ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wisecrack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wisecrack*, -wisecrack-

wisecrack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wisecrack (n.) คำคม See also: คำพูดหยอก, คำพูดตลกคะนอง Syn. crack, jest, joke, wit
wisecrack (n.) คำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)
wisecrack (vi.) พูดคำคมหรือคำตลกแบบประชดประชัน (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
wisecrack(ไวซ'แครค) n. คำพูดที่ฉลาด,คำคม,คำเล่นลิ้น vt.,vi. พูดคำคม,พูดคำเล่นลิ้น, See also: wisecracker n., Syn. joke,witticism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe we could live without the wisecracks?เราไม่แดกดันกันไม่ได้เหรอ
No more wisecracks about the way I look.ฉันว่า ฉันรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่.
Then you had to go and ruin the mood. If I were you, I'd drop the wisecracks and start acting scared.If I were you,I'd drop the wisecracks and start acting scared.
No more wisecracks. No Susie Q's.เลิกประชดประชัน ไม่มี ซูซี่ คิว
Stark, so help me God, if you make one more wisecrack...สตาร์ค พระเจ้าช่วย ถ้านายพูดไอ้ประโยคแบบนั้นอีก...
All you need now is a suit and a nickname... like Wade the Wisecracker... or Scaredevil, Mr. Neverdie.ตอนนี้แกต้องหาชุดกับฉายาฮีโร่ อย่าง... เวด ยอดมนุษย์ฮาแตก

wisecrack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寸言[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack

wisecrack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่องตลก[n. exp.] (reūang talo) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wisecrack
Back to top