ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rhyme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rhyme*, -rhyme-

rhyme ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rhyme (n.) เสียงสัมผัสในบทกวี See also: คำสัมผัส Syn. assonance, prosody
rhyme (n.) บทกวี Syn. poetry
rhyme (vt.) ใช้เสียงสัมผัส Syn. alliterate, assonate
rhyme (vi.) เขียนบทกวี
rhyme (vt.) เขียนบทกวี
rhyme with (phrv.) คล้องจองกับ See also: สัมผัสกับ
rhymer (n.) กวีที่สร้างงานไม่มีคุณภาพ
rhymester (n.) กวีที่สร้างงานไม่มีคุณภาพ Syn. rhymer
English-Thai: HOPE Dictionary
rhyme(ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี,คำที่มีเสียงคล้องจอง,บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา) vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส,ใช้เสียงสัมผัสประกอบ, See also: rhymer n., Syn. rime
English-Thai: Nontri Dictionary
rhyme(n) เสียงสัมผัสในบทกวี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rhymeสัมผัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhymeการสัมผัสเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้องจอง (v.) rhyme See also: harmonize Syn. คล้อง, รับกัน Ops. ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน
รับ (v.) rhyme See also: sound like, harmonize Syn. คล้อง
รับกัน (v.) rhyme See also: harmonize Syn. คล้อง Ops. ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน
สัมผัส (n.) rhyme Syn. จังหวะ
สัมผัส (v.) rhyme See also: alliterate
คล้อง (v.) rhyme with See also: be consistent with Syn. คล้องจอง, รับ, คล้องกัน
คล้องกัน (v.) rhyme with See also: be consistent with Syn. คล้องจอง, รับ
กลอนด้น (n.) unrhymed Thai verse
กลอนสด (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, เพลงด้น, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
ค่าว (n.) northern rhyme See also: northern poetry
ด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
ด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น
สัมผัสนอก (n.) external rhyme Ops. สัมผัสใน
สัมผัสสระ (n.) vowel rhyme
สัมผัสใน (n.) internal rhyme Ops. สัมผัสนอก
เพลงด้น (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว
เพลงลำตัด (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงอีแซว
เพลงอีแซว (n.) extemporaneous rhyme See also: name of rhyme Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงลำตัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I only wrote "frowning" to rhyme with "drowning."- แล้วทำไมต้องใส่จมน้ำ
Then why did you need "drowning"? To rhyme with "frowning."- เพื่อให้คล้องกับชอกช้ำ
Feel the sting. # # rhyme time over.# miss fantastic bee. Feel the sting. #
There's no rhyme or reason -- Just random,horrible,evil --ไม่มีเหตุ ไม่มีผลอะไร-- ก็แค่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแบบสุ่มๆ
She made "Waldorf" rhyme with "Spears."เธอทำให้ "วอลดอร์ฟ" ไปเหมือนกับ "สเปียรซ์"
I went for rhyme over clarity.ฉันชอบใช้ความหมายแฝงมากกว่าแบบโต้งๆน่ะ
That song was disrespectful to me and to the definition of rhyme scheme.เพลงนั่นมันหยามเกียรติ์ฉัน และก็นิยามของกลอนสัมผัสด้วย
Maybe he didn't appreciate the rhyme scheme.อาจเป็นเพราะเขาไม่ชอบบทกวีของไรม์
So when I bust my rhyme You break your necksSo when I bust my rhyme You break your necks
# If my rhyme was a drug # # I'd sell it by the gram, keep my composure ## ดีเจคนอื่นบอกเจ๋ง ถ้าบทกวีฉันเป็นยา คงขายดี #
# With a mind to rhyme and two hype feet # # It feels good, when you know you're down ## สมองให้แต่งบทกวี และสองเท้าให้เต้น #
¶¶Yo, it's about that time ¶¶ ¶¶To bring forth the rhythm and the rhyme ¶¶# ได้เวลาของจังหวะ และบทกวี #

rhyme ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ, 韵律 / 韻律] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse)
尾音[wěi yīn, ㄨㄟˇ , 尾音] final sound of a syllable; rhyme (e.g. in European languages)
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, 七言律诗 / 七言律詩] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律
韵味[yùn wèi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, 韵味 / 韻味] implicit charm in rhyme or sound; hinted appeal; interest
韵目[yùn mù, ㄩㄣˋ ㄇㄨˋ, 韵目 / 韻目] rhyme entry; subdivision of a rhyming dictionary (containing all words with the given rhyme)
韵调[yùn diào, ㄩㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 韵调 / 韻調] rhyme and tone; intonation
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 反切] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, 五言绝句 / 五言絕句] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
儿歌[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, 儿歌 / 兒歌] nursery rhyme
次韵[cì yùn, ㄘˋ ㄩㄣˋ, 次韵 / 次韻] reply to a poem in the same rhyme
尾韵[wěi yùn, ㄨㄟˇ ㄩㄣˋ, 尾韵 / 尾韻] rhyme
押韵[yá yùn, ㄧㄚˊ ㄩㄣˋ, 押韵 / 押韻] rhyme
韵语[yùn yǔ, ㄩㄣˋ ㄩˇ, 韵语 / 韻語] rhymed language

rhyme ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)

rhyme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n. exp.] (kham prapha) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem ; poetical writing FR: poésie [f]
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize FR: harmoniser ; accorder ; rimer
คล้องจอง[v.] (khløngjøng) EN: rhyme (with) FR:
กลอน[n.] (kløn) EN: rhyme ; poem ; verse FR: rime [f] ; poème [m] ; vers [m]
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
เพลงกล่อมให้หลับ[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
เพลงกล่อมลูก[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
รับ[v.] (rap) EN: rhyme ; sound like ; harmonize FR:
สัมผัส[v.] (samphat) EN: rhyme FR: rimer
สัมผัสอักษร[n.] (samphat-aks) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme FR:
สัมผัสใน[n. exp.] (samphat nai) EN: internal rhyme FR:
สัมผัสนอก[n. exp.] (samphat nøk) EN: external rhyme FR:
สัมผัสสระ[n. exp.] (samphat sar) EN: vowel rhyme FR:
กลอนด้น[n.] (kløndon) EN: unrhymed Thai verse ; free verse ; extemporaneous verse FR:
มาพร้อมกับ[v. exp.] (mā phrøm ka) EN: FR: rhymer avec ; aller de pair avec

rhyme ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dichterling {m}rhymer
Versemacher {m}rhymester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rhyme
Back to top