ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruin*, -ruin-

ruin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruin (n.) ซากปรักหักพัง Syn. remains, wreck
ruin (n.) ความพินาศ See also: ความหายนะ, การทำลาย Syn. collapse, destruction
ruin (n.) ความล่มจม See also: ความล้มละลาย Syn. bankruptey, insolvency
ruin (vt.) ทำให้พินาศ See also: ทำลาย Syn. destroy, defeat, devastate
ruin (vt.) ทำให้ล่มจม See also: ทำให้ล้มละลาย Syn. bankrupt, improverish
ruinable (adj.) ที่ใช้เพื่อทำลายล้าง See also: ที่ล้างผลาญ Syn. devastative
ruination (n.) การล่มจม See also: การย่อยยับ, การล่มสลาย Syn. bankruptcy, damage, decay
ruined (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. corupt, deteriorated
ruined (adj.) ไม่มีผลอีกต่อไป See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป Syn. doomed
ruined (adj.) ที่ถูกทำลาย See also: พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย Syn. damaged
ruinous (adj.) ย่อยยับ See also: ล่มจม, พินาศ Syn. pernicious, calamitous, disastrous
ruins (n.) ซากสลักหักพัง See also: เศษ, ขยะ Syn. rubble
English-Thai: HOPE Dictionary
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
ruination(รูอิเน'เชิน) n. การพินาศ,การล่มจม,การล้มละลาย,สิ่งที่พินาศ,สิ่งที่ย่อยยับ,สิ่งปรักหักพัง, Syn. destruction
ruinous(รู'อะเนิส) adj. ทำให้พินาศ,ซึ่งทำลาย,เป็นภัย,ย่อยยับ,ล่มจม,ประกอบด้วยซากปรักหักพัง, Syn. disastrous,wasting
English-Thai: Nontri Dictionary
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
ruinous(adj) ซึ่งล่มจม,ซึ่งทำลาย,ซึ่งย่อยยับ,ซึ่งพินาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ruinทำความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความป่นปี้ (n.) ruin See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน
ความย่อยยับ (n.) ruin See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้
ความยับเยิน (n.) ruin See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation Syn. ความพินาศ, ความป่นปี้
ฉิบหาย (v.) ruin See also: destroy, damage, go to the dogs Syn. หายนะ, เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้ Ops. รุ่งเรือง, เจริญ
ฉิบหายบรรลัยจักร (v.) ruin See also: collapse, destroy, annihilate Syn. ฉิบหาย, วายวอด, วอดวาย Ops. เจริญ
บรรลัยจักร (v.) ruin See also: collapse, destroy, annihilate Syn. ฉิบหาย, วายวอด, วอดวาย, ฉิบหายบรรลัยจักร Ops. เจริญ
ปู้ยี่ปู้ยำ (v.) ruin See also: devastate, ravage, waste, destroy Syn. พัง, ทำลาย
สูญเสีย (v.) ruin See also: destroy, damage, go to the dogs Syn. หายนะ, เสียหาย, ป่นปี้ Ops. รุ่งเรือง, เจริญ
หายนะ (v.) ruin See also: destroy, damage, go to the dogs Syn. เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้ Ops. รุ่งเรือง, เจริญ
เสียหาย (v.) ruin See also: destroy, damage, go to the dogs Syn. หายนะ, สูญเสีย, ป่นปี้ Ops. รุ่งเรือง, เจริญ
สลักหักพัง (adj.) ruined
แหลก (adv.) ruinously See also: crushingly, heavily Syn. ป่นปี้, เละ
#ร่องรอย (n.) ruins See also: debris, wreckage, remains Syn. ซากปรักหักพัง
ซาก (n.) ruins See also: debris, wreckage, remains Syn. #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง
ซากปรักหักพัง (n.) ruins See also: debris, wreckage, remains Syn. ซาก
ฉิบหายวายวอด (v.) be ruined See also: be destroyed, be wrecked, Syn. หมดสิ้น, วอดวาย
ชำรุด (v.) be ruined See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม
ทะลาย (v.) be ruined See also: be disillusioned, be shattered, collapse Syn. พังทลาย, ล้มเหลว Ops. สำเร็จ
ปรัก (v.) be ruined See also: be broken Syn. หัก, พัง
ปรักหักพัง (v.) be ruined See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's gonna ruin your reputationมันกำลังจะทำลายชื่อเสียงคุณนะ
They ruined my lifeพวกเขาทำลายชีวิตฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He could ruin me with a jump.เขาสามารถทำลายฉันด้วยการ กระโดด
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า
If they don't ruin him at Cambridge-- Wave, wave!เสียดายที่เสียอนาคตที่เคมบริดจ์ โบกมือสิ
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา.
I'd do anything for Illustra but these pictures could kind of ruin his life.บี เจ.. ให้ฉันทำอะไรก็ได้ เพื่ออิลลัสทรา... ...แต่กับรูปพวกนี้ มันถึงกับ ทำลายอนาคตของเขาเลยนะ
Roxie, I'd never ruin anyone's life.ร็อกซี่, ผมไม่ได้อยากทำลายอนาคตของใครเลย
Anyway, I don't want to ruin his life I just want to hire him.ยังไงก็ตาม,ผมจะไม่ทำลายเขาหรอก... ...ผมต้องการจ้างเขา
And you're gonna ruin his life?แกกำลังจะทำลายชีวิตเขา ทั้งๆ ที่เขาช่วยชีวิตแก
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
Grey men ruined my beautiful profession, and take care, or they will ruin you too.ผู้ชายสีเทาทำลายอาชีพของฉันที่สวยงามและดูแลหรือพวกเขาจะทำลายคุณมากเกินไป
He's about to ruin my presentation.เขากำลังจะทำลายงานแสดงฉัน
Let's not ruin it.อย่าทำให้เสียอารมณ์เลย

ruin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, 败絮 / 敗絮] ruined; broken down; shabby
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 隤] fall in ruins; soft
[bì, ㄅㄧˋ, 敝] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, 基址] foundation; footing; base; ruins (of a historical building)
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, 金玉其外,败絮其中 / 金玉其外,敗絮其中] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw)
故迹[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, 故迹 / 故跡] historical ruins
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
[fèn, ㄈㄣˋ, 偾 / 僨] instigate; ruin; destroy
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, 毁灭 / 毀滅] perish; ruin; destroy
废墟[fèi xū, ㄈㄟˋ ㄒㄩ, 废墟 / 廢墟] ruins
遗址[yí zhǐ, ㄧˊ ㄓˇ, 遗址 / 遺址] ruins; historic relics
阖闾城遗址[Hé Lǘ chéng yí zhǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ ㄔㄥˊ ㄧˊ ㄓˇ, 阖闾城遗址 / 闔閭城遺址] ruins of capital city of King Helu of Wu, from 6th century BC, at modern Wuxi, Jiangsu

ruin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband
持ち崩す;持崩す(io)[もちくずす, mochikuzusu] (v5s,vt) to ruin oneself; to degrade oneself
落ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin
零落[れいらく, reiraku] (n,vs) falling into straitened circumstances; downfall; ruin
食い倒れ[くいだおれ, kuidaore] (n) (See 大阪の食い倒れ) bringing ruin upon oneself by extravagance in food
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt
ウエハスケールインテグレーション[, uehasuke-ruintegure-shon] (n) {comp} wafer-scale integration
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance
シリアルインターフェース[, shiriaruinta-fe-su] (n) {comp} serial interface
シリアルインターフェイス[, shiriaruinta-feisu] (n) {comp} serial interface
シリアルインタフェース[, shiriaruintafe-su] (n) {comp} serial interface
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system
ナショナルインタレスト[, nashonaruintaresuto] (n) national interest
フィルイン[, firuin] (n) fill-in
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions)
ホールインワン[, ho-ruinwan] (n) hole in one
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
人類のために;人類の為に[じんるいのために, jinruinotameni] (exp,adv) for the sake of humanity
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
古址;古趾;故址[こし, koshi] (n) historic ruins
古窯址;古窯趾[こようし, koyoushi] (n) ruins of old kilns; old kiln sites
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P)
大阪の食い倒れ[おおさかのくいだおれ, oosakanokuidaore] (exp) (See 京の着倒れ,食い倒れ) financially ruining oneself by overindulging in food and drink (as a fabled tendency of the people of Osaka)
廃残[はいざん, haizan] (n) down-and-out; ruin; decline
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances
形無し[かたなし, katanashi] (adj-na,n) spoiled; spoilt; ruined; loss of face
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
コントロールイニ[こんとろーるいに, kontoro-ruini] CONTROL.INI
シリアルインタフェース[しりあるいんたふぇーす, shiriaruintafe-su] serial interface
ダイヤルイン[だいやるいん, daiyaruin] dial-in
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP)
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface
ホールインワン[ほーるいんわん, ho-ruinwan] Hole-in-One
ロールイン[ろーるいん, ro-ruin] roll in (vs)
ロールインジケータ[ろーるいんじけーた, ro-ruinjike-ta] role indicator
高速シリアルインターフェース[こうそくシリアルインターフェース, kousoku shiriaruinta-fe-su] High-Speed Serial Interface, HSSI

ruin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อบาย-[adj.] (abāiya-) EN: ruin ; destruction FR:
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
บังวาย[v.] (bangwāi) EN: ruin ; damage FR:
บรรลัยจักร[v.] (banlaijak =) EN: ruin FR:
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn suk) EN: ruin one's health FR: détruire la santé
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฉิบหายบรรลัยจักร[v. exp.] (chip-hāi ba) EN: ruin FR:
หายนะ[n.] (hāyana = hā) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat FR: renverser ; défaire
ความหายนะ[n.] (khwām hāyan) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; cataclysm ; ruin FR: catastrophe [f] ; désastre [m]
ความย่อยยับ[n.] (khwām yǿiya) EN: ruin FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล่มสลาย[v. exp.] (lom salāi) EN: collapse ; ruin ; fall down ; disintegrate FR: s'effondrer
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
นาศ[n.] (nāt) EN: decline ; ruin FR: déclin [m]
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck FR: dévaster ; ravager
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe FR:
สลักหักพัง[v. exp.] (salak hak p) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins FR:
เสียบุคลิก[v. exp.] (sīa bukkhal) EN: spoil one's effect ; ruin the impression one makes FR:
เสียหาย[v.] (sīahāi) EN: ruin ; screw up (vulg.) FR: bousiller (fam.)
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
เสียสุขภาพ[v. exp.] (sīa sukkhap) EN: ruin one's health FR: ruiner sa santé
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ทำลายเศรษฐกิจ[v. exp.] (thamlāi sēt) EN: ruin the economy FR:
ทำเสีย[v. exp.] (tham sīa) EN: spoil ; ruin ; break FR:
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
วิลัย[n.] (wilai) EN: ruin FR:
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศ-[pref.] (winātsa-) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วอดวาย[v.] (wøtwāi) EN: burn down ; raze ; ruin ; destroy FR:
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs FR:
บรรลัย[adj.] (banlai) EN: destroyed ; ruined FR:
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasath) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site ; ancient buildings FR: ruine [f] ; site historique [m] ; site antique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatt) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit ; decayed FR: décrépit
ฉิบหายวายวอด[v. exp.] (chip-hāi wā) EN: be ruined FR:
ชิระ[adj.] (chira) EN: old ; ruined FR: vieux

ruin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verderben {n}; Ruin
Gemäuer {n}; Ruine
Trümmerhaufen {m}heap of ruins; heap of rubble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruin
Back to top