ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complaint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complaint*, -complaint-

complaint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complaint (n.) ข้อที่ไม่พอใจ Syn. grievance
complaint (n.) ความไม่พอใจ
complaint. (n.) การคร่ำครวญที่ยาวนาน See also: การโอดครวญ Syn. lamentation Ops. rejoicing, exultation
English-Thai: HOPE Dictionary
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
English-Thai: Nontri Dictionary
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร้องทุกข์ (n.) complaint See also: petition, appeal
การร้องเรียน (n.) complaint See also: petition, appeal Syn. การร้องทุกข์
คำร้องเรียน (n.) complaint See also: case, suit Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์
เสียงด่า (n.) complaint See also: moan, moaning, complaining
เสียงสวด (n.) complaint See also: moan, moaning, complaining Syn. เสียงด่า
ตะแหง่วๆ (adv.) softly in complaint See also: painstakingly Syn. ออดอ้อน, พยายาม
ตะแหง่วๆ (adv.) softly in complaint See also: painstakingly Syn. ออดอ้อน, พยายาม
ยื่นคำร้อง (v.) file a complaint See also: file a petition
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's strange. That's the second toy complaint we've had.นั่นแปลกที่เดียว นั่นเป็นของเล่นตัวที่สองที่มาร้องทุกข์กับเรา
I'm submitting a formal complaint about this through the Ministry of Foreign Affairs.ผมจะต้องทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยัง กระทรวงการต่างประเทศ
A complaint has been filed by a Mrs. Martha McCullers.มีเรื่องร้องเรียน โดย คุณนายมาร์ธา แมคคัลเลอส์
They told me there was a complaint against her.พวกเขาบอกฉันว่ามีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเธอ
Why don't you file a complaint with the county clerk?ทำไมคุณไม่ยื่นเรื่องร้องเรียน ไปยังนายกเทศมนตรีล่ะ
I can't imagine what your complaint is.ฉันไม่รู้แกจะบ่นหาอะไร
Now, a complaint has been made by a resident of this island.ช่วยคน มีผู้อาศัยบนเกาะนี้แจ้งความไว้
I received a complaint from mat #4.เสื่อ 4 บ่นกับฉันมาว่า
I want to file a formal complaint against Doakes.ผมอยากยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ เรื่องโดคส์
I already stopped Dexter from filing a complaint against you once.ฉันเคยหยุดเด็กซ์เตอร์ ไม่ให้ยื่นคำร้องเธอไปครั้งนึงแล้ว
We found a stalking and harassment complaint - Filed against her with the campus police.เธอถูกดำเนินคดี ข้อหาคุกคามแอบติดตาม
Oh, I'm sorry. Do you have a complaint report number?อ้อ เสียใจด้วย คุณมีหมายเลขแจ้งความมั้ย

complaint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怨言[yuàn yán, ㄩㄢˋ ㄧㄢˊ, 怨言] complaint
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, 投诉 / 投訴] complaint; to file a complaint; to sue
闲话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 闲话 / 閑話] digression; gossip; complaint
牢骚[láo sāo, ㄌㄠˊ ㄙㄠ, 牢骚 / 牢騷] discontent; complaint
怨气[yuàn qì, ㄩㄢˋ ㄑㄧˋ, 怨气 / 怨氣] grievance; resentment; complaint
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 意见 / 意見] idea; opinion; suggestion; objection; complaint
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal)
违言[wéi yán, ㄨㄟˊ ㄧㄢˊ, 违言 / 違言] unreasonable words; wounding complaints
怨声[yuàn shēng, ㄩㄢˋ ㄕㄥ, 怨声 / 怨聲] wail; lament; voice of complaint

complaint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint
泣き言[なきごと, nakigoto] (n) complaint
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P)
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P)
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P)
告訴[こくそ, kokuso] (n,vs,adj-no) accusation; complaint; charge; legal action; (P)
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle
怨声[えんせい, ensei] (n) complaint; murmur
恨み言;怨み言;怨言[うらみごと;えんげん(怨言), uramigoto ; engen ( en gen )] (n) grudge; complaint; reproach
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P)
抗告[こうこく, koukoku] (n,vs) kokoku (interlocutory) appeal; protest; complaint; (P)
苦情[くじょう, kujou] (n) complaint; troubles; objection; grievance; (P)
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department
言いたい放題[いいたいほうだい, iitaihoudai] (exp) saying all one has to say (usu. negative, e.g. complaints, insults, etc.)
訴え[うったえ, uttae] (n) lawsuit; complaint; (P)

complaint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้อง[n.] (føng) EN: complaint ; accusation FR:
ฟ้องเคลือบคลุม[X] (føng khleūa) EN: complaint that is vague ; complaint that lacks specificity FR:
จดหมายร้องเรียน[n. exp.] (jotmāi røng) EN: complaint letter FR:
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīe) EN: complaint FR: réclamation [f]
การต่อว่า[n.] (kān tøwā) EN: complaint FR:
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yā) EN: strong complaint FR:
การต่อว่าอย่างสุภาพ[n. exp.] (kān tøwā yā) EN: mild complaint FR:
คำกล่าวหา[n.] (kham klāohā) EN: charge ; accusation ; complaint FR: charge [f] ; accusation [f]
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องเรียน[n. exp.] (kham røngrī) EN: complaint ; case ; suit FR:
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthu) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit ; complaint FR: requête [f] ; réclamation [f]
คำต่อว่า[n. exp.] (kham tøwā) EN: complaint FR:
ขอร้องเรียน[n. exp.] (khø røngrīe) EN: complaint FR:
ผู้ร้อง[n. exp.] (phū røng) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner FR:
ประทับฟ้อง[v.] (prathapføng) EN: accept the charge ; accept the filing of a complaint FR:
รับฟ้อง[X] (rap føng) EN: accept the complaint FR:
ร้องทุกข์[v.] (røngthuk) EN: complain ; air one's grievance ; make a complaint ; petition FR: se plaindre ; réclamer
ตะแหง่ว ๆ = ตะแหง่วๆ[X] (ta-ngaeo-ta) EN: softly in complaint FR:
ยื่นคำร้อง[v. exp.] (yeūn khamrø) EN: file a request ; file a complaint ; lodge a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
ยื่นคำร้องเรียน[v. exp.] (yeūn kham r) EN: file a complaint FR:
ยกฟ้อง[v.] (yokføng) EN: dismiss ; dismiss an action ; dismiss a complaint ; acquit FR: rejeter une plainte
การฟ้องกลับ[n. exp.] (kān føng kl) EN: counter-suit ; cross-action ; cross-complaint FR:
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā kh) EN: customer complaints FR:
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā kh) EN: investor complaints FR:

complaint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gallenleiden {n} [med.]bilious complaint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complaint
Back to top