ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admiration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admiration*, -admiration-

admiration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admiration (n.) การชื่นชม See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี Syn. respect, regard, praise
admiration (n.) บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม
English-Thai: HOPE Dictionary
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ?
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ
I really do,professionally speaking,have a lot of admiration for lincoln and michael.ฉันชื่นชมในตัวเขาอย่างมาก ทั้งลินคอล์นและก็ไมเคิล
And his admiration became our anthem.และความชื่นชอบของเค้า กลายเป็นเพลงชาติ
Your children's admiration is important to you?การได้รับการยกย่องจากลูก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณใช่ไหมครับ
He's just expressing his admiration that you don't even have to put out to get free stuff.เค้าแค่อยากจะบอกความรู้สึกของเค้าว่า เธอนี่ดีจริงๆ ขนาดไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ของฟรีๆ
I have great admiration for the Night's Watch.ข้าชื่นชมไนท์วอท์ช มากเอาการ
I've great admiration for you as First Ranger.ข้าชื่นชนท่านอย่างมาก ที่เป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวณ
In mutual admiration and respect.ชื่นชมความสามารถ แลเคารพอีกฝ่าย
It's an honorable profession for which I have a great deal of admiration and respect.มันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ \ ที่ผมได้รับปฏิสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยความชื่นชมและเคารพยิ่ง
Many scholars have come to hold admiration for Jeong Ki Joon.มีบัณฑิตหลายคนหันมา นิยมชมชอบจองกีจุน

admiration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叹赏[tàn shǎng, ㄊㄢˋ ㄕㄤˇ, 叹赏 / 嘆賞] to admire; to express admiration
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, 哎呀] interjection of wonder, shock or admiration

admiration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n,vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration
仲間褒[なかまぼめ, nakamabome] (n) logrolling; mutual admiration
嘆声;歎声[たんせい, tansei] (n) sigh (of admiration or lamentation)
心服[しんぷく, shinpuku] (n,vs) admiration and devotion; hearty submission
欽慕[きんぼ, kinbo] (n,vs) adoration; reverence; admiration
歎じる[たんじる, tanjiru] (v1,vi) (See 歎ずる) to grieve; to lament; to sigh in admiration
歎ずる;嘆ずる[たんずる, tanzuru] (vz,vi) (See 歎じる) to grieve; to lament; to sigh in admiration
詠嘆;詠歎[えいたん, eitan] (n,vs) exclamation; admiration
驚歎[きょうたん, kyoutan] (n,vs) admiration; wondering; being struck with admiration
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc.
[, wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P)
傾倒[けいとう, keitou] (n,vs) admiration; adoration; concentration on; idolizing; idolising; (P)
嘆美;歎美[たんび, tanbi] (n,vs) admiration; adoration; extolling
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression
感嘆[かんたん, kantan] (n,vs,adj-no) admiration; wonder; (P)
感心[かんしん, kanshin] (adj-na,n,vs) admiration; Well done!; (P)
感服[かんぷく, kanpuku] (adj-na,n,vs) (arch) admiration; Well done!
感歎(oK)[かんたん, kantan] (n,vs) admiration; astonishment
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue
称揚[しょうよう, shouyou] (n,vs) praise; admiration; exalting; extolling
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n,vs,adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P)
観賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) admiration; enjoyment; (P)
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n,vs) appreciation; admiration; enjoyment

admiration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
การชื่นชม[n.] (kān cheūnch) EN: admiration FR: admiration [f]
การยกย่องสรรเสริญ[n.] (kān yokyǿng) EN: FR: admiration [f]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūam) EN: admiration ; devotion FR:
ความรู้สึกชื่นชม[n. exp.] (khwām rūseu) EN: admiration FR: admiration [f]
กล่าวชม[v.] (klāochom) EN: praise (sb) ; express admiration for (sb) FR: exprimer son admiration pour (qqn)
ทึ่ง[v.] (theung) EN: admire ; have admiration ; express admiration FR:
โถมนาการ[n.] (thōmanākān) EN: admiration ; praising ; lauding FR:

admiration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefallsucht {f}craving for admiration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admiration
Back to top