ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inducement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inducement*, -inducement-

inducement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inducement (n.) การชักนำ See also: การโน้มน้าว, การจูงใจ Syn. lure, encouragement
inducement (n.) สิ่งจูงใจ See also: เครื่องจูงใจ, อามิสสินจ้าง Syn. incentive, stimulus
English-Thai: HOPE Dictionary
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
English-Thai: Nontri Dictionary
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inducement๑. เหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู motive]๒. สิ่งจูงใจ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inducementเครื่องจูงใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม
Infiltrating and Inducement of Enemy Personnel.การแทรกซึม และการชักจูงใจศัตรู

inducement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P)
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
誘引[ゆういん, yuuin] (n,vs) enticement; inducement; attraction

inducement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อามิส ; อามิษ[n.] (āmit) EN: enticement ; allurement ; inducement FR:

inducement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veranlassung {f} | auf Veranlassung voninducement | at the inducement of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inducement
Back to top