจะอยู่...
Broadens our suspect pool.ขยายวงผู้ต้องสงสัยเรามากขึ้นอีก
Rumors have surfaced that the U.S. Government has recently broadened the reach of the Patriot Act.ข่าวลือสะพัดไปทั่วว่ารัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตอำนาจกฏหมายความรักชาติ
Add to that that I'm pretty sure that I spelled "Scavo" wrong, and it is a safe bet that I will not be broadening my horizons anytime soon.ยิ่งไปกว่านั้น ผมค่อนข้างมั่นใจว่า ผมสะกดคำว่า "สกาโว" ผิดด้วย และพนันได้เลยว่า ผมจะไม่ได้ ขยายความรู้ความสามารถของผม ในเร็ว ๆ นี้

broaden ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
开眼界[kāi yǎn jiè, ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, 开眼界 / 開眼界] broaden, expand one's horizons
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, 扩张 / 擴張] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden

broaden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P)
広める(P);弘める[ひろめる, hiromeru] (v1,vt) to broaden; to propagate; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to broaden

broaden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
เปิดหูเปิดตา = เปิดหู เปิดตา = เปิดหู-เปิดตา[xp] (poēt hū poē) EN: open one's eyes ; learn something new ; broaden one's view ; go for a change ; go sightseeing FR: ouvrir les yeux et tendre l'oreille ; être très attentif
เปิดกว้าง[v. exp.] (poēt kwāng) EN: broaden FR:
ทำให้กว้างขึ้น[v. exp.] (thamhai kwā) EN: broaden FR: élargir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broaden
Back to top