ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utterance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utterance*, -utterance-

utterance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utterance (n.) การพูด See also: การเปล่งเสียง Syn. pronunciation
utterance (n.) ความเต็มที่ See also: ระดับสุงสุด Syn. utmost, extremity
English-Thai: HOPE Dictionary
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
English-Thai: Nontri Dictionary
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮุยเลฮุย (adv.) the sound of utterance of beating time
พุทธฎีกา (n.) Buddha´s utterances
พุทธฎีกา (n.) monk´s utterances
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She muttered... an utterance about...หล่อนเพ้อพร่ำ... รำพึงรำพันเกี่ยวกับ

utterance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 言谈 / 言談] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, 话语 / 話語] words; speech; utterance; discourse
发言[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, 发言 / 發言] statement; utterance
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, 一席话 / 一席話] what is said during a conversation; an utterance

utterance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発話[はつわ, hatsuwa] (n,adj-no) utterance
発語[はつご, hatsugo] (n,vs,adj-no) speech; utterance
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P)
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)
囃子詞;囃子言葉[はやしことば, hayashikotoba] (n) meaningless words in a song for rhythm; words or utterances added to modulate the cadence of a song
異言[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia)
発声[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) utterance; speaking; vocalization; vocalisation; enunciation; pronouncing; (2) leading a group of people (in cheering, singing, etc.); (P)
発言[はつげん, hatsugen] (n,vs) utterance; speech; proposal; (P)

utterance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮุยเลฮุย[X] (huilēhui) EN: [sound of utterance of beating time] FR:
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance ; quotation FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำพูด[n. exp.] (kham phūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m] ; remarque [f]
พระวจนะ[n. exp.] (phrawajana) EN: royal speech ; royal utterance FR:
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
วจนะ[n.] (wajana) EN: words ; sayings ; speech ; utterance FR: paroles [fpl]
วจี[n.] (wajī) EN: words ; speech ; utterance ; saying FR: paroles [fpl]
วจีเภท[n.] (wajīphēt) EN: speech ; utterance ; intonation FR:
วากยะ[n.] (wākkaya) EN: words ; speech ; sentence ; utterance FR:
วากย-[pref.] (wākkaya-) EN: words ; speech ; sentence ; utterance FR:
พุทธฎีกา[n.] (phutthadīkā) EN: Buddha' s utterances ; monk' s utterances FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utterance
Back to top