ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค้ำ*, -ค้ำ-

คำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำ (n.) word See also: speech, vocable Syn. เสียงพูด
คำ (n.) word
คำกริยา (n.) verb
คำกริยาคุณศัพท์ (n.) predicative adjective
คำกริยาวิเศษณ์ (n.) adverb Syn. วิเศษณ์
คำกลอน (n.) poem See also: verse, poetry, rhyme Syn. คำประพันธ์, กลอน, บทกวี, ร้อยกรอง
คำกล่าว (n.) saying See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance Syn. คำพูด, คำบอกเล่า
คำกล่าวขวัญ (n.) mention See also: acknowledgment, citation, recognition Syn. คำกล่าวขาน
คำกล่าวขาน (n.) mention See also: acknowledgment, citation, recognition
คำกล่าวนำ (n.) introduction Syn. บทกล่าวนำ
คำกล่าวหา (n.) charge See also: accusation, complaint
คำกล่าวอ้าง (n.) allusion See also: reference
คำกล่าวโทษ (n.) allegation See also: accusation, charge Syn. ข้อกล่าวหา
คำขยาย (n.) modifier
คำขวัญ (n.) slogan See also: motto, catchword, wishing speech, watchword, encouraging speech
คำขอ (n.) request See also: appeal, demand Syn. คำร้อง
คำขอ (n.) petition to the crown See also: petition to the court, appeal to the court Syn. คำร้องขอ
คำขอบคุณ (n.) thank See also: gratefulness, recognition
คำขอร้อง (n.) request See also: appeal, desire Syn. คำร่ำร้อง
คำขอโทษ (n.) excuse See also: pardon
คำขาด (n.) ultimatum See also: finality
คำขานรับ (n.) answer See also: reply Syn. คำตอบรับ
คำขึ้นต้น (n.) introduction See also: preface, foreword, prologue, preamble Syn. คำนำ, บทนำ
คำขู่ (n.) threat See also: menace
คำคม (n.) epigram See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying
คำครหา (n.) rumor See also: hearsay, gossip Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา
คำคัดค้าน (n.) retort See also: riposte, recrimination Syn. คำโต้, คำแย้ง Ops. คำยินยอม, คำสารภาพ
คำคุณศัพท์ (n.) adjective Syn. คุณศัพท์
คำจารึก (n.) epigraph See also: inscription
คำจำกัดความ (n.) definition See also: explanation, meaning, exposition Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย
คำชม (n.) praise See also: admiration, laud, exaltation, extoller Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม Ops. คำด่า, คำว่า
คำชมเชย (n.) appreciation See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ
คำชวน (n.) invitation See also: persuasion, bid, inducement Syn. คำเชิญชวน, คำเชื้อเชิญ
คำช่วยกริยา (n.) auxiliary verb Syn. กริยานุเคราะห์
คำชักชวน (n.) persuasion See also: inducement
คำชี้ขาด (n.) writ See also: ruling Syn. คำตัดสิน
คำชี้แจง (n.) explanation See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary Syn. คำอธิบาย
คำชื่นชม (n.) praise See also: admiration, laud, exaltation, extoller Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ Ops. คำด่า, คำว่า
คำด่า (n.) abuse See also: reproach, vilification, scolding
คำดีควาย (n.) Sapindus Syn. มะคำดีควาย, มะซัก, ประคำดีควาย
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
crคำย่อ ของ creatinine clearance (Cr) abbr. cardiorespiratory
pseudo instructionคำสั่งเทียมคำสั่งลำลองหมายถึง คำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (assembly) ที่บอกข้อมูลให้แอสเซมเบลอร์ว่า จะแปลเป็นภาษาเครื่องอย่างไร คำสั่งเทียมนี้จะไม่แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แต่จะกำหนดให้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างของคำสั่งเทียมที่ใช้มาก เช่น END เป็นสัญญาณให้รู้ว่า สิ้นสุดคำสั่งที่จะต้องแปลแล้ว
ftpคำย่อ (file transfer protocol) n. โปรโตคอลแปลงแฟ้มข้อมูล
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
hivคำย่อ Human Immunovirus เป็นไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของคนบกพร่อง
htmlคำย่อ hepertext make-up protocol หมายถึงภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ (home page) และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บ (world wide web) ในอินเตอร์เน็ตดู hypertext ประกอบ
httpคำย่อ hypertext transfer protocol โปรโตคอลหลังฉากที่ส่งข้อมูลโดยทาง WWW (World Wide Web) โปรโตคอลนี้ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรแกรมลูกค้าเข้าสู่ URL หรือเข้าหาไฮเพอเทกซ์
icshคำย่อ Intesitial Cell Stimulating hormone ทำหน้าที่กระตุ้นให้อัณฑะขับฮอร์โมนเพศชาย testosterone และควบคุมการเกิด spermatozoa ด้วย
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
ipคำย่อ internet protocol abbr. intraperitoneal
jiminyคำอุทานแสดงความประหลาดใจ
jimminy injerj.คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
key wordคำไข,คำไขรหัสหรือปัญหา,คำสำคัญ
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
lhคำย่อ luteinizing hormone ทำหน้าที่ควบไปกับ FSH ในระยะหลังซึ่ง folicle เจริญเต็มที่แล้วดดยเมื่อไข่สุก follicle จะแตกออกและกลายเป็น corpus lutheum ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน progesterone ต่อไป
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
rbcคำย่อ ของ red blood cells
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้
sgptคำย่อ ของ serum glutaminc-oxaloacetic transaminease (SGPT)
writ of orderคำสั่งให้พิจารณาใหม่
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
English-Thai: Nontri Dictionary
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
adjective(n) คำคุณศัพท์
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
antonym(n) คำตรงข้าม
aphorism(n) คำพังเพย,คติพจน์,ภาษิต
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
behest(n) คำสั่ง,พระบรมราชโองการ
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
benison(n) คำอวยพร,พร,การอวยพร
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anagramคำสลับอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
antonymคำตรงกันข้าม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aphorismคำพังเพย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
archaismคำโบราณ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
awardคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bon mot, leคำคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
branch instructionคำสั่งแยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
calculateคำนวณ [ดู compute] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
call instructionคำสั่งเรียก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
categorical imperativeคำสั่งเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cautionคำเตือนให้ระวังอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caveatคำเตือน, คำร้องขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caveat emptor (L.)คำเตือนให้ผู้ซื้อพึงระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certiorari (L.)คำสั่งเรียกสำนวนโดยศาลสูง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closing argumentคำแถลงการณ์ปิดคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commandคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computeคำนวณ [ดู calculate] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
concordanceคำในบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decisionคำวินิจฉัย, การวินิจฉัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decree absoluteคำสั่งเด็ดขาดของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definite adviceคำยืนยันแน่นอน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialog; dialogueคำโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dunคำทวงหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [ดู preamble ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
epigramคำคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
evasive answerคำตอบเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finality of verdictคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjectiveคำคุณศัพท์ [TU Subject Heading]
Adverbคำวิเศษณ์ [TU Subject Heading]
Adverbialsคำกริยาวิเศษณ์ [TU Subject Heading]
Answers, Shortคำตอบสั้นๆ [การแพทย์]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Boarder termคำที่กว้างกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Captionคำบรรยายแทนเสียง ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catechismsคำถามคำตอบ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Communiquéคำประกาศทางการหรือแถลงการณ์ทางการ
Confessionคำสารภาพ [TU Subject Heading]
Dedicationคำอุทิศ [การแพทย์]
Definesคำจำกัดความ [การแพทย์]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Dying declarationsคำให้การขณะใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Eponymsคำที่ไม่มีความหมาย [การแพทย์]
Forwardคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Frequently Asked Questionsคำถามที่ถูกถามบ่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์]
Homonymsคำเหมือนรูปหรือเสียง [TU Subject Heading]
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]
Injunctionคำสั่งห้ามของศาล หรือคำสั่งให้ดำเนินการใด ๆ จากศาล [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Interrogativeคำถาม [TU Subject Heading]
Ironyคำประชด [TU Subject Heading]
Mimetic wordsคำเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Nounคำนาม [TU Subject Heading]
Number crunching คำนวณเลข [คอมพิวเตอร์]
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]
Prefaceคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
prefixคำนำหน้าหน่วย, คำที่ใช้ใส่หน้าหน่วยเพื่อทำให้หน่วยที่ใช้เล็กลงหรือโตขึ้น เช่น 5 ไมโครแอมแปร์เท่ากับ 5 x 10-6 แอมแปร์ 2 เมกะวัตต์เท่ากับ 2 x 106 วัตต์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Sentence particlesคำช่วยประโยค [TU Subject Heading]
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ) [TU Subject Heading]
Synonymsคำเหมือน [TU Subject Heading]
undefined termคำอนิยาม, ข้อความที่ไม่ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Verbคำกริยา [TU Subject Heading]
Vocabularyคำศัพท์ [TU Subject Heading]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Affixesการผสานคำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dash (n.) เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์) See also: เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน Syn. stroke, line
vocable (n.) คำ See also: ศัพท์, ชื่อ, คำรวมเสียง
word (n.) คำ
palindrome (n.) คำ วลี ประโยค ข้อความที่อ่านได้เหมือนกันทั้งจากหน้า/หลัง Syn. wordplay, witticism
Gallicism (n.) คำ วลี สำนวนในภาษาฝรั่งเศสที่รับมาจากภาษาอื่น
incanation (n.) คำ วลีหรือเสียงที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีก (เช่นระหว่างนั่งสมาธิ)
mantra (n.) คำ วลีหรือเสียงที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีก (เช่นระหว่างนั่งสมาธิ) Syn. incanation
verb (n.) คำกริยา See also: กริยา, ภาคแสดงของประโยค
modal auxiliary (n.) คำกริยาช่วย Syn. modal auxiliary verb
modal auxiliary verb (n.) คำกริยาช่วย Syn. modal auxiliary
modal auziliary (n.) คำกริยาช่วย Syn. modal auxiliary verb
modal verb (n.) คำกริยาช่วย Syn. modal auziliary, modal auxiliary verb
laid (vt.) คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lay
laid (vi.) คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lay
lain (vi.) คำกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา lie
frequentative (n.) คำกริยาซ้ำ See also: คำกริยากล้ำ
inceptive (n.) คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้นของการกระทำ (ทางภาษาศาสตร์)
would (n.) คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ
adv (n.) คำกริยาวิเศษณ์ (คำย่อของ adverb) See also: คำช่วยกริยา
reflexive (n.) คำกริยาหรือสรรพนามย้อนกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
Your answer is satisfyingคำตอบของคุณน่าพอใจ ฉันรู้สึกพอใจ
Respect that fact every second of every dayคำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
Your words and actions don't match up at all!คำพูดและการกระทำของนายมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเลย
Don't ask questionsอย่าถามคำถามใดๆ แค่ทำมัน
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
Wait for meคอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
May I ask you a question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
Can I just ask you one question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
I felt no desire to break my word to himฉันรู้สึกไม่อยากที่จะผิดคำพูดกับเขา
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
I'm sorry, but that's my final wordฉันเสียใจด้วย แต่นั่นคือคำขาด
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
You ask a lot of questionsคุณถามคำถามตั้งมากมาย
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
I have a couple of questions about… for youฉันมีสองสามคำถามสำหรับคุณเกี่ยวกับ...
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
Do you always say 'no' to everything?คุณมักจะพูดคำว่า"ไม่"กับทุกสิ่งหรือ?
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
I accept your excuse for being lateฉันยอมรับคำแก้ตัวในการมาสายของคุณ
I can accept constructive criticismฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just a few words, then we'll get you to civilization.พูดสัก 2-3 คำ แล้วเราจะพาคุณเข้าเมือง
No,sarcasma. three words-d.n.a.ประชดจริง 3 คำ ดี เอ็น เอ
Just one bite, my love, and all this will go away.แค่ 1 คำ ที่รัก, และทุกอย่างจะหายไป.
It's just a few words, it won't take long.แค่ 2-3 คำ ไม่นานหรอก
So if you wish to say a few words his burial is at noon tomorrow.ถ้าคุณอยากจะกล่าวอะไร 2-3 คำ ในพิธีฝังศพเขาพรุ่งนี้
Five hundred words once a month. Welcome to Alette.500 คำ ต่อเดือน/N ขอต้อนรับสู่ เอเล็ต
So is your "Sorry" gonna keep Gomez from pounding somebody elseเพราะงั้น คำ "ขอโทษ" ของนาย มันจะกันไม่ให้โกเมซ
I just have to ask you a few questions to satisfy the Japanese authorities.ผมแค่ต้องถามอะไรคุณ 2-3 คำ เพื่อให้กองทัพญี่ปุ่นพอใจ
730 words in the Japanese language for the word "yes."มี 730 คำ ในภาษาญี่ปุ่น ที่จะพูดว่า "ใช่"
Four words, 17 letters, two N's, one V!4 คำ 17 ตัวอักษร N สองตัว Vหนึ่งตัว
Could be summed up in two words: Get lost.อธิบายได้ 2 คำ "ไปซะ"
The average person will say 2,250 words to 7.4 other individuals.โดยเฉลี่ยแล้วคนจะพูด 2,250 คำ ถึง7.4 แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
Okay, three words I never want to hear again,ตกลง 3 คำ ฉันไม่เคย อยากได้ยินอีกครั้งเลย
Today the average person will say 2,250 words to 7.4 other individuals.ทุกวันนี้คนทั่วไป จะพูดวันละ 2,250 คำ กับคนอื่น 7.4 คน
Today, the average person will say 17,520 words to 7.4 other individuals.ทุกวันนี้เราจะพูด 17,250 คำ กับคน 7.4 คน โดยเฉลี่ย
The reason Reverend Skinner and I decided to assemble both our congregations here today-- well, it comes down to one word: togetherness.เหตุผลที่ รีเวอเรน สกินเนอร์ และฉัน ได้ตัดสินใจชุมนุม การรวมตัวของเราทั้งคู่ที่นี่ ในวันนี้ มาจาก 1 คำ นั่นก็คือ มิตรภาพอันอบอุ่น
Then just say those two magical words.งั้นก็แค่พูดมันออกมา 2 คำ สุดวิเศษ
My three least favorite words.คำ 3 คำที่ผมไม่ชอบที่สุด
Those words that burn deep in my heart.คำๆนั้น มันเผาไหม้หัวใจของฉัน
The only word that will bring you outคำๆเดียวที่เธอจะได้รับรู้
The verb in question.คำกริยาต้องห้ามคำนั้น
Middle word... what you keep doing to that guy!คำกลาง ทำไมเธอยังคบเค้าอยู่
Words became like magic tricks to him.คำกลายเป็นเหมือนมายากลกับเขา
Your reading at Victoria's is your last chance to redeem yourself.คำกล่าวของคุณที่บ้านวิคตอเรีย คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ไถ่บาป
What are our words?คำกล่าวของเราคืออะไร
Word from the cloud is that it wasn't Heaven.คำกล่าวจากฟากฟ้ามันไม่ใช่มาจากสวรรค์
Nothing could be further from the truth.คำกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริงเลยสักนิด
Old saying can be wrong too.คำกล่าวนั้นบางทีก็ไม่จริงนะเนี้ย
A big, bold, empty statement not meant to be taken as fact, therefore not subject to deceptive advertising litigation.คำกล่าวเกินจริง ที่ไม่อาจถือเป็นความจริง ดังนั้น จึงไม่มีความผิดฐานโฆษณาหลอกลวง
A few words of Alfred, Lord Tennyson speaking to something which we all know, and should never forget.คำกล่าวเล็กๆ น้อยๆ ของอัลเฟร็ด ลอร์ดเทนนีสัน ที่กล่าวถึงสิ่งที่เราทุกคนรู้ และไม่ควรลืม
Of half-truths and hyperboleคำกึ่งจริงและคำเกินจริง
Vague threats, ominous prophecies, disappearing tattoos.คำข่มขู่งี่เง่า การคาดเดาแบบร้ายๆ และรอยสักล่องหน
Is that the JSDF motto?คำขวัญกองกำลังป้องกันตัวเองเหรอ?
"The next morning, Hitachiin Manor, front door"คำขวัญของคุณคือการมีความสุขเสมอ
Their motto is "aut neca aut necatus eris."คำขวัญของพวกเขาคือ "aut neca aut necatus eris"
What's the boy scout motto?คำขวัญของลูกเสือเขาว่าไงนะ
The motto of this class: carpe diem.คำขวัญของวิชานี้ Carpe Diem
The motto of our school is: "Order, Discipline, Labour".คำขวัญประจำโรงเรียนคือ "รับคำสั่ง หมั่นฝึกฝน ทำงานหนัก"
Their motto is, "It's time to change."คำขวัญพวกเขาคือ "ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว"
Our school motto is "lower your standards."คำขวัญวิทยาลัยเราคือ "ลดมาตรฐานของคุณ"

คำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
仰る[おっしゃる, ossharu] Thai: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม) English: to say (hon)
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
唸る[うなる, unaru] Thai: คำราม English: to groan
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
接頭[せっとう, settou] Thai: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ English: prefix
[つき, tsuki] Thai: คำเรียกเดือน เช่น เดือนมกราคม English: month
本日[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
正解[せいかい, seikai] Thai: คำเฉลยที่ถูกต้อง English: correct
発言[はつげん, hatsugen] Thai: คำกล่าวสุนทรพจน์ English: speech
発言[はつげん, hatsugen] Thai: การกล่าวคำพูดออกมา
[べい, bei] Thai: คำเรียกประเทศอเมริกา English: Bei (pl)
[くみ, kumi] Thai: คำเรียกระดับชั้นเรียน English: class
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
誓う[ちかう, chikau] Thai: ให้คำสัตย์ปฏิญาณ English: to vow
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry
頂く[いただく, itadaku] Thai: รับ(คำถ่อมตนของผู้พูด)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค้ำ
Back to top