ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persuasion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persuasion*, -persuasion-

persuasion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persuasion (n.) การชักชวน See also: การชักจูง, การโน้มน้าว, การชักนำ, การเกลี้ยกล่อม, การจูงใจ
persuasion (n.) ความเชื่อ (ทางศาสนาหรือการเมือง) Syn. doctrine, belief, creed
English-Thai: HOPE Dictionary
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency
English-Thai: Nontri Dictionary
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
persuasionการเกลี้ยกล่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persuasion (Psychology)การจูงใจ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจูงใจ (n.) persuasion See also: persuasion, inducement, allurement
คำชักชวน (n.) persuasion See also: inducement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, we have virtually every religious persuasion represented here today.ในขณะที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้ ในวันนี้มีตัวแทนของทุก ๆ ศาสนาครับ
Well, were you successful? Did the powers of persuasion work?พลังจูงใจของนาย ใช้ได้ผลไหมล่ะ?
And to think, all it took was some persuasion from the Russian hag.แต่คิดดูแล้ว ใช้แค่แรงกดดัน จากแม่มดรัสเซียเธอก็มา
Well, The Morrigan has some powers of persuasion herself.ก็เดอะ มอร์ริแกนโน้มน้าวเก่งใช่ย่อย
But with a little persuasion it can cause pain beyond all imagining.แต่ถ้าไปแหย่มันเข้า \ มีหวังได้เจ็บตัวจนสุดจะทนเลยเชียว
Asian Persuasion here.ฉัน "เอเชี่ยน เพอร์ซูเอชั่น"
Bonnie: Persuasion helps reverse your conscious thoughts.การชักจูงช่วยให้ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต้องการจะทำจริงๆ
Straight Line Persuasion System seminar, then how do you expect to make any money?เส้นตรงสัมมนาชักชวนระบบ แล้ววิธีการทำคุณคาดหวังที่จะให้ เงินใด ๆ ?
"Thai food, feminist prose and angry girl music... of the indie rock persuasion."อาหารไทย บทกลอนรักษาสิทธิสตรี เพลงอินดี้ร็อค ที่เป็นวงผู้หญิงชอบโวยเรื่องสิทธิสตรี
Few days on the inside, any God-fearing white man realizes the correctional system's got a serious lean toward the African-American persuasion.เข้ามาได้ไม่กี่วัน พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ
I figured if you wanted to tell me you were part of the superpower persuasion, you would when you were ready on your terms, not on mine.ฉันคิดว่าถ้าเธอจะบอกฉันว่าเธอเป็นพวกเหนือมนุษย์ เธอจะบอกเมื่อเธอพร้อม มันป็นการตัดสินใจของเธอ, ไม่ใช่ฉัน
Kate, have you read Persuasion?คุณเคย... ...อ่านเรื่อง Persusion ไหม?

persuasion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝说[quàn shuō, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄨㄛ, 劝说 / 勸說] persuade; persuasion; advise

persuasion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧説[かんぜい, kanzei] (n,vs) urging; persuasion
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
理詰め;理詰(io)[りづめ, ridume] (n,adj-no) reasoning; logic; persuasion
説伏;説服[せっぷく, seppuku] (n,vs) persuasion
説得上手[せっとくじょうず, settokujouzu] (n,adj-na) persuasiveness; skilled in the art of persuasion
切言[せつげん, setsugen] (n,vs) urging; persuasion; declaration
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P)
懐柔[かいじゅう, kaijuu] (n,vs) winning over; placation; gentle persuasion; (P)
説得[せっとく, settoku] (n,vs) persuasion; (P)
説諭[せつゆ, setsuyu] (n,vs,adj-no) persuasion; convincing

persuasion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การชักชวน[n.] (kān chakchū) EN: persuasion ; solicitation FR: persuasion [f]
การจูงใจ[n.] (kān jūngjai) EN: motivation ; persuasion FR: motivation [f]
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persuasion
Back to top