ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reference

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reference*, -reference-

reference ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reference (n.) การอ้างอิง See also: การอ้างถึง
reference (n.) เอกสารอ้างอิง See also: หนังสืออ้างอิง
reference (n.) หนังสือรับรอง Syn. recommendation
reference book (n.) หนังสืออ้างอิง
reference to (prep.) เกี่ยวกับ See also: ในเรื่อง Syn. concerning
English-Thai: HOPE Dictionary
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง,การอ้างถึง,หนังสืออ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง,บุคคลที่อ้างถึง,ความสัมพันธ์,หลักฐาน,หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention,source
English-Thai: Nontri Dictionary
reference(n) ข้ออ้างอิง,การอ้างอิง,หนังสืออ้างอิง,หนังสืออุเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reference๑. เอกสารอ้างอิง๒. การอ้างอิง, ข้ออ้างอิง๓. อ้างอิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระ (n.) a piece (used in reference to land) See also: portion, plot Syn. แถบ, แปลง (ใช้แก่ที่)
แปลง (ใช้แก่ที่) (n.) a piece (used in reference to land) See also: portion, plot Syn. แถบ
ข้ออ้างอิง (n.) reference See also: base Syn. คำอ้างอิง
คำอ้างอิง (n.) reference See also: base
บุคคลอ้างอิง (n.) reference
หนังสืออ้างอิง (n.) reference See also: documentation Syn. เอกสารอ้างอิง
pref (abbr.) คำนำ (คำย่อ preface, prefatory, preference, preferred)
ref. (abbr.) การอ้างอิง (คำย่อของ reference)(มักใช้ทางธุรกิจ)
หุ้นบุริมสิทธิ (n.) preference share
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา
If you need a reference after the war,ถ้าต้องการใบรับรองหลังสงคราม
Could you please tell me what this is in reference to?ช่วยบอกหน่อยได้มั้ยคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก
Check reference point offsets.ตรวจสอบการชดเชยจุดอ้างอิง
Okay, let's try that again, and leave out the reference you know means nothing to me.โอเค ลองอีกครั้ง และทิ้งพวกอ้างอิงไป นายก็รู้ไม่มีความหมายสำหรับฉัน
You know you're not gonna be able to reference this on your show?เอาล่ะ คุณเอาเรื่องพวกนี้ ไปพูดในรายการไม่ได้นะ รู้มั้ย
But it occurs to me many of you don't have the necessary reference points... to fully appreciate these iconic texts of English literature.แต่ครูประจักษ์แจ้งแล้วว่า หลายคนยังหาที่มาที่ไปของมันไม่ได้ จึงอยากเติมเต็มถ้อยคำในต้นฉบับ ในเชิงพรรณาโวหาร
It's a kind of haircut reference for the crew.ประมาณว่าเป็นตัวอย่างทรงผมสำหรับทีมงาน
They're for reference viewing only.They're for reference viewing only.

reference ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内参[nèi cān, ㄋㄟˋ ㄘㄢ, 内参 / 內參] internal reference (within the same publication)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, 基准 / 基準] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, 参考消息 / 參考消息] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper)
引征[yǐn zhēng, ˇ ㄓㄥ, 引征 / 引徵] quotation; citing; to cite; to reference
参考[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, 参考 / 參考] consultation; reference; to consult; to refer
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, 偏爱 / 偏愛] favor; preference
参照系[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, 参照系 / 參照系] frame of reference; coordinate frame (math.)
参考系[cān kǎo xì, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ, 参考系 / 參考系] frame of reference
参考书[cān kǎo shū, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄕㄨ, 参考书 / 參考書] reference
性偏好[xìng piān hào, ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄢ ㄏㄠˋ, 性偏好] sexual preference
讳称[huì chēng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄥ, 讳称 / 諱稱] taboo reference

reference ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープサンプル[, ki-pusanpuru] (n) reference sample (wasei
クイックリファレンス[, kuikkurifarensu] (n) {comp} quick reference
クロスリファレンス[, kurosurifarensu] (n) {comp} cross reference
ダ埼玉[ださいたま(uK);ダサイタマ, dasaitama (uK); dasaitama] (n) (uk) (col) (sl) (See ださい) derogatory reference to Saitama Prefecture (from dasai and Saitama)
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars)
ペスカトーレ[, pesukato-re] (n) pescatore (used in reference to Italian dishes with seafood) (ita
単弓類[たんきゅうるい, tankyuurui] (n) synapsids (formerly used esp. in reference to the mammal-like reptiles)
参考にする[さんこうにする, sankounisuru] (exp,vs-i) (See 参考) to refer to; to use as reference
参考になる[さんこうになる, sankouninaru] (exp,v5r) (See 参考にする) to be of use as a reference
参考品[さんこうひん, sankouhin] (n) reference materials; specimen for reference; reference item; specimen
味噌擂り坊主[みそすりぼうず, misosuribouzu] (n) a low-ranking priest; contemptuous reference to a priest
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P)
基点[きてん, kiten] (n,adj-no) datum point; cardinal point; reference point; origin
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts)
本暦[ほんれき, honreki] (n) (See 暦・こよみ,略本暦・りゃくほんれき) reference koyomi; main almanac
正書法[せいしょほう, seishohou] (n) (1) correct orthography; (2) reference format
清聴[せいちょう, seichou] (n,vs) (polite reference to another's) attention; kind attention; courteous attention
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
磐座;岩座[いわくら, iwakura] (n) (arch) dwelling place of a god (usu. in reference to a large rock)
色図鑑[いろずかん, irozukan] (n) reference book with colour illustrations (color)
芳信[ほうしん, houshin] (n) honorific reference to another's letter; tidings of peach blossoms
芳墨[ほうぼく, houboku] (n) scented ink; honorific reference to another's letter
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] (n) {comp} reference delimiter set
身元保証人[みもとほしょうにん, mimotohoshounin] (n) (personal) guarantor; (personal) surety; person providing a character reference
身元照会先[みもとしょうかいさき, mimotoshoukaisaki] (n) reference (e.g. on CV, resume)
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval
お好み[おこのみ, okonomi] (n,adj-no) choice; preference
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] (n,adj-no) (obsc) {comp} cross-referenced
クロスレファレンス[, kurosurefarensu] (n) cross-reference
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI
プリファレンス[, purifarensu] (n) preference
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares
優先権[ゆうせんけん, yuusenken] (n) priority; preference; preferential right
博引旁証;博引傍証[はくいんぼうしょう, hakuinboushou] (n,vs) citing copious references
参照[さんしょう, sanshou] (n,vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P)
参照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] (n) {comp} access; reference; fetch
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point
フォント参照[フォントさんしょう, fonto sanshou] font reference
レファレンス[れふぁれんす, refarensu] reference
一般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference
上位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane
凍結レファレンス[とうけつレファレンス, touketsu refarensu] frozen reference
参照[さんしょう, sanshou] bibliographical reference
参照事項検索[さんしょうじこうけんさく, sanshoujikoukensaku] reference retrieval
参照検索[さんしょうけんさく, sanshoukensaku] reference retrieval
参考マニュアル[さんこうマニュアル, sankou manyuaru] reference manual
基準縁[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point
引数実体参照[ひきすうじったいさんしょう, hikisuujittaisanshou] parameter entity reference
引用[いんよう, inyou] citation, reference
投影基準点[とうえいきじゅんてん, toueikijunten] projection reference point, PRP
数値指定文字参照[すうちしていもじさんしょう, suuchishiteimojisanshou] numeric character reference
明示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference
書誌参照[しょしさんしょう, shoshisanshou] bibliographic reference
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference
知識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference
短縮参照使用宣言[たんしゅくさんしょうしようせんげん, tanshukusanshoushiyousengen] short reference use declaration
短縮参照列[たんしゅくさんしょうれつ, tanshukusanshouretsu] short reference (string)
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role
短縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration
短縮参照集合[たんしゅくさんしょうしゅうごう, tanshukusanshoushuugou] short reference set
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string
規格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set
規格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] reference quantity set
識別子参照並び[しきべつしさんしょうならび, shikibetsushisanshounarabi] identifier reference list
部分参照子[ぶぶんさんしょうし, bubunsanshoushi] reference modifier
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no)
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference

reference ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference FR: référence [f] ; note [f]
อ้างถึง[adv.] (āng theung) EN: referring (to) ; with reference (to) FR:
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekk) EN: reference number of a document ; serial number of a document FR: référence de document [f]
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
บุคคลอ้างอิง[n. exp.] (bukkhon āng) EN: reference FR:
บุคคลที่อ้างถึง[n. exp.] (bukkhon thī) EN: reference FR:
เอกสารอ้างอิง[n.] (ēkkasān āng) EN: reference ; bibliography FR: référence [f]
จ่าหน้าเรื่อง[v. exp.] (jānā reūang) EN: write the reference FR:
แกนอ้างอิง[n. exp.] (kaēn āng-in) EN: axes of reference ; reference axes FR:
การอ้างอิง[n.] (kān āng-ing) EN: reference FR:
การอ้างถึง[n. exp.] (kān āng the) EN: mention ; reference ; allusion FR: référence [f] ; allusion [f]
คำอ้างอิง[n. exp.] (kham āng-in) EN: reference ; quote FR:
คำกล่าวอ้าง[n.] (kham klāo-ā) EN: allusion ; reference FR: allusion [f] ; référence [f]
ข้ออ้างอิง[n.] (khø-āng-ing) EN: reference ; citation FR:
ข้อกำหนดรายละเอียด[n. exp.] (khøkamnot r) EN: terms of reference FR:
กรอบอ้างอิง[n. exp.] (krøp āng-in) EN: frame of reference ; reference frame FR:
เลขที่ใบแจ้ง[n. exp.] (lēkthī bai ) EN: invoice number FR: référence de la facture [f]
เลขที่หนังสือ[n. exp.] (lēkthī nang) EN: FR: référence [f]
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; measure of quality ; criterion ; reference ; basis ; specification FR: standard [m]
หนังสืออ้างอิง[n. exp.] (nangseū āng) EN: reference ; documentation ; reference book FR: documentation [f] ; ouvrage de référence [m] ; livre de référence [m]
หนังสืออุเทศ[n. exp.] (nangseū uth) EN: reference book FR: ouvrage de référence [m]
นิทาน[n. exp.] (nithān) EN: source ; cause ; origin ; reference FR:
ภาษาหลัก[n. exp.] (phāsā lak) EN: FR: langue de référence [f]
พูดถึง[v. exp.] (phūt theung) EN: talk about ; speak of ; refer to ; mention FR: parler de ; mentionner ; faire référence à ; évoquer ; aborder
ระบบอ้างอิง[n. exp.] (rabop āng-i) EN: reference system FR: système de référence [m]
รหัสอ้างอิง[n. exp.] (rahat āng-i) EN: reference FR:
รหัสอ้างอิงสนามบิน[n. exp.] (rahat āng-i) EN: aerodrome reference code FR:
สีมาตรฐาน[n. exp.] (sī māttrath) EN: FR: couleur de référence [f]
สินทรัพย์อ้างอิง[n. exp.] (sinsap āng-) EN: reference asset FR:
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; reference manual ; classical works ; collection of formulas ; collection of recipes ; technical book ; manual FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตามที่[conj.] (tām thī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to FR: suite à ; selon
ธรรมาธิษฐาน[X] (thammāthitt) EN: exposition in terms of ideas ; teaching with reference to ideas FR:
ธาตุกถา[n.] (thātukathā) EN: discussion with reference to the Elements ; [name of the third book of the Abhidhamma Pitaka] FR:
บรรณานุกรม[n.] (bannānukrom) EN: bibliography FR: bibliographie [f] ; références bibliographiques [fpl]
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit) EN: preferential right ; prior right ; preference ; priority FR: priorité [f]
ชั้นนำ[adj.] (chan nam) EN: leading ; outstanding ; first-class ; top-ranked FR: de prestige ; de référence
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmas) EN: preference share ; preferred stock FR:
อิงเกณฑ์[X] (ing kēn) EN: criterion referenced FR:
อิงกลุ่ม[X] (ing klum) EN: norm referenced FR:
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference FR:

reference ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutaktenzeichen {n}absolute file reference
Zeichenmittellinie {f}character reference line
Referenzdokument {n}external reference document
Bezugssystem {n}frame of reference
Allgemeinverweisung {f}general reference
Inertialsystem {n}inertial system; inertial frame of reference
Kennsatz-Querverweistabelle {f}label cross reference table
Literaturstelle {f}citation; reference
Typenschlüssel {m} (für Bestellung)ordering code; order reference
Ansprechpartner {m}person in charge; reference person
Pietät {f} | aus Pietät (gegenüber)piety; reverence | out of reference (of)
Schnellnachweis-Service {m}quick reference service
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to
Bezugspunkt {m}reference point; point of reference
Aufgabenbereich {m}terms of reference
Themenbereich {m}terms of reference
Querverweisliste {f}cross-reference list
Literaturangabe {f}reference
Literaturhinweise {pl}literature review; references
Aktenzeichen {n}reference number
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.]
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Quellenangabe {f}list of references; list of sources
Referenzbereich {m}reference region
Referenzliste {f}reference list
Referenzschwelle {f}reference threshold
Referenzwährung {f}reference currency
Referenzzentrum {n}reference center
Referenzgeschwindigkeit {f}reference speed
Referenznummer {f}reference number
Arbeitszeugnis {n} (vom Arbeitgeber)reference from one's employer
Aufsichtsplatz {m}reference desk
Auskunftsabteilung {f}reference department
Auskunftsbibliothekarin {f}reference librarian
Bedienungshandbuch {n}reference manual
Bezugsgröße {f}reference quantity
Bezugslinie {f}reference line
Bezugspeilung {f}reference soundings
Bezugszeichen {n}reference sign
Führungsgröße {f}reference variable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reference
Back to top