ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depend*, -depend-

depend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depend (vi.) ขึ้นอยู่กับ See also: พึ่งพิง, อาศัย, พึ่งพา Syn. to be contingent on hang upon, centeron
depend (vi.) แขวน See also: ห้อย, ห้อยลงมา Syn. hang down
depend (vi.) ไว้วางใจ See also: เชื่อมั่น, มั่นใจ
depend (vi.) อยู่ระหว่างการพิจารณา (ทางกฎหมาย)
depend on (phrv.) เชื่อใจใน See also: ไว้วางใจใน Syn. bank on, bet on, count on
depend on (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: พึ่งพา
depend on (phrv.) แปรตาม See also: เปลี่ยนไปตาม
depend on (phrv.) มั่นใจได้ See also: แน่ใจได้, แน่นอน
depend upon (phrv.) เชื่อใจใน See also: ไว้วางใจใน Syn. bank on, bet on, count on
depend upon (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: พึ่งพา
depend upon (phrv.) แปรตาม See also: เปลี่ยนไปตาม
depend upon (phrv.) มั่นใจได้ See also: แน่ใจได้, แน่นอน
dependability (n.) ความน่าเชื่อถือ See also: ความน่าไว้วางใจ, ความไว้ใจได้ Syn. probity, trustworthiness
dependable (adj.) ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด Syn. reliable, perfect Ops. fallible
dependable (adj.) เชื่อถือได้ See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้ Syn. trustworthy
dependable (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ไว้วางใจได้ Syn. loyal
dependable (adj.) ไว้ใจได้ See also: วางใจได้, เชื่อใจได้ Syn. reliable, trustworthy
dependable (adj.) ซึ่งได้ผล See also: ซึ่งเชื่อถือได้, ซึ่งมั่นใจได้ Syn. good, excellent, infallible
dependable (adj.) ไม่สิ้นสุด See also: ไม่ยุต, ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. unerring, infallible, sure
dependence (n.) การพึ่งพาอาศัย See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ
dependency (n.) การพึ่งพาอาศัย See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ
dependency (n.) เมืองขึ้น See also: ประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น
dependent (adj.) ซึ่งเป็นเงื่อนไข Syn. conditional
dependent (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: เกี่ยวข้องกัน Syn. associated, related
dependent (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าไว้วางใจ Syn. trusting
dependent (adj.) ทุติยภูมิ See also: ต่อจากขั้นแรก, ถัดไป, ทางอ้อม Syn. subsidiary, auxillary, indirect Ops. primary, basic
dependent clause (n.) อนุประโยค See also: ประโยคย่อย Syn. subordinate clause
depending on (adv.) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
depend(ดีเพนดฺ') {depended,depending,depends} vi. ขึ้นอยู่กับ,อาศัย,อยู่ที่,สุดแล้วแต่,พึ่งพา,แขวนหรือห้อยอยู่,เชื่อถือ
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้,พึ่งพาได้,ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable ###A. changeable
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent
dependence(ดีเพน'เดินซฺ) n. การพึ่งพา,เมืองขึ้น,สิ่งที่วางใจ., Syn. dependance
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
dependent(ดิเพน'เดินทฺ) adj. ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่,ซึ่งห้อยอยู่. n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, Syn. dependant
English-Thai: Nontri Dictionary
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา
dependent(adj) เป็นผลมาแต่,ขึ้นอยู่กับ,ต้องอาศัย,ต้องพึ่งพา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dependable computingการคำนวณที่พึ่งได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dependantผู้อยู่ในอุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependence, drug; addiction, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dependencyภาวะต้องพึ่งพิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dependent๑. ที่ต้องพึ่งพิง๒. ผู้อยู่ในอุปการะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependabilityปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง [การแพทย์]
Dependenceการพึ่งพา [เศรษฐศาสตร์]
Dependencyทฤษฎีพึ่งพา [TU Subject Heading]
Dependentพึ่งพาอาศัยผู้อื่น,ชอบพึ่งพาผู้อื่น,ต้องพึ่งพาผู้อื่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้อยทีถ้อยอาศัย (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, พึ่งพาอาศัยกัน
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. พึ่งพาอาศัยกัน
พึ่งพาอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ขึ้น (v.) depend on See also: subject to Syn. ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ
ขึ้นอยู่ (v.) depend on See also: rely on Syn. ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ
ขึ้นอยู่กับ (v.) depend on See also: hinge on, be decided by, rely on Syn. ขึ้นกับ
ฝากผี (v.) depend on
พึ่ง (v.) depend on Syn. อาศัย, พึ่งพาอาศัย
พึ่งพา (v.) depend on See also: rely on Syn. พึ่ง, พึ่งพิง, พึ่งพาอาศัย
พึ่งพากัน (v.) depend on See also: rely on, lean on, count on
พึ่งพาอาศัย (v.) depend on See also: rely on, lean on, count on Syn. พึ่งพากัน
พึ่งพิง (v.) depend on See also: rely on Syn. พึ่ง, พึ่งพา, พึ่งพาอาศัย
พึ่งใบบุญ (v.) depend on See also: rely on, count on
ผู้อยู่ในความอุปการะ (n.) dependants
การพึ่งพาอาศัยกัน (n.) dependence See also: reliance, being based on, complementing
เด็กในความอุปการะ (n.) dependent child
เด็กในอุปการะ (n.) dependent child Syn. เด็กในความอุปการะ
MIRV (abbr.) คำย่อจาก multiple independently targeted See also: จรวดติดระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกเพื่อยิงไปยังที่หมายต่างกัน
ความเป็นอิสระ (n.) independence See also: freedom, liberation Syn. อิสรภาพ
ความเป็นเอกราช (n.) independence See also: freedom, liberation Syn. ความเป็นไท Ops. ความเป็นทาส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're the only one I can depend onเธอเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถพึ่งพาได้
If my income depends on selling,ถ้ารายได้ของฉันขึ้นอยู่กับการขายแล้วล่ะก็
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
Well, it depends on the journeyมันขึ้นอยู่กับระยะทาง
It all depends on youทั้งหมดนี่ขึ้นอยู่กับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, we depend on the summer people for our very lives...ฟังนะ เราต้องพึ่งนักท่องเที่ยวหน้าร้อน เพื่อประทังชีวิต...
Our lives depend on just one thing - finding someone to fly this plane who didn't have fish for dinner.หาใครสักคนที่บินเครื่องบินนี้ได้ คนที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารเย็น
Enough time passes... you get so you depend on 'em.พอเวลาผ่านไป ... คุณจะได้รับเพื่อให้คุณขึ้นอยู่กับ 'em
Wiggle, Mr Earthworm. Our lives depend on it. I can't!ดุ๊กดิ๊กสิ คุณไส้เดือน ชีวิตเราขึ้นอยู่กับคุณ
And I´ll never, ever depend on you"ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล บรรยายไทย"
Don't depend only on the court.อย่าหวังอะไรจากศาลมาก
When we're on the job you're the only person I can depend on.เมื่อเราอยู่ในงานที่คุณเพียงคนเดียวที่ฉันสามารถขึ้นอยู่กับ
Mitch is my partner. He's the only person I can depend on.มิทช์เป็นหุ้นส่วนของฉัน เขาเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถขึ้นอยู่กับ
The fate of our family may depend on thisแต่ผัวพันถึงควาามอยู่รอดของบ้านเราด้วยนะพี่ใหญ่
At least I have myself to depend on.นายเห็นด้วยใช่ไหม ว่าฉันก็มีมือมีตีน และสามรถทำได้แน่นอน
Wouldn't it depend on who the quarry is?เมโยงโก ไม่เคยทำงานพลาด
That would depend on the tea.ขึ้นอยู่กับว่าชาอะไรครับ

depend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, 依] according to; depend on; near to
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
傍人篱壁[bàng rén lí bì, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄧˊ ㄅㄧˋ, 傍人篱壁 / 傍人籬壁] to depend on others
在于[zài yú, ㄗㄞˋ ㄩˊ, 在于 / 在於] lie in; consist in; depend on
取决[qǔ jué, ㄑㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, 取决 / 取決] depend upon; hinge upon
[kào, ㄎㄠˋ, 靠] depend upon; lean on; near; by; against; to support
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 凭 / 憑] lean against; proof; to rely on; to depend on; to be based on
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, 端赖 / 端賴] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on
依托[yī tuō, ㄧ ㄊㄨㄛ, 依托] rely on; depend on
[zhàng, ㄓㄤˋ, 仗] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 美国独立战争 / 美國獨立戰爭] American war of independence (1775-1783)
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿皮亚 / 阿皮亞] Apia, capital of the Independent State of Samoa
傍人门户[bàng rén mén hù, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, 傍人门户 / 傍人門戶] to be dependent upon sb
副省级城市[fù shěng jí chéng shì, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 副省级城市 / 副省級城市] sub-provincial city (not provincial capital, but independent status)
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 独立国家联合体 / 獨立國家聯合體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union)
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, 独联体 / 獨聯體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体
概念依存模型[gài niàn yī cún mó xíng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 概念依存模型] conceptual dependency model
语境依赖性[yǔ jìng yī lài xìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 语境依赖性 / 語境依賴性] context dependency
独立宣言[dú lì xuān yán, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, 独立宣言 / 獨立宣言] Declaration of Independence
依属[yī shǔ, ㄧ ㄕㄨˇ, 依属 / 依屬] dependence
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ, 属地 / 屬地] dependency; possession; annexed territory
稳妥[wěn tuǒ, ㄨㄣˇ ㄊㄨㄛˇ, 稳妥 / 穩妥] dependable
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
廉政公署[lián zhèng gōng shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, 廉政公署] Independent Commission Against Corruption, Hong Kong (ICAC)
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, 独立 / 獨立] independent; independence; to stand alone
独立选民[dú lì xuǎn mín, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ, 独立选民 / 獨立選民] independent voter
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
自变量[zì biàn liàng, ㄗˋ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 自变量 / 自變量] independent variable
互相依存[hù xiāng yī cún, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˊ, 互相依存] interdependent
唇亡齿寒[chún wáng chǐ hán, ㄔㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄔˇ ㄏㄢˊ, 唇亡齿寒 / 唇亡齒寒] lit. without the lips, the teeth feel the cold (成语 saw); fig. intimately interdependent
唇齿[chún chǐ, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ, 唇齿 / 唇齒] lit. lips and teeth (成语 saw); fig. close partners; interdependent
唇齿相依[chún chǐ xiāng yī, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ ㄒㄧㄤ ㄧ, 唇齿相依 / 唇齒相依] lit. as close as lips and teeth (成语 saw); closely related; interdependent
相依为命[xiāng yī wéi mìng, ㄒㄧㄤ ㄧ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˋ, 相依为命 / 相依為命] mutually dependent for life (成语 saw); to rely upon one another for survival; interdependent

depend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P)
冷や飯を食う[ひやめしをくう, hiyameshiwokuu] (exp,v5u) (1) to depend on somebody for food and lodging; (2) to be treated coldly; to be kept in a low position
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on
因る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. 因る;由る) to be based on; to come from; (P)
子供に掛かる[こどもにかかる, kodomonikakaru] (exp,v5r) to depend on one's children
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P)
寄る辺[よるべ, yorube] (n) place to go; person to turn to or depend on; one's resort
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P)
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence
親の脛を齧る;親の脛を囓る;親のすねを囓る;親のすねをかじる[おやのすねをかじる, oyanosunewokajiru] (exp,v5r) to depend on one's parents' (financial) support
間違いない(P);間違い無い[まちがいない, machigainai] (exp,adj-i) (1) (See 紛れもない・まぎれもない) certain; sure; doubtless; (exp) (2) (id) I have no doubt; You can depend on it; It's a safe bet; (P)
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July
アルコール依存症[アルコールいぞんしょう, aruko-ru izonshou] (n) alcohol dependency; alcoholism
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music
インディペンデント[, indeipendento] (adj-na,n) independent; (P)
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
インデペンデンス;インディペンデンス[, independensu ; indeipendensu] (n) independence
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior)
コードインデペンデント[, ko-doindependento] (n) {comp} code-independent
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-independent data communication
データ依存ジッタ[データいぞんジッタ, de-ta izon jitta] (n) {comp} DDJ; data dependent jitter
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) {comp} data independence
によって異なる[によってことなる, niyottekotonaru] (exp,v5r) (See に因って) to differ depending on ...; (P)
に応じて[におうじて, nioujite] (exp) depending on; dependent on
ヒステリシス[, hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.)
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんセグメントきおくいき, wa-kusute-shon izon segumento kiokuiki] (n) {comp} workstation dependent segment storage; WDSS
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつセグメントきおくいき, wa-kusute-shon dokuritsu segumento kiokuiki] (n) {comp} workstation independent segment storage; WISS
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person
中間派[ちゅうかんは, chuukanha] (n) middle-of-the-roaders; neutralists; independents
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality
主体的[しゅたいてき, shutaiteki] (adj-na) independent; responsible; active; proactive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs)
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no)
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no)
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS
依存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance
処理系依存[しょりけいいぞん, shorikeiizon] implementation-dependent
媒体依存インタフェース[ばいたいいぞんインタフェース, baitaiizon intafe-su] medium-dependent interface
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] dependent compilation, separate compilation
従属リスト[じゅうぞくリスト, juuzoku risuto] dependence list
機種依存[きしゅいぞん, kishuizon] machine-dependent
物理層媒体依存部[ぶつりそうばいたいいぞんぶ, butsurisoubaitaiizonbu] physical medium dependent
独立[どくりつ, dokuritsu] mutually independent
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] independent compilation, separate compilation
独立ユティリティプログラム[どくりつユティリティプログラム, dokuritsu yuteiriteipuroguramu] independent utility program
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] ISV, Independent Software Vender
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an)
装置独立[そうちどくりつ, souchidokuritsu] device-independent
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] Thai: ขึ้นอยู่กับ English: to depend on

depend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
ฝากผี[v.] (fākphī) EN: depend on FR:
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody FR: placer sous la protection de
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นกับ[v. exp.] (kheun kap) EN: depend on FR:
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur
แขวน[v.] (khwaēn) EN: be left hanging (fig.) ; depend on FR:
เกาะ[v.] (kǿ) EN: stick (to) ; adhere ; cling (to) ; depend on FR: adhérer
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on FR: dépendre de
แล้วแต่[xp] (laēotāe) EN: up to (you) ; as (you) like ; do as (you) want ; have it (your) way FR: ça dépend de vous
มันขึ้นอยู่กับ...[xp] (man kheun y) EN: it depends upon ... FR: cela dépend de …
พึ่ง[v.] (pheung) EN: rely on ; depend on FR: compter sur ; dépendre de
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[v. exp.] (pheungphā ā) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on ; be dependent on FR: avoir recours à ; compter sur
พึ่งพาอาศัยกัน[v. exp.] (pheungphā ā) EN: mutually depend on each other FR:
พึ่งพากัน[v. exp.] (pheungphā k) EN: depend on FR:
พึ่งพิง[v.] (pheungphing) EN: depend on FR:
สุดแต่[v.] (suttāe) EN: depend upon ; hang on FR: dépendre de ; ça dépend de
ยึดเหนี่ยว[v.] (yeutnīo) EN: trust in ; believe in ; depend on FR:
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชา[n. prop.] (Anusāwarī Ē) EN: FR: monument de l'Indépendance [m] ; Vimean Ekareach [m]
อาศัยซึ่งกันและกัน[v. exp.] (āsai seung ) EN: be dependent on each other ; be dependent one another FR: dépendre l'un de l'autre
อัตราการพึ่งพิง[n. exp.] (attrā kān p) EN: dependency ratio FR:
เชลยศักดิ์[X] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ได้รับเอกราช[v. exp.] (dāi rap ēkk) EN: FR: obtenir l'indépendance
ได้รับอิสรภาพ[v. exp.] (dāi rap its) EN: win independent FR: gagner son indépendance
โดยอิสระ[adv.] (dōi itsara) EN: independently FR: librement
เอกระ[v.] (ēkkara) EN: be independent-minded FR:
เอกระ[adj.] (ēkkara) EN: independent FR: indépendant
เอกราช[adj.] (ēkkarāt) EN: independent FR: indépendant ; souverain
เอกเทศ[adj.] (ēkkathēt) EN: individual ; independent ; specific FR:
ฝากเนื้อฝากตัว[v.] (fākneūafākt) EN: attach oneself to somebody ; become dependent on someone else FR:
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal ; autonomous ; freelance FR: indépendant ; libre ; autonome
อิสระเชิงเส้น[adj.] (itsara choē) EN: linearly independent FR: linéairement indépendant
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f] ; clé des champs [f]
การพึ่งพา[n.] (kān pheungp) EN: dependence FR: dépendance [f]

depend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
abhängig (von) {adj}dependent (on)
unselbstständig; unselbständig [alt] {adj} | unselbstständiger; unselbständiger [alt] | am unselbstständigsten; am unselbständigsten [alt]dependent | more dependent | most dependent
Familienmitglied {n}family member; dependant
Herstellerunabhängigkeit {f}vendor independence
Hinterbliebene {m,f}; Hinterbliebenersurviving dependant
Unabhängigkeitstag {m} (4. Juli)Independence Day [Am.]
Drehmaschinenfutter {n} mit einzeln verstellbaren Backen [techn.]independent chuck
Schwingachse {f} | mit Schwingachse versehenindependent axle | swing-axled
drehrichtungsunabhängig {adj}independent of the direction of rotation
unabhängig (von) {adj} | unabhängiger | am unabhängigstenindependent (of) | more independent | most independent
voneinander abhängig {adv}interdependently
unselbstständig; unselbständig [alt] {adj}lacking in independence
wegunabhängig {adj}path independent
temperaturabhängig {adj}temperature dependent
Verselbstständigung {f} der Kinderchildren's becoming independent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depend
Back to top