ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elucidation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elucidation*, -elucidation-

elucidation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elucidation (n.) คำชี้แจง See also: คำอธิบาย
English-Thai: Nontri Dictionary
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง,การอธิบาย,การชี้แจง,การชี้ให้เห็น

elucidation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
難解文の釈[なんかいぶんのしゃく, nankaibunnoshaku] (n) elucidation of a difficult passage
解明[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P)
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P)

elucidation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: explanation ; elucidation FR:
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē kh) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elucidation
Back to top