ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cessation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cessation*, -cessation-

cessation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cessation (n.) การชะงัก See also: การหยุดชะงัก Syn. discontinuance
cessation (n.) การหยุด Syn. pause
English-Thai: HOPE Dictionary
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
English-Thai: Nontri Dictionary
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You probably saw my smoking cessation ad.คุณคงเห็นโฆษณาเลิกบุหรี่ของดิฉัน
In return, Niflheim guarantees the safety of Insomnia and its citizenry... as well as a cessation to all hostilities... bringing a decisive end to this long and bitter war.นิฟเฟิลไฮม์รับประกันว่าพลเมือง ในอินซอมเนีย จะไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งยังจะหยุดการปะทะรุกราน เป็นอันยุติสงคราม ที่มีมาอย่างยาวนาน
We call it self-initiated predation cessation.เราเรียกมันว่า การยับยั้งความรุนแรงในตัวเอง
Anger management, smoking cessation, that sort of of thing.จัดการความโกรธ เลิกบุหรี่ ทำนองนั้นแหละ

cessation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication
底止[ていし, teishi] (n,vs) cessation
廃業[はいぎょう, haigyou] (n,vs) cessation of business; discontinuation of business; (P)
止渇[しかつ, shikatsu] (n) cessation of coughing
滅諦[めったい, mettai] (n) {Buddh} (See 四諦) truth of the cessation of suffering
禁煙外来[きんえんがいらい, kin'engairai] (n) smoking cessation clinic; smoking cessation outpatient services
終刊[しゅうかん, shuukan] (n,vs) cessation of publication
終戦[しゅうせん, shuusen] (n) end of war; cessation of hostilities; (P)
苦集滅道[くじゅうめつどう;くじゅめつどう;くしゅめつどう, kujuumetsudou ; kujumetsudou ; kushumetsudou] (n) {Buddh} (See 四諦) Suffering, Source of Suffering Desire, The Cessation of Suffering, The Way Leading to the Cessation of Suffering (The Four Noble Truths of Buddhism)
不通[ふつう, futsuu] (n) suspension; interruption; stoppage; tie-up; cessation; (P)
休止[きゅうし, kyuushi] (n,vs,adj-no) pause; cessation; rest; (P)
杜絶;途絶[とぜつ, tozetsu] (n,vs) stoppage; interruption; cessation; suspension
終止[しゅうし, shuushi] (n,vs) termination; cessation; stop
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation

cessation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหยุด[n.] (kān yut) EN: cessation FR: arrêt [m] ; cessation [f]
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; termination ; deterioration FR:
มรรค[n.] (mak) EN: magga (pli) ; way to the cessation of suffering FR: magga (pli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
นิโรธ[n.] (nirōt) EN: nirodha ; nirvana ; cessation of suffering ; extinction of suffering ; complete extinction FR: nirodha (pli) ; extinction (de la souffrance) [f]
ทุกขนิโรธ[n.] (thukkhanirō) EN: cessation of suffering ; extinction of suffering ; the third of the Four Noble Truths FR:
ทุกขนิโรธอริยสัจจ์[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Cessation of Suffering ; the Noble Truth of the Extinction of Suffering FR:
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Path that leads to the Cessation (or the Extinction) of Suffering FR:

cessation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitseinstellung {f}cessation of work; attitude to work

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cessation
Back to top