ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accusation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accusation*, -accusation-

accusation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accusation (n.) การกล่าวหา See also: การประณาม, การหาเหตุ Syn. indictment, accusal, arraignment
accusation (n.) ข้อกล่าวหา See also: ข้อหา, คำกล่าวหา Syn. charge, indictment, allegation
English-Thai: HOPE Dictionary
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกล่าวหา (n.) accusation See also: charging
การปรักปรำ (n.) accusation See also: blame, charge Syn. การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวหา
การฟ้องร้อง (n.) accusation See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit against Syn. การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ (n.) accusation See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit against
การใส่ร้ายป้ายสี (n.) accusation See also: blame, charge Syn. การกล่าวหา
คำฟ้อง (n.) accusation See also: charge, indictment, plaint
ฟ้อง (n.) accusation See also: charge Syn. คำฟ้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Robert denies the accusation most emphatically, sir.เเต่โรเบิร์ตปฏิเสธเสียงเเข็งครับ
Be careful, Favell. You've brought an accusation of murder.ระวังหน่อยฟาเวล คุณเป็นคนกล่าวหาเรื่องการฆาตกรรมขึ้นมา
The false accusation that Kusano is harassing Asano that you send in a faxข้อกล่าวหาเท็จว่าคูซาโนะคอยรังควานอาซาโนะ ที่คุณบอกในแฟกซ์
I really do believe that particular accusation has been fairly discredited as a serious accusation.ผมเชื่อว่าคำกล่าวหานั้น (เออร์วิง วลาดอสกี-เบอร์เกอร์ รองประธานไอบีเอ็ม) คงไม่มีใครเชื่อถือจริงจัง
Sarah and I are purely professional, so I resent any accusation otherwise.ซาร่าและฉัน มีความเป็นมืออาชีพพอ ดังนั้นฉันไม่ยอมรับข้อกล่าวหา อีกอย่างนึง
I find this accusation preposterous.หนูว่าข้อกล่าวหานี้ไร้สาระมาก
That's one of the most serious mistakes A general surgeon can make, So let's not make this accusation lightly.นั่นเป็นความผิดพลาดที่หมอศัลย์จะทำได้ ดังนั้นอย่ากล่าวหาไปก่อนดีกว่า
Pretty big accusation to make, Mrs. Friddle.ค่อนข้างเป็นข้อกล่าวหาชิ้นใหญ่นะครับ คุณนายฟริดเดิ้ล
To prove Murphy's accusation that you were a sleeper.เพื่อพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหาของเมอร์ฟี่/Nที่ว่าคุณเป็นไส้ศึก
But I will not accept the accusation that I am a pervert.ไม่ว่ายังไง คนวืตถารน่ะ ผมยอมรับไม่ได้แน่นอน
This accusation is outrageous!ข้อหานี้มันเกินจริงไป
That is the kind of accusation that could get you into trouble.นายกำลังกล่าวหาฉันอยู่นะ และนั่นอาจจะทำให้นายมีปัญหาได้

accusation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, 指控] accusation; a (criminal) charge; to accuse
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
罪状[zuì zhuàng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄤˋ, 罪状 / 罪狀] accusation
控罪[kòng zuì, ㄎㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, 控罪] criminal charge; accusation
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)

accusation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュゼイション;アキュセイション[, akyuzeishon ; akyuseishon] (n) accusation
文を付ける[あやをつける, ayawotsukeru] (exp,v1) (obsc) (See 言いがかり) to make a false accusation
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood
公訴[こうそ, kouso] (n,vs) accusation; prosecution; (P)
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation
告訴[こくそ, kokuso] (n,vs,adj-no) accusation; complaint; charge; legal action; (P)
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience)
問罪[もんざい, monzai] (n,vs) accusation; indictment
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P)
濡れ衣[ぬれぎぬ, nureginu] (n) (1) wet clothes; (2) false accusations
言いがかり;言い掛かり;言掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment
誣告[ぶこく, bukoku] (n,vs) false accusation; slander; calumny

accusation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรสนเท่ห์[n.] (batsonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation FR: lettre anonyme [f]
ฟ้อง[n.] (føng) EN: complaint ; accusation FR:
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
โจทนา[n.] (jōthanā) EN: reproof ; charge ; accusation ; plaint FR:
โจทนา[n.] (jōtthanā) EN: accusation FR:
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøn) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against FR:
การกล่าวหา[n.] (kān klāohā) EN: allegation ; accusation FR: accusation [f] ; allégation [f]
การกล่าวโทษ[n.] (kān klāothō) EN: indictment ; accusation FR:
การร้องทุกข์[n.] (kān røngthu) EN: accusation FR:
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment FR:
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng to) EN: charge ejected FR: accusation rejetée [f]
คำกล่าวหา[n.] (kham klāohā) EN: charge ; accusation ; complaint FR: charge [f] ; accusation [f]
คัดค้านคำกล่าวหา[v. exp.] (khatkhān kh) EN: reject an accusation FR:
ข้อหา[n.] (khøhā) EN: charge ; allegation ; accusation FR: accusation [f] ; charge [f[ ; inculpation [f]
ข้อกล่าวหา[n. exp.] (khø klāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]
ข้อกล่าวหาทางอาญา[n. exp.] (khø klāohā ) EN: criminal charge FR: accusation criminelle [f]
นิเคราะห์[n.] (nikhrǿ) EN: accusation FR: accusation [f]
นิคหะ[n.] (nikkhaha) EN: accusation FR: accusation [f]
นิคห-[pref.] (nikkhaha-) EN: accusation FR: accusation [f]
พาโล[v.] (phālō) EN: accuse wrongly ; make a baseless accusation FR: accuser sans preuve
ถอนฟ้อง[v.] (thønføng) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action FR: retirer sa plainte
ถอนคำฟ้อง[v.] (thønkhamføn) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action FR: retirer sa plainte
พยานโจทก์[n. exp.] (phayān jōt) EN: witness for the prosecution ; witness for the Crown FR: témoin de l'accusation [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accusation
Back to top