ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demand*, -demand-

demand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demand (n.) ความต้องการ See also: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ Syn. need, petition, supplication Ops. denial, refusal, rejection
demand (vt.) ต้องการ See also: ประสงค์, ปรารถนา, เรียกร้อง, ถาม, สอบถาม, สั่งซื้อ Syn. require, sue for, call for, ask for
demand from (phrv.) เรียกร้อง See also: ต้องการ
demand of (phrv.) เรียกร้องจาก Syn. ask of
demand-side (adj.) เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการสินค้าและการอุปโภคบริโภค
demanding (adj.) ซึ่งต้องการความสนใจมาก See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก
demanding task (n.) สิ่งที่ท้าทาย Syn. test, trial
English-Thai: HOPE Dictionary
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์,ผู้เรียกร้อง
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
English-Thai: Nontri Dictionary
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandantผู้เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demandอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเรียกร้อง (n.) demand See also: request, requirement, claim Syn. คำเรียกร้อง
ทวง (v.) demand See also: ask for, require, press, request, claim, inquire, question
อุปสงค์ (n.) demand
กลุ่มเรียกร้อง (n.) demanding group
คนเรียกร้อง (n.) one who demands See also: claimant Ops. ผู้ให้
ผู้เรียกร้อง (n.) one who demands See also: claimant Syn. คนเรียกร้อง Ops. ผู้ให้
สนองความต้องการ (v.) meet the demand See also: satisfy the needs
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's going to demand something from meเขากำลังจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากฉัน
You are in no position to make demandsคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the name of science I demand that ring.ในนามของวิทยาศาสตร์ ฉันเรียกร้อง แหวนนั้น มันคือของคุณ มันคือของคุณ
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช
But the landlords still demand the same rent.แต่เจ้าของที่ก็ต้องการค่าเช่าเท่าเดิม
I demand you teach them the multiplication table.ฉันต้องการให้คุณสอนตารางการคูณ
I demand to know what's going on.ฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่
I demand you place me in immediate communication with the president!- ผมขอติดต่อประธานาธิบดี เดี๋ยวนี้!
Don't even think you can demand my gratitude!ไม่คิดเลยว่า เธอจะหยามฉันแบบนี้!
They'll demand we go to war.พวกเขาจะเรียกร้องสงคราม
For best effect, deplore neglect, demand respect.เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุด ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก
"Deplore neglect, demand respect. "ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก
Well, they ain't going to give us nothing. We got to demand change.พวกนั้นไม่ให้โอกาสเราหรอก เราต้องหาเอาเอง.
As a sentient life-form, I hereby demand political asylum.เหมือนทุกชีวิต, ผมมานี่เพราะต้องการลี้ภัย

demand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 需求] requirement; demand (econ.)
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, 供求] supply and demand (econ.)
社会总需求[shè huì zǒng xū qiú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 社会总需求 / 社會總需求] aggregate social demand; total requirement of society
总需求[zǒng xū qiú, ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 总需求 / 總需求] aggregate demand
[tǎo, ㄊㄠˇ, 讨 / 討] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry
[yāo, ㄧㄠ, 要] demand; ask; request; coerce
诛求[zhū qiú, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ, 诛求 / 誅求] exorbitant demands; demanding with menaces; extortion
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, 供不应求 / 供不應求] supply does not meet demand
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, 供大于求 / 供大於求] supply exceeds demand
热门货[rè mén huò, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 热门货 / 熱門貨] goods in great demand
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 妄求] inappropriate or presumptious demands
诛求无厌[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ˊ ㄧㄢˋ, 诛求无厌 / 誅求無厭] incessant exorbitant demands
按需出版[àn xū chū bǎn, ㄢˋ ㄒㄩ ㄔㄨ ㄅㄢˇ, 按需出版] publishing on demand
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, 大义灭亲 / 大義滅親] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 要求] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, 供过于求 / 供過於求] supply exceeds demand
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, 供需] supply and demand
视频点播[shì pín diǎn bō, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, 视频点播 / 視頻點播] video on demand

demand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンデマンド[, ondemando] (n) {comp} on demand
オンデマンドダイヤルアップ接続[オンデマンドダイヤルアップせつぞく, ondemandodaiyaruappu setsuzoku] (n) {comp} on demand dial-up
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights
スループットBOD[スループットビーオーディー, suru-puttobi-o-dei-] (n) {comp} throughput Bandwidth On Demand
せびる[, sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort
リソースBOD[リソースビーオーディー, riso-subi-o-dei-] (n) {comp} resource Bandwidth On Demand
一覧払い手形[いちらんばらいてがた, ichiranbaraitegata] (n) sight bill; demand draft; demand draught
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases)
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) (1) (See 預金) current account; transactional account; (2) checking account; cheque account; demand account
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp,v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp,v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp,v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person
捩じ込む;捩込む;ねじ込む[ねじこむ, nejikomu] (v5m,vt) to screw in; to thrust into a container; to protest against (and demand compensation)
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P)
督促状[とくそくじょう, tokusokujou] (n) demand note; dunning letter (note)
膝詰め談判[ひざづめだんぱん, hizadumedanpan] (n) direct negotiations; pressing a demand with a face-to-face talk
送金小切手[そうきんこぎって, soukinkogitte] (n) cashier's cheque; cashier's check; demand draft; demand draught
通信カラオケ[つうしんカラオケ, tsuushin karaoke] (n) {comp} Karaoke on demand
需要の弾力性[じゅようのだんりょくせい, juyounodanryokusei] (n) elasticity of demand
需要の所得弾力性[じゅようのしょとくだんりょくせい, juyounoshotokudanryokusei] (n) income elasticity of demand
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] (n) {comp} increased demand; increasing demand
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration)
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
モンスターペアレンツ;モンスター・ペアレンツ[, monsuta-pearentsu ; monsuta-. pearentsu] (n) (See モンスターペアレント) over-demanding parents (wasei
モンスターペアレント;モンスター・ペアレント[, monsuta-pearento ; monsuta-. pearento] (n) over-demanding parent (wasei
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi!
催促[さいそく, saisoku] (n,vs) request; demand; claim; urge (action); press for; (P)
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
希求[ききゅう, kikyuu] (n,vs) aspiring to; seek; demand; ask for
引っ張りだこ;引っ張り凧;引っ張り蛸[ひっぱりだこ, hipparidako] (n) (1) being very popular; being in great demand; (2) octopus dried on skewers
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P)
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time
徳政一揆[とくせいいっき, tokuseiikki] (n) uprising (during the Muromachi period) demanding debt cancellation orders
応需;應需(oK)[おうじゅ, ouju] (n,vs) responding to a demand; answering a request
板挟み;板挾み;板ばさみ[いたばさみ, itabasami] (n) being stuck between a rock and a hard place; being in a dilemma; being torn between conflicting demands
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD)
要求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (on) demand paging
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)

demand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้นิ้ว[v. exp.] (chī niu) EN: order ; demand ; point one's finger at in admonition ; wag one's finger at FR:
ดีมานด์[X] (dīmān) EN: demand FR:
ฮิต[adj.] (hit) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in FR:
การจัดการอุปสงค์[n. exp.] (kān jatkān ) EN: demand management FR: gestion de la demande [f]
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in quantity demand FR:
การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in demand ; shift in demand curve ; change in demand curve FR:
การเรียกร้อง[n.] (kān rīekrøn) EN: claim ; demand FR:
การวิเคราะห์อุปสงค์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: demand analysis FR:
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand FR: ultimatum [m]
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition FR: demande [f] ; requête [f]
คำขอร้อง[n. exp.] (kham khørøn) EN: request ; application ; demand ; petition FR:
คำเรียกร้อง[n.] (kham rīekrø) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal FR: requête [f]
คาดคั้นคำตอบ[v. exp.] (khātkhan kh) EN: demand an answer FR:
ขอราคา[v. exp.] (khø rākhā) EN: demand the price ; set the price at FR: fixer le prix (à)
ข้อเรียกร้อง[n.] (khørīekrøng) EN: demand ; claim ; call FR: demande [f]
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngk) EN: requirement ; demand ; need ; want ; preference FR: besoin [m] ; besoins [mpl] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความต้องการของลูกค้า[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: customer's demand FR: demande des consommateurs [f]
ความต้องการลดลง [n. exp.] (khwām tǿngk) EN: lackluster demand FR:
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: heavy demand ; huge demand FR: demande soutenue [f]
ความต้องการในอนาคต[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: future need ; future demand FR: besoins futurs [mpl]
ความต้องการเงินทุน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: capital requirements ; demand for capital FR:
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี)[n.] (khwām tǿngk) EN: biochemical oxyen demand (BOD) FR: demande biochimique en oxygène (DBO) [f]
ความต้องการเพิ่มสูง[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: rising demand FR:
ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค [n. exp.] (khwām tǿngk) EN: demand for consumer goods FR:
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: growing demand FR: demande croissante [f]
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: global demand FR: demande globale [f]
ความต้องการอย่างแท้จริง[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: real demand FR:
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: continuing demand FR: demande continue [f]
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of demand FR: flexibilité de la demande [f]
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้[n. exp.] (khwām yeūty) EN: cross elasticity of demand ; cross-price elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้[n. exp.] (khwām yeūty) EN: income elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา[n. exp.] (khwām yeūty) EN: price elasticity of demand FR:
กฎของอุปสงค์[n. exp.] (kot khøng u) EN: law of demand FR: loi de la demande [f]
กฎของอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot khøng u) EN: law of supply and demand FR: loi de l'offre et de la demande [f]
กฎอุปสงค์[n. exp.] (kot uppason) EN: law of demand FR: loi de la demande [f]
กฎอุปสงค์และอุปทาน[n. exp.] (kot uppason) EN: law of supply and demand FR: loi de l'offre et de la demande [f]
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly FR: demander avec insistance
เรียกคืน[v. exp.] (rīek kheūn) EN: revoke ; regain ; request the return of something ; retrieve ; demand back FR: récupérer
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; lancer un appel
สั่งจ่าย[v. exp.] (sang jāi) EN: order to pay for ; demand payment ; request payment FR: mandater

demand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtnachfrage {f}aggregate demand
Bedarfsstandort {m}place of demand status
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand
Auslandsnachfrage {f}foreign demand
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine
Sauerstoffbedarf {m}oxygen demand
Nachforderung {f}additional demand; additional charge
Arbeitskräftenachfrage {f}demand for labour
Beitragsbescheid {m}demand for payment
Leistungspreis {m}demand rate
Sichteinlage {f} [fin.]demand deposit
bedarfsgerecht {adj}meeting the demands

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demand
Back to top