ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commentary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commentary*, -commentary-

commentary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commentary (n.) คำวิจารณ์ Syn. comment, criticism
English-Thai: HOPE Dictionary
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
English-Thai: Nontri Dictionary
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a sad commentary in and of itself.โลกก็ใหญ่เท่าเดิม แต่มันน่าอยู่น้อยลง
Would someone please turn off the Sheldon commentary track?ใครก็ได้ช่วยปิดแทร็ค บทวิจารณ์ของเชลด้อนที
We don't need your snarky commentary narrating the experience.เราไม่ต้องการ คำถากถางของเธอ มาทำให้เสียบรรยากาศ
I believe our fascination with zombies is a cultural phenomenon, a commentary on the inner numbness of modern life.ผมเชื่อว่าการชื่นชมซอมบี้เป็น ปรากฏการณ์ล้ำเลิศ เป็นการแสดงถึงความด้านชา ต่อชีวิตที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน
Welcome to the promised land. Oi, Jimmy Hill, give the fucking live commentary a rest. Oh, my God.หมาหมู่ คือการรวมกัน ของการปฏิวัติทั้งสอง
If I wanted a commentary, I'd buy your books on tape.ไว้ถ้าผมต้องการคำแนะนะ ผมจะไปหาซื้อหนังสืออัดเทปของพ่อมาอ่าน
Our goal for the next 48 hours is to wade through this shining piece of social commentary.เป้าหมายในตลอด 48 ชั่วโมงข้างหน้า คือตะลุยวิเคราะห์งานเขียนอันเจิดจ้าชิ้นนี้
Why did we get TiVo if we never fast-forward and I can't stop for commentary?ทำไมเราถึงได้ ทีไอวีโอ ถ้าเราไม่เคยกรอไปข้างหน้า และฉันหยุดคำวิจารณ์ไม่ได้ด้วยเหรอ
But I thought we were gonna watch the Star Wars trilogy with the commentary.ผมคิดว่าเราจะดูสตาร์ วอร์สไตรภาคพร้อมคำวิจารณ์กันนะ
Watching the Star Wars trilogy with the commentary's fun, but I was thinking that maybe we could do something different.ฉันรู้ค่ะ การดูสตาร์ วอร์ส ไตรภาคพร้อมคำวิจารณ์ก็..
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป
I'm always available for commentary.ผมจะรับฟังเสมอ สำหรับทุกความคิดเห็น

commentary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说文解字注[Shuō wēn jiě zì zhù, ㄕㄨㄛ ㄨㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄗˋ ㄓㄨˋ, 说文解字注 / 說文解字註] Commentary on Shuowen (1815) by Duan Yucai 段玉裁
公羊传[Gōng yáng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 公羊传 / 公羊傳] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written by multiple authors during Han dynasty, same as 公羊春秋|公羊春秋
公羊春秋[Gōng yáng chūn qiū, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 公羊春秋] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written during Han dynasty, same as 公羊傳|公羊传
谷梁传[Gù Liáng zhuàn, ㄍㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 谷梁传 / 谷梁傳] Mr Yuliang's annals or commentary on 春秋, early history probably written during Han dynasty
评注[píng zhù, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, 评注 / 評註] annotate; annotation; commentary; remark
断想[duàn xiǎng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 断想 / 斷想] brief commentary
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, 评论 / 評論] comment; to comment on; to discuss; commentary
批语[pī yǔ, ㄆㄧ ㄩˇ, 批语 / 批語] criticism; commentary
编者按[biān zhě àn, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ ㄢˋ, 编者按 / 編者按] editor's commentary
专家评论[zhuān jiā píng lùn, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, 专家评论 / 專家評論] expert commentary
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary

commentary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コメンタリー[, komentari-] (n) commentary
卦辞[かじ, kaji] (n) (obsc) commentary (on any of the 64 hexagrams in the Book of Changes)
古事記伝[こじきでん, kojikiden] (n) (See 古事記) Commentary on the Kojiki (by Motoori Norinaga, 1798)
史記抄[しきしょう, shikishou] (n) commentary on Shiki
時評[じひょう, jihyou] (n) commentary on current events
月旦[げったん, gettan] (n-adv,n-t) first day of the month; commentary
爻辞[こうじ, kouji] (n) commentary (on any of the 384 lines of the hexagrams in the Book of Changes)
釈義[しゃくぎ, shakugi] (n) exegesis; explanation of a text; commentary on a text
釈義学[しゃくぎがく, shakugigaku] (n) (1) exegesis; explanation of a text; commentary on a text; (2) study of biblical interpretation
時事解説[じじかいせつ, jijikaisetsu] (n) news commentary; comments on the news
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P)
講評[こうひょう, kouhyou] (n,vs) criticism (by a teacher or coach, with commentary, especially at a poetry reading); review; critique

commentary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis FR:
บทวิจารณ์[n. exp.] (bot wijān) EN: critique ; commentary ; criticism ; review FR: critique [f]
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]
ข้อติชม[n. exp.] (khø ti chom) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion FR: commentaire [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B. FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
พากย์[v.] (phāk) EN: words ; commentary FR: parole [f] ; langage [m]
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary FR:
เสี่ยงบรรยาย[n. exp.] (sīeng banyā) EN: commentary FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commentary
Back to top