ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remainder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remainder*, -remainder-

remainder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remainder (n.) ส่วนที่เหลืออยู่ Syn. leavings, remnant
remainder (n.) เลขเศษที่หารไม่ลงตัว Syn. difference, residual
remainder (n.) หนังสือที่ขายไม่ออก See also: หนังสือตกค้าง Syn. unsold book
English-Thai: HOPE Dictionary
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ,ตกค้าง,vt. ขายเป็นของเหลือ,ขายเป็นของตกค้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
remainder(n) ของตกค้าง,เศษ,ของเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remainderเศษเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
remainderเศษเหลือ, เมื่อหารจำนวนเต็มบวก m ด้วยจำนวนเต็มบวก n แล้วได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเต็มบวก q ซึ่ง m = nq + r    โดยที่   0
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่เหลือ (n.) remainder See also: the rest, leftovers
ที่เหลือ (n.) remainder See also: the rest, leftovers
ส่วนที่เหลือ (n.) remainder See also: the rest, leftovers Syn. ที่เหลือ
ส่วนที่เหลือ (n.) remainder See also: the rest, leftovers Syn. ที่เหลือ
สิ่งที่เหลืออยู่ (n.) remainder See also: rest, residue Syn. สิ่งที่เหลือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will live in the farm for the remainder of my lifeฉันจะอาศัยอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, if you'll excuse me, I wish to live out the remainder of my lonely life in peace.ถ้าคุณจะขอโทษละก็... ให้ฉันได้ใช้ชีวิตที่ โดดเดี่ยวที่เหลือ อย่างสงบเถอะ
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์
It is small and will force them into a bottleneck allowing us to concentrate the remainder of our defense.มันเล็กและสามารถต้อน พวกเขาไปที่คอขวดได้ แล้วให้พวกเราไปรวมกันต้อนคนที่เหลือที่ด่าน
Unless you have an epiphany... you will spend the remainder of your days alone.จนกว่าเจ้าจะเกิดนิมิตนี้ เจ้าต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แต่เพียงลำพัง
Drain the remainder of his brain.เอาสมองเขาออกมาให้หมด
Then he will give you the remainder of what he knows.แล้วเขาจะให้ในบางส่วน ของสิ่งที่เขารู้
Half rations for the remainder of the week.Half rations for the remainder of the week.
The remainder are men arrested for violet crimesที่เหลือเป็นชายที่ ถูกจับด้วยอาชญากรรมร้ายแรง
He was serving the remainder of a four-year sentence under my supervision.เขารับโทษที่เกลือสี่ปี ภายใต้การกำกับดูแลของผม
And how do you feel now that the remainder of the annual Cheerios!แล้วคุณรู้สึกอย่างไร ที่งบประจำปีที่เหลือของทีมเชียร์
Inclement weather continued hot and humid for the remainder of the week.สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยยังคงร้อนและชื้น ไปตลอดสัปดาห์.
You'll be lucky if your book makes it into the remainder bin at strand.คุณจะโชคดีถ้าหนังสือของคุณ ถ้าส่วนที่เหลือไปอยู่ในถังขยะที่ชายหาด

remainder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
料头[liào tóu, ㄌㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, 料头 / 料頭] remainder of cloth; scraps
余数[yú shù, ㄩˊ ㄕㄨˋ, 余数 / 餘數] remainder (in division)
剩余[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, 剩余 / 剩餘] remainder; surplus
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, 残渣 / 殘渣] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish
余留[yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, 余留 / 餘留] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished

remainder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撥鬢[ばちびん, bachibin] (n) (arch) Edo-period hairstyle for the common man (the entire head shaved just above the ear, with the remainder tied up in the back)
積み残し[つみのこし, tsuminokoshi] (n) (1) left-off cargo; passengers left behind; (2) {math} rounding error; truncation error; remainder after truncation to an integer value
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] (n) {comp} cumulative remainder
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
使い残し[つかいのこし, tsukainokoshi] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings
使い残り[つかいのこり, tsukainokori] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P)
残余[ざんよ, zanyo] (n,adj-no) remainder; the rest; residue
Japanese-English: COMDICT Dictionary
剰余[じょうよ, jouyo] remainder
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] cumulative remainder

remainder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนคงเหลือ[n. exp.] (jamnūan kho) EN: remainder FR:
ข้าวขอดหม้อ[n. exp.] (khāo khøt m) EN: remainder of the rice at the bottom of the pot ; not much rice left FR:
คงเหลือ[adj.] (khongleūa) EN: balance ; remainder ; still left ; remaining FR: restant
ลงตัว[adv.] (longtūa) EN: divisibly ; without a remainder FR:
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder FR: arrondir
ผล[n.] (phon) EN: [classif.: fruits; results of our actions, general consequences, wages of sin, quotient (math), remainder (math)] FR: [classif. : fruits]
ผลลบ[n.] (phonlop) EN: difference ; remainder FR:
ผลต่าง[n. exp.] (phon tāng) EN: difference ; balance ; remainder ; variance FR:
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers ; debris FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
เศษเหลือ[n. exp.] (sēt leūa) EN: remainder FR:
สิ่งที่เหลือ[n. exp.] (sing thī le) EN: residue ; remainder ; rest FR:
สิ่งที่เหลืออยู่[n. exp.] (sing thī le) EN: remainder ; rest ; residue FR:
ส่วนที่เหลือ[n. exp.] (suan thī le) EN: remainder ; remnant ; the rest ; bits FR: reste [m] : le reste ; le surplus
ส่วนที่เหลืออยู่[n. exp.] (suan thī le) EN: remainder FR:
ทฤษฎีบทเศษเหลือ[n. exp.] (thritsadībo) EN: remainder theorem FR:
ตกเบิก[v.] (tokboēk) EN: obtain back-pay ; receive overdue money ; take remainder receipt FR: toucher les arriérés
ค้างสต๊อก[X] (khāng satǿk) EN: leftover stock ; remainders FR:

remainder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rest {m} [math.]remainder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remainder
Back to top