ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reason

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reason*, -reason-

reason ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reason (n.) เหตุผล See also: มูลเหตุ Syn. cause, motive
reason (n.) ความมีเหตุผล Syn. rationality, sanity
reason (n.) สติ See also: สติสัมปชัญญะ Syn. common sense
reason (n.) การใช้เหตุผล See also: การให้เหตุผล Syn. logic
reason (vi.) คิดอย่างมีเหตุผล Syn. think through
reason (vt.) ชี้แจงเหตุผล
reason against (phrv.) ให้เหตุผลคัดค้าน
reason from (phrv.) สรุปเหตุผลจาก
reason into (phrv.) ชักจูงให้เชื่อหรือเริ่มกระทำ Syn. argue into
reason out (phrv.) หาคำตอบด้วยการคิดหาเหตุผล
reason out of (phrv.) ชักจูง See also: ชักชวน (ด้วยเหตุผล) Syn. argue out of
reason why (n.) คำชี้แจงเหตุผล See also: พื้นฐานของเหตุผล Syn. ground
reason with (phrv.) พยายามชักชวน (ด้วยเหตุผล)
reasonable (adj.) มีเหตุผล Syn. rational, logical Ops. unreasonable
reasonable (adj.) พอสมควร See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป Syn. moderate, proper
reasonable (adj.) (ราคา) สมเหตุสมผล See also: (ราคา) พอสมควร Syn. fair, inexpensive
reasonableness (n.) การใช้เหตุผล
reasonably (adv.) อย่างมีเหตุผล See also: อย่างสมเหตุสมผล
reasoned (adj.) ซึ่งแสดงด้วยเหตุผล
reasoning (n.) การใช้เหตุผล See also: การอ้างเหตุผล Syn. rationalizing, argumentation
reasoning power (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, smartness Ops. stupidity
English-Thai: HOPE Dictionary
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
reasoned(รี'เซินดฺ) adj. มีเหตุผล, See also: reasonedly adv.
reasoning(รี'เซินนิง) n. การมีเหตุผล,การคิดอย่างมีเหตุผล,การชี้แจงอย่างมีเหตุผล,การคิดคำนวณในใจ,เหตุผล,มูลเหตุ, See also: reasoningly adv., Syn. logic,thought
reasonless(รี'เซินลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไร้สติ,ไร้ความสำนึก
English-Thai: Nontri Dictionary
reason(n) เหตุผล,ความสำนึก,สัมปชัญญะ,มติ
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร
reasoning(n) การชี้แจงเหตุผล,การให้เหตุผล,เหตุผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reasonเหตุผล [TU Subject Heading]
Reasoningการใช้เหตุผล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีเหตุมีผล (v.) reason See also: have reason, be reasonable Syn. มีเหตุผล Ops. ไร้เหตุผล
เหตุ (n.) reason See also: cause Syn. เหตุผล
เหตุนี้ (n.) reason See also: rationale, cause, motive
เหตุผล (n.) reason Syn. เหตุ, สาเหตุ
ความสมเหตุสมผล (n.) reasonability Syn. ความเป็นเหตุเป็นผล
ฟังได้ (adj.) reasonable Syn. ูเข้าหู, รับได้
มีเหตุผล (adj.) reasonable See also: rational, logical, practical, plausible Syn. มีเหตุมีผล
มีเหตุผล (v.) reasonable See also: suitable, right Syn. มีเหตุมีผล
ูเข้าหู (adj.) reasonable Syn. รับได้
เป็นการสมควร (v.) reasonable See also: suitable, right Syn. เหมาะสม, พอสมควร, มีเหตุผล
ความเป็นเหตุผล (n.) reasonableness See also: reasoning, rationality Ops. ความไร้เหตุผล
ความเป็นเหตุเป็นผล (n.) reasonableness See also: reasoning, rationality Syn. ความเป็นเหตุผล Ops. ความไร้เหตุผล
มีเหตุผล (adv.) reasonably See also: rationally, logically, practically, plausibly Syn. มีเหตุมีผล
สมเหตุสมผล (adv.) reasonably See also: discreetly Syn. มีเหตุผล
สมเหตุสมผล (adv.) reasonably See also: discreetly Syn. มีเหตุผล
การกบฏ (n.) treason See also: insurgent
ขาดเหตุผล (v.) have no reason See also: be unreasonable Syn. ไร้เหตุผล
ขาดเหตุผล (adv.) without reason See also: unreasonably Syn. ไร้เหตุผล
ด้วยสาเหตุนี้ (conj.) for this reason Syn. เพราะเหตุนี้
ดุ่มๆ (adv.) walk for no special reason
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, no reason reallyไม่ ไม่มีเหตุผลอะไรจริงๆ
Can we reason with him?เราจะชี้แจงเหตุผลกับเขาได้ไหม?
Do you have to have a reason for everything you do?เธอต้องมีเหตุผลในการทำอะไรทุกสิ่งอย่างนั้นหรือ
Forget it! You have no reason to repay meลืมมันซะเถอะ ไม่มีเหตุผลที่จะตอบแทนคืนให้ฉัน
I have no reason to meddle with othersไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นๆ
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
It must be a reasonมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่าง
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
Well one of the main reasons is that…หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือว่า...
Because he doesn't use reasonsเพราะว่าเขาไม่ใช่เหตุผล
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
Give me one good reasonขอเหตุผลดีๆ สักข้อสิ
There wasn't a reason, reallyมันไม่มีเหตุผลใดๆ เลยจริงๆ
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล
What could be the reason for that?- แล้วอะไรเป็นสาเหตุล่ะ
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์
I know of no reason whatever.ผมไม่ทราบอะไรทั้งนั้น
For the same reason you're not. It's the way I was brought up.ด้วยเหตุผลเดียวกันกับคุณไม่ได้ มันเป็นวิธีที่ฉันถูกนำขึ้น
And they don't need any real big reason to kill someone, either.And they don't need any real big reason to kill someone, either.
The reason I asked that was because you were rubbing your nose like...The reason I asked that was because you were rubbing your nose like...
There's no reason to regard this as a military situation. It's a political maneuver.{\cHFFFFFF}ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านี่เป็นไม่ได้ สถานการณ์ทางทหาร มันเป็นกลอุบายทางการเมือง
The reason I came here to see you today...{\cHFFFFFF}The reason I came here to see you today...
Your reason for being around here?ทำไมมาป้วนเปี้ยนแถวนี้?
The first reason gets you in, and the reason when you're in is staying alive.และเหตุผลที่เมื่อคุณอยู่ใน จะมีชีวิตอยู่ ฉันจะไม่ทราบเหตุผลที่พวกเขา พบ
I won't know the reason they find afterwards but it will be a very good one.หลังจากนั้น แต่มันจะเป็นหนึ่ง ที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ

reason ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
欺以其方[qī yǐ qí fāng, ㄑㄧ ㄧˇ ㄑㄧˊ ㄈㄤ, 欺以其方] deceived by a pretence of reason (成语 saw)
摆事实讲道理[bǎi shì shí jiǎng dào lǐ, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ, 摆事实讲道理 / 擺事實講道理] present the facts and reason things out
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
不可理喻[bù kě lǐ yù, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˇ ㄩˋ, 不可理喻] be impervious to reason; won't listen to reason
原因[yuán yīn, ㄩㄢˊ , 原因] cause; origin; root cause; reason
[yīn, , 因] cause; reason; because
[yuán, ㄩㄢˊ, 缘 / 緣] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, 不识时务 / 不識時務] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, 不识时变 / 不識時變] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
牵强[qiān qiǎng, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ, 牵强 / 牽強] far-fetched; implausible (chain of reasoning)
不知出于何种原因[bù zhī chū yú hé zhǒng yuán yīn, ㄅㄨˋ ㄓ ㄔㄨ ㄩˊ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˇ ㄩㄢˊ , 不知出于何种原因 / 不知出於何種原因] for whatever reason
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
[gù, ㄍㄨˋ, 故] happening; instance; reason; cause; deceased; old
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
碍难[ài nán, ㄞˋ ㄋㄢˊ, 碍难 / 礙難] inconvenient; difficult for some reason; to find sth embarassing
无理[wú lǐ, ˊ ㄌㄧˇ, 无理 / 無理] irrational; unreasonable
按理说[àn lǐ shuō, ㄢˋ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛ, 按理说 / 按理說] it is reasonable to say that...
主因[zhǔ yīn, ㄓㄨˇ , 主因] main reason
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 合理] rational; reasonable; fair
事理[shì lǐ, ㄕˋ ㄌㄧˇ, 事理] reason; logic
合情合理[hé qíng hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 合情合理] reasonable and fair
合理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 合理性] reason; rationality; rationale; reasonableness
因由[yīn yóu, ㄧㄡˊ, 因由] reason; cause; predestined relationship (Buddh.)
情理[qíng lǐ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, 情理] reason; sense
推理[tuī lǐ, ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 推理] reasoning; speculative; inference
正当防卫[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, 正当防卫 / 正當防衛] reasonable self-defense; legitimate defense
理性[lǐ xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 理性] reason; rationality; rational
理智[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, 理智] reason; intellect; rationality
蛮横[mán hèng, ㄇㄢˊ ㄏㄥˋ, 蛮横 / 蠻橫] rude and unreasonable
综合法[zōng hé fǎ, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, 综合法 / 綜合法] synthesis; synthetic reasoning
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
思路[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, 思路] train of thought; thinking; reason; reasoning
叛国[pàn guó, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, 叛国 / 叛國] treason

reason ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason
ズル休み;ずる休み;狡休み[ズルやすみ(ズル休み);ずるやすみ(ずる休み;狡休み), zuru yasumi ( zuru yasumi ); zuruyasumi ( zuru yasumi ; kou yasumi )] (n,vs) playing hookey; being away from work without a good reason
そういうことか[, souiukotoka] (exp) I got it; I see; I now know; So that's the reason
そこはかとなく[, sokohakatonaku] (adv) (See そこはかとない,なんとなく) somehow; for some reason
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason
ので(P);んで[, node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P)
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P)
もので;もんで[, monode ; monde] (prt,conj) (See ので) conjunctive particle indicating a cause or reason
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding)
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
レーゾンデートル[, re-zonde-toru] (n) reason for living (fre
レゾンデートル[, rezonde-toru] (n) reason for something being so (fre
実践理性の要請[じっせんりせいのようせい, jissenriseinoyousei] (n) postulates of practical reason
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] (n) Critique of Practical Reason (Kant)
懸念材料[けねんざいりょう, kenenzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reason for uneasiness
故ありげ;故あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason
理性に訴える[りせいにうったえる, riseiniuttaeru] (exp,v1) to appeal to one's reason
純粋理性批判[じゅんすいりせいひはん, junsuiriseihihan] (n) Critique of Pure Reason (Kritik der reinen Vernunft) (Kant)
色事は思案の外[いろごとはしあんのほか, irogotohashiannohoka] (exp) (id) love and reason do not go together
表向きの理由[おもてむきのりゆう, omotemukinoriyuu] (n) ostensible (surface) reason
道理に適う;道理にかなう[どうりにかなう, dourinikanau] (exp,v5u) to stand to reason
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
さまざまな理由から[さまざまなりゆうから, samazamanariyuukara] (exp) for various reasons
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P)
そこそこ[, sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
だもの[, damono] (n,vs) indicate reason; infers some protest
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
リーズナブル[, ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P)
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
一義[いちぎ, ichigi] (n) (1) reason; principle; meaning; (2) first meaning; first principle; first consideration; (P)
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
一身上の都合[いっしんじょうのつごう, isshinjounotsugou] (exp) personal reasons; personal matters; personal affairs
Japanese-English: COMDICT Dictionary
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification
前向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] forward reasoning (AI)
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI)
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI)
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction

reason ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ดื้อ ๆ = ดื้อๆ[adv.] (deū-deū) EN: without any reason ; willfully FR:
เดินท่อม ๆ = เดินท่อมๆ[v. exp.] (doēn thǿm -) EN: walk for no special reason FR: marcher sans but
โดยไม่มีเหตุผล[adv.] (dōi mai mī ) EN: without reason ; for no reason FR: sans raison
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร[X] (dōi mai mī ) EN: without sufficient reason FR:
โดยไม่ทราบสาเหตุ [adv.] (dōi mai sāp) EN: for some unknown reason FR: pour une raison inconnue
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why FR: c'est pour cette raison ; de ce fait
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore FR:
ด้วยสาเหตุนี้[X] (dūay sāhēt ) EN: for this reason FR: pour cette raison
ให้เหตุผลว่า[v. exp.] (hai hētphon) EN: explain ; give as a reason FR:
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
เหตุอันสมควร[n. exp.] (hēt an somk) EN: appropriate reason ; reasonable ground FR:
เหตุใด[adv.] (hēt dai) EN: why ; for what reason ; because of what FR:
เหตุผล[n.] (hētphon) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds ; justification FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f]
เหตุผลอันหนักแน่น[n. exp.] (hētphon an ) EN: serious reason FR: raison sérieuse [f]
เหตุผลดี ๆ = เหตุผลดีๆ[n. exp.] (hētphon dī-) EN: good reason FR: bonne raison [f]
เหตุผลข้อที่ 1[n. exp.] (hētphon khø) EN: reason 1 FR: première raison [f]
เหตุผลหลัก[n. exp.] (hētphon lak) EN: main reason FR: raison principale [f] ; principale raison [f]
เหตุผลลึกลับ[n. exp.] (hētphon leu) EN: mysterious reason FR: raison secrète [f]
เหตุผลพื้นฐาน[n. exp.] (hētphon phe) EN: fundamental reason FR: raison fondamentale [f]
เหตุผลสำคัญ[n. exp.] (hētphon sam) EN: key reason FR:
เหตุผลสมมุติ[n. exp.] (hētphon som) EN: supposed reason FR: raison supposée [f]
เหตุผลแท้จริง[n. exp.] (hētphon tha) EN: real reason FR: vraie raison [f] ; raison réelle [f]
เหตุผลทางการแพทย์[n. exp.] (hētphon thā) EN: medical reason FR: raison médicale [f]
เหตุไร[X] (hēt rai) EN: for what reason ; why FR: c'est pourquoi
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]
ขาดเหตุผล[n. exp.] (khāt hētpho) EN: have no reason FR:
กู่ไม่กลับ[v. (loc.)] (kūmaiklap) EN: be beyond reason ; be too committed to listen FR:
ไม่มีเหตุผล[adv.] (mai mī hētp) EN: without reason ; unreasonably FR: sans raison
ไม่รู้เป็นไร[v. exp.] (mai rū penr) EN: for a reason unknown to me ; for some reason FR: je ne sais pas pourquoi ; pour je ne sais quelle raison
ไม่ยอมฟังเหตุผล[v. exp.] (mai yøm fan) EN: not listen to reason FR:
นึกคิด[v. exp.] (neukkhit) EN: consider ; think out ; reason about ; ponder ; imagine FR: imaginer
ไปอย่างนั้น[X] (pai yāng na) EN: for the sake of it ; for no particular reason FR:
เพราะอะไร[adv.] (phrǿ arai) EN: for what reason ; why ; wherefore FR: à cause de quoi
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะเหตุนั้น[X] (phrǿ hēt na) EN: for that reason FR: pour cette raison
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça
เพราะเหตุไร[X] (phrǿ hēt ra) EN: why ; for what reason FR:

reason ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
vernunftwidrig {adj}contrary to reason
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Vernunft {f}; gesunder Verstand | die Vernunft verlieren | auf die Vernunft hörenreason | to lose one's reason | to listen to reason
Argumentation {f}line of reasoning; argumentation
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt
Änderungsgrund {m}reason for changes
Staatsräson {f}reason of state
angemessen; akzeptabel; vernünftig {adj} | angemessener; akzeptabler; vernünftiger | am angemessensten; am akzeptabelsten; am angemessenstenreasonable | more reasonable | most reasonable
vernünftig; mäßig; angemessen {adj} | vernünftiger | am vernünftigstenreasonable | more reasonable | most reasonable
verräterisch {adj}treasonous
verräterisch {adv}treasonously
verständig {adj}reasonable; sensible; understanding
unvernünftig {adj} | unvernünftiger | am unvernünftigstenunreasonable | more unreasonable | most unreasonable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reason
Back to top