ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eulogy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eulogy*, -eulogy-

eulogy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eulogy (n.) ถ้อยคำสรรเสริญ See also: ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ Syn. commendation, glorification
English-Thai: HOPE Dictionary
eulogy(ยู'ละจี) n. คำสรรเสริญ,การสรรเสริญ
English-Thai: Nontri Dictionary
eulogy(n) คำสรรเสริญ,การยกย่อง,การสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eulogyบทยกย่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next, eulogy from a Kobane Highสายอีกแล้วนะ / โทษที
Well, let's not compose my eulogy just yet.งั้น ก็อย่ามาสรรเสริญฉันตอนนี้
Chandler's eulogy for his son?คำสรรเสริญลูกของเชนเดอร์?
I'll make sure this social eulogy doesn't get out of hand.ฉันจะทำให้มั่นใจว่าการยกย่องสังคมนี่ไม่เกินควบคุม
He's pulled two all-nighters in a row, working on this eulogy for the--the memorial service.เขาึดึงดันให้มีคนเฝ้าเวร กลางคืนไว้อย่างน้อยสองคน ทำงานเพื่อเขียนคำยกย่องชมเชย ประดับเกียรติยศความทรงจำ
An eulogy to the endless cycle of days.เราควรเก็บรักษาวันธรรมดาแบบนี้ไว้นะ
Great eulogy someday, huh?ดูเป็นคำพูดที่ดีสินะ
It's customary, of course, to give a brief eulogy to the district's fallen Tributes.มันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องกล่าวคำสรรเสริญ ให้กับทีมของเขตที่พ่ายแพ้
I remember you from the funeral. Your eulogy was beautiful.ฉันจำคุณได้ที่งานศพ คำกล่าวสดุดีของคุณซาบซึ้งมาก
Best eulogy ever.บทสรรเสริญที่ดีที่สุด
As I read them over this morning, they sound so much like my own eulogy... that I've decided to let my mother publish them privately after I'm dead.{\cHFFFFFF}เมื่อผมอ่านพวกเขาในช่วงเช้าวันนี้ พวกเขาเสียงมากเช่นความชื่นชมยินดีของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะให้แม่ของฉัน เผยแพร่เอกชนหลังจากที่ฉันตาย
I'll be delivering the eulogy.ผมเป็นคนกล่าวคำสรรเสริญ

eulogy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, 诔 / 誄] eulogize the dead; eulogy
悼词[dào cí, ㄉㄠˋ ㄘˊ, 悼词 / 悼詞] memorial speech; eulogy
悼辞[dào cí, ㄉㄠˋ ㄘˊ, 悼辞 / 悼辭] variant of 悼詞|悼词, eulogy; memorial speech

eulogy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
褒辞[ほうじ, houji] (n) praise; eulogy
賞詞;頌詞[しょうし, shoushi] (n) (words of) praise; eulogy
頌徳[しょうとく, shoutoku] (n) eulogy
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review
褒め言葉;ほめ言葉;褒言葉;褒め詞;誉め言葉[ほめことば, homekotoba] (n) words of praise; eulogy; compliment
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P)
賛辞(P);讃辞;讚辞[さんじ, sanji] (n) eulogy; compliment; (P)

eulogy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
คำสดุดี[n. exp.] (kham sadudī) EN: word of praise ; tribute ; encomium ; eulogy ; panegyric FR: louange [f]
คำไว้อาลัย[n. exp.] (kham wai-āl) EN: memorial speech ; eulogy FR: éloge funèbre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eulogy
Back to top