ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explanation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explanation*, -explanation-

explanation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explanation (n.) การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ See also: คำอธิบาย Syn. clarification, demonstration
explanation (n.) คำชี้แจง See also: คำอธิบาย Syn. clarification, demonstration
English-Thai: HOPE Dictionary
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
English-Thai: Nontri Dictionary
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขยายความ (n.) explanation See also: elucidation Syn. การอธิบาย
การชี้แจง (n.) explanation See also: exposition, elucidation, clarification Syn. การบอกกล่าว, การอธิบาย
การอธิบาย (n.) explanation See also: elucidation
การอธิบาย (n.) explanation See also: exposition, elucidation, clarification Syn. การบอกกล่าว
คำชี้แจง (n.) explanation See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary Syn. คำอธิบาย
คำอธิบาย (n.) explanation See also: caption, exposition, explication, elucidation Syn. คำชี้แจง
อนุศาสน์ (n.) explanation Syn. คำชี้แจง
อรรถาธิบาย (n.) explanation See also: elucidation Syn. คำอธิบาย
อาเทศ (n.) explanation See also: narration Syn. คำชี้แจง, คำบอกเล่า
อุเทศ (n.) explanation See also: illustration
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
He better call, and he better have a good explanationเขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
There's no need for explanationไม่จำเป็นต้องอธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have about 15 pages here which I wrote last night... in explanation of my qualifications.{\cHFFFFFF}ฉันมีประมาณ 15 หน้าที่นี่ ซึ่งผมเขียนคืนที่ผ่านมา ... {\cHFFFFFF}ในการอธิบายคุณสมบัติของฉัน
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ'
Without explanation they were called back in, the case was reclassified and buried in the X-Files until I dug it up.เขาใช้เวลาทั้งสัปดาห์ ลิ้มรสปลาแซลมอน บีบมะนาวเล็กน้อย ปราศจากคำอธิบายใดๆ พวกเขาถูกเรียกตัวกลับ..
Things being equal, the simplest explanation tends to be right.สิ่งที่เท่าเทียมกันง่าย
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง
If you would please honor Jao Jom Manda Ung with an explanation of the law.ถ้าคุณจะกรุณาให้เกียรติ เจ้ามารดาจอมอุ่ง with an explanation of the law.
I'm sure there's some explanation for this.หนูมั่นใจว่ามีคำอธิบาย บางอย่างสำหรับเรื่องนี้ หนูไม่คิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นค่ะ
If you're talking about 50-pound tomatoes and two-headed calves then I got a better explanation for you:ถ้าลูกจะถามเกี่ยวกับมะเขือเทศหนัก 50 ปอนด์/Nหรือลูกวัว 2 หัว พ่อก็อาจจะมีคำอธิบายดีๆ ให้ได้ ว่านั่นคงเกี่ยวกับบริษัทลูเธอร์คอร์ป
There must be some kind of reasonable explanation for this, I hope.มันต้องมีคำอธิบายเรื่องนี้สิ, แม่หวังว่านะ
Still no explanation for this wave of unexplained killings that is sweeping across the city.ยังคงไม่สามารถอธิบายสำหรับการฆ่านี้ .... ที่กำลังกว้างล้างทั้งเมือง
Your Majesty, I assure you, there is an explanation for all of this.โธ่ ฝ่าบาท กระหม่อมอธิบายได้
Now, the only logical explanation is that someone was holding her.อธิบายได้อย่างเดียวว่า มีคนหิ้วเธอไว้

explanation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
释经[shì jīng, ㄕˋ ㄐㄧㄥ, 释经 / 釋經] exegesis; explanation of classic text
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 解释 / 解釋] explanation; to explain; to interpret; to resolve
具体说明[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, 具体说明 / 具體說明] explicit explanation; to specify
字面解释[zì miàn jiě shì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 字面解释 / 字面解釋] literal explanation
宽心丸[kuān xīn wán, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ, 宽心丸 / 寬心丸] reassuring explanation; consolatory words
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence

explanation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
始末書[しまつしょ, shimatsusho] (n) written explanation or apology
弁説[べんぜつ, benzetsu] (n) dialectic demonstration; display of skill in explanation
疎明[そめい, somei] (n,vs) explanation (for purpose of convincing a judge)
細説[さいせつ, saisetsu] (n,vs) detailed explanation
絵解き[えとき, etoki] (n,vs) explanation of a picture; explanation by pictures
解字[かいじ, kaiji] (n) explanation of a kanji
迂言[うげん, ugen] (n) roundabout explanation
釈義[しゃくぎ, shakugi] (n) exegesis; explanation of a text; commentary on a text
釈義学[しゃくぎがく, shakugigaku] (n) (1) exegesis; explanation of a text; commentary on a text; (2) study of biblical interpretation
関説[かんせつ;かんぜい(ok), kansetsu ; kanzei (ok)] (n,vs) (obsc) allusion; alluding; related explanation
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
弁明[べんめい, benmei] (n,vs,adj-no) explanation; excuse; vindication; apology; (P)
弁解(P);辯解(oK)[べんかい, benkai] (n,vs,adj-no) justification; rationalization; pretext; explanation; exculpation; defence; defense; excuse; (P)
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person)
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P)
解釈[かいしゃく, kaishaku] (n,vs) explanation; interpretation; (P)
言い開き;言開き[いいひらき, iihiraki] (n) explanation; justification; vindication
詰問[きつもん, kitsumon] (n,vs) cross-examination; close questioning; demanding an explanation; (P)
説き明かし;説明し[ときあかし, tokiakashi] (n,vs) (See 説明・せつめい) explanation; exposition
釈明[しゃくめい, shakumei] (n,vs) explanation; vindication; (P)
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)

explanation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุศาสน์[n.] (anusāt) EN: instruction ; explanation FR:
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation FR:
การอธิบาย[n.] (kān athibāi) EN: explanation ; explaining FR: explication [f]
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: explanation ; elucidation FR:
การตีความ[n.] (kān tīkhwām) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition FR: interprétation [f] ; explication [f] ; définition [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำอธิบายศัพท์[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; meaning FR: explication du vocabulaire [m]
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition FR: définition [f]
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: demonstration ; information ; explanation ; illustration FR:
นิทเทส[n.] (nitthēt) EN: description ; analytic explanation FR:
สันทัสนะ[n.] (santhatsana) EN: explanation FR:
ทิฏฐาวิกัมม์[n.] (thitthāwika) EN: open statement of one’s view ; explanation of views ; view clarification FR:
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibā) EN: accountable ; expected to give an explanation FR: supposé fournir des explications
อุปเทศ[n.] (upathēt = u) EN: explanation ; guidance FR:
อุปเทศ[n.] (uppathēt = ) EN: explanation ; guidance FR:
อุเทศ[n.] (uthēt) EN: explanation FR:
หงายการ์ด[X] (ngāi kāt) EN: make excuses ; offer explanations FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explanation
Back to top