ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finality*, -finality-

finality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finality (n.) การสรุปขั้นสุดท้าย See also: การตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
finality (n.) ความมีสุขภาพดี Syn. complement
English-Thai: HOPE Dictionary
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
finality of verdictคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I accept the finality of this outcome.ผมยอมรับผลอันเป็นที่สิ้นสุดนี้
I didn't really understand the concept of death, the finality of it.ผมไม่เข้าใจจริงๆ แนวคิดของการตาย ผมคิดว่าถ้าผมภาวนา

finality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合目的性[ごうもくてきせい, goumokutekisei] (n) appropriateness; finality (philosophy); purposiveness
言い切れない[いいきれない, iikirenai] (exp) I'm not so sure; I can hardly say with any finality that ...

finality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันต-[pref.] (anta-) EN: limit ; terminus ; end ; finality FR:
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; termination ; deterioration FR:
กษัย-[pref.] (kasaiya) EN: end ; finality ; ending FR:
ขัย[n.] (khai) EN: end ; limit ; expiration ; finality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finality
Back to top