ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explication

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explication*, -explication-

explication ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explication (n.) การอธิบายอย่างละเอียด See also: การแจกแจง, การขยายความ Syn. clarification, explanation
English-Thai: HOPE Dictionary
explicationn. การอธิบาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง,คำแปล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explicationอรรถวิภาค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแจกแจง (n.) explication See also: recapitulation, digestion

explication ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
解明[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P)

explication ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอธิบาย[n.] (kān athibāi) EN: explanation ; explaining FR: explication [f]
การแจกแจง[n.] (kān jaēkjaē) EN: explication FR:
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē kh) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition FR: interprétation [f] ; explication [f] ; définition [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำอธิบายศัพท์[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; meaning FR: explication du vocabulaire [m]
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]
ช่วยบอกที[v. exp.] (chūay bøk t) EN: FR: donner des explications
ใครรู้ช่วยบอกที[xp] (khrai rū ch) EN: can someone who knows explain FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp c) EN: can someone who knows explain FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibā) EN: accountable ; expected to give an explanation FR: supposé fournir des explications

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explication
Back to top