ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

host

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *host*, -host-

host ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
host (n.) เจ้าบ้าน See also: เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน, ผู้จัดงาน
host (vt.) ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ See also: ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน, ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน
host (vt.) เป็นผู้จัดรายการ See also: เป็นพิธีกร
host (n.) พิธีกร See also: ผู้จัดรายการ Syn. entertain, master of ceremonies
host (n.) สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต
host (vt.) ให้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดงาน
host (n.) กลุ่มคนจำนวนมาก See also: สิ่งของจำนวนมาก Syn. herd, horde, throng
host (n.) กองทัพ
hostage (n.) ตัวประกัน See also: ตัวจำนำ, เชลย Syn. captive, pawn, prisoner
hostel (n.) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย Syn. youth hostel
hostess (n.) ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับและเลี้ยงดูแขก
hostile (adj.) ซึ่งเป็นศัตรู See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. antagonistic, opposed, unfriendly Ops. friendly
hostility (n.) ความเป็นศัตรู See also: การมุ่งร้าย Syn. animosity, antagonism, enmity Ops. friendliness
hostler (n.) คนดูแลม้าของแขกตามโรงแรม (คำโบราณ) Syn. groom, ostler
English-Thai: HOPE Dictionary
host(โฮสทฺ) n. เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน,ผู้จัดการ,สัตว์หรือพืชที่ซึ่งปรสิตอาศัยกินอยู่. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ, Syn. publican,landlord
host computerคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์แม่งานหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักในเครือข่าย ที่จะทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นทั้งหมด เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐาน ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ในเรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ต่อเข้า/ออก
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship,n.
hostel(ฮอส'เทิล) n. ที่พัก,โรงแรม,หอพักนักเรียน. v. เดินทางและพักในที่พักรับรองดังกล่าว
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hostelry(ฮอส'เทิลรี) n. ที่พักรับรอง,โรงแรม
hostess(โฮส'ทิส) n. เจ้าบ้านที่เป็นหญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,พนักงานบริการที่เป็นหญิง (เช่นบนเครื่องบิน,ภัตตาคารและอื่น ๆ) ,พาร์ตเนอร์. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหรือพนักงานบริการที่เป็นหญิง
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
hostler(ฮอส'เลอะ,ออส'เลอะ) n. คนดูแลม้า (โดยเฉพาะที่โรงแรม), See also: hostlership,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
host(n) เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,กองทัพ,ฝูง,โขลง
hostage(n) ตัวประกัน,เชลย,ของประกัน
hostel(n) โรงแรม,หอพักนักเรียน,ที่พักรับรอง
hostess(n) เจ้าของบ้าน,พนักงานต้อนรับ(หญิง),พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
hostler(n) คนเลี้ยงม้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
host๑. แม่ข่าย๒. แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host computer๑. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย๒. คอมพิวเตอร์แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hostageตัวประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostelหอพัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู adverse possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostilityความเป็นศัตรูกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hostเครื่องแม่ข่าย [คอมพิวเตอร์]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
hostessเจ้าภาพฝ่ายหญิง [การทูต]
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้จัดงาน (n.) host See also: hostess Syn. เจ้าของงาน Ops. แขก
เจ้าของงาน (n.) host See also: hostess Syn. เจ้าภาพ Ops. แขก
เจ้าบ้าน (n.) host See also: owner of the house, householder Syn. เจ้าของบ้าน
เจ้าภาพ (n.) host See also: hostess Syn. ผู้จัดงาน, เจ้าของงาน Ops. แขก
เจ้ามือ (n.) host See also: one who treats or pays
เจ้ามือ (n.) host See also: banker (in gambling games), dealer (in card games)
เจ้ามือหวย (n.) host of lottery gamble See also: banker of lottery gamble
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน
ตัวประกัน (n.) hostage See also: pledge Syn. เชลย, ตัวจำนำ
ตัวประกัน (n.) hostage See also: pledge Syn. เชลย, ตัวจำนำ
ไพรินทร์ (n.) hostile king See also: king who is an enemy
กราบลา (v.) take leave (of one´s host) See also: say goodbye to Syn. ลา
กลัวผี (v.) afraid of ghost See also: fear ghost
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
นางพราย (n.) ghost See also: spirit Syn. ผีพราย
ปีศาจ (n.) ghost See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie Syn. ผี, ภูตผี
ปีศาจ (n.) ghost See also: genii, evil, spirit, demon Syn. ภูติผี, ผี, ผีสาง, ภูติ Ops. เทวดา, นางฟ้า, เทพ, เทพี, รุกขเทวดา
ผี (n.) ghost See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie Syn. ปีศาจ, ภูตผี
ผี (n.) ghost See also: genii, evil, spirit, demon Syn. ภูติผี, ปีศาจ, ผีสาง, ภูติ Ops. เทวดา, นางฟ้า, เทพ, เทพี, รุกขเทวดา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, Jim, since you are my guest and I am your host what is your pleasure?จิม ในเมื่อนายเป็นแขกของฉัน ฉันเป็นเจ้าบ้าน นายอยากทำอะไรสนุกๆ บ้าง
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
Sort of a guest host situation.เป็นแค่สถานการณ์การฝังตัวเท่านั้น
I wasn't host to cancer or parasites.ตัวแนบอยู่กับนมของเขา
... Hogwartswill,untilfurthernotice, play host to the dementors of Azkaban...ฮออควอด จะได้รับการป้องกัน จาก ผู้คุมวิญญาณแห่งอัสคาบัน
Your host will give you the answer now.เจ้าหน้าที่จะให้คำตอบกับคุณได้
To host a legendary eventให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
Only one will host this champion.มีเพียงผู้เดียวที่จะชนะเลิศ
As represetatives of the host I would expect each and everyone of you...อย่างเช่นการเตรียมการไว้ของเจ้าบ้าน ฉันฝากความหวังไว้กับทุกคน..
And now, the host of our show, Bigweld.เชิญพบผู้ดำเนินรายการ "บิ๊กเวลด์"
It mutates the host so they can both survive down here in this environment.มันไปเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่มันอยู่อาศัย ดังนั้นทำให้ทั้งคู่อยู่รอดจากสภาพแวดล้อมนี่

host ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, 东 / 東] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, 主办 / 主辦] host (a conference or sports event)
主办国[zhǔ bàn guó, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, 主办国 / 主辦國] host country
主队[zhǔ duì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 主队 / 主隊] host team (at sports event); host side
寄主[jì zhǔ, ㄐㄧˋ ㄓㄨˇ, 寄主] host (of a parasite)
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 酢] toast to host by guest
不宣而战[bù xuān ér zhàn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ ㄦˊ ㄓㄢˋ, 不宣而战 / 不宣而戰] open hostilities without declaring war; start an undeclared war
妖魔鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 妖魔鬼怪] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night
宿舍[sù shè, ㄙㄨˋ ㄕㄜˋ, 宿舍] dormitory; living quarters; hostel
敌意[dí yì, ㄉㄧˊ ㄧˋ, 敌意 / 敵意] enmity; hostility
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, 狐鬼神仙] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional
中元[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中元] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
中元普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, 中元普渡] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 鬼] ghost; sly; crafty
鬼魂[guǐ hún, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄣˊ, 鬼魂] ghost
[yù, ㄩˋ, 魊] ghost of a child
仇恨[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, 仇恨] hatred; enmity; hostility
人质[rén zhì, ㄖㄣˊ ㄓˋ, 人质 / 人質] hostage
女主人[nǚ zhǔ rén, ㄋㄩˇ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, 女主人] hostess; mistress
嫌隙[xián xì, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 嫌隙] hostility; animosity; suspicion
宿主[sù zhǔ, ㄙㄨˋ ㄓㄨˇ, 宿主] host
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀敌意 / 懷敵意] hostile
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 敌对 / 敵對] hostile; enemy (factions); combative
[zhì, ㄓˋ, 质 / 質] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 敌对性 / 敵對性] hostile; hostility
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, 做主] make the decision; take charge of; back up; support; be host
主人[zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, 主人] master; host
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, 剑拔弩张 / 劍拔弩張] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn
异物[yì wù, ㄧˋ ˋ, 异物 / 異物] rarity; rare delicacy; foreign matter; alien body; the dead; ghost; monstrosity; alien life-form
幽灵[yōu líng, ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ, 幽灵 / 幽靈] specter; apparition; ghost
空中小姐[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, 空中小姐] stewardess; air hostess
神魔小说[shén mó xiǎo shuō, ㄕㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 神魔小说 / 神魔小說] supernatural novel; novel of ghosts and goblins
主持人[zhǔ chí rén, ㄓㄨˇ ㄔˊ ㄖㄣˊ, 主持人] tv or radio presenter; host; anchor
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, 无常 / 無常] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die
代写[dài xiě, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˇ, 代写 / 代寫] to write as substitute for sb; a ghost writer; plagiarism

host ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P)
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
エアホステス[, eahosutesu] (n) air hostess; stewardess
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P)
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story
ギンザメダマシ[, ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark
ゴースト[, go-suto] (n) ghost; (P)
ゴーストタウン[, go-sutotaun] (n) ghost town; (P)
ゴーストダンス[, go-sutodansu] (n) ghost dance
ゴーストライター[, go-sutoraita-] (n) ghost writer
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
シロブチギンザメ[, shirobuchiginzame] (n) Chimaera owstoni (species of deep water cartilaginous ghost shark found in Japan)
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand)
とくだま[, tokudama] (n) Tokudama plantation lily; Hosta tokudama
バスターズ[, basuta-zu] (n) busters (e.g. ghost busters)
ビルジャック[, birujakku] (n) (abbr) building highjack (hostage situation)
ホステラー[, hosutera-] (n) hosteler
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
ユースホステル[, yu-suhosuteru] (n) youth hostel; (P)
三軍[さんぐん, sangun] (n,adj-no) great army; mighty host; whole army
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P)
亡霊[ぼうれい, bourei] (n) ghost; the dead; departed spirits; apparition; (P)
化け物(P);化物[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P)
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P)
反目[はんもく, hanmoku] (n,vs) enmity; antagonism; hostility
司会[しかい, shikai] (n,vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P)
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
変化[へんげ, henge] (n,vs) goblin; ghost; apparition; bugbear
夜の蝶[よるのちょう, yorunochou] (n) hostess (at a bar, cabaret, etc.)
大女将[おおおかみ, oookami] (n) senior proprietress (hostess) of a Japanese inn or restaurant
大葉擬宝珠[おおばぎぼうし;オオバギボウシ, oobagiboushi ; oobagiboushi] (n) (uk) Hosta montana (species of plantain lily)
女主人[おんなしゅじん, onnashujin] (n) mistress (of the house); hostess; landlady; proprietress
女将[おかみ;じょしょう, okami ; joshou] (n) mistress; landlady; hostess; proprietress
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ホスト[ほすと, hosuto] host
ホストコンピュータ[ほすとこんぴゅーた, hosutokonpyu-ta] host computer
ホストシステム[ほすとしすてむ, hosutoshisutemu] host system
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine
ホスト名[ホストめい, hosuto mei] host name
ホスト計算機[ほすとけいさんき, hosutokeisanki] host computer
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device)
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host
ゴースト[ごーすと, go-suto] ghost
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service
仮想ステム[かそうステム, kasou sutemu] ghost stem

host ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
เจ้าของบ้าน[n. exp.] (jaokhøng bā) EN: landlord of a house ; host ; homeowner ; house owner FR: propriétaire [m, f] ; hôte [m] ; maître des lieux [m]
เจ้าของงาน[n. exp.] (jaokhøng ng) EN: host ; hostess FR: hôte [m] ; hôtesse [f]
เจ้าภาพ[n. exp.] (jaophāp) EN: host ; hostess ; sponsor ; chief donor FR: hôte [m] ; organisateur [m]
จัดงาน[v. exp.] (jat ngān) EN: arrange ; organize ; host FR: organiser ; orchestrer
เลี้ยงฉลอง[v. exp.] (līeng chalø) EN: give a celebration dinner ; host a celebration FR:
แม่ข่าย[n. exp.] (maē khāi) EN: server ; host FR: serveur [m]
เป็นพิธีกร[v. exp.] (pen phithīk) EN: host FR:
เป็นผู้จัดรายการ[v. exp.] (pen phū jat) EN: host FR:
พนักงานต้อนรับ[n. exp.] (phanakngān ) EN: receptionist ; host FR: réceptionniste [m] ; personnel d'accueil [m] ; hôtesse [f]
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator ; guest FR: maître de cérémonie [m] ; hôte [m]
ผู้ดำเนินรายการ[n. exp.] (phū damnoēn) EN: moderator ; presenter ; host FR:
ผู้จัดงาน[n.] (phūjatngān) EN: organizer of an event ; promoter ; host FR: organisateur [m]
ผู้จัดรายการ[n. exp.] (phū jat rāi) EN: radio presenter ; host FR:
ประเทศเจ้าบ้าน[n. exp.] (prathēt jao) EN: host country FR: pays hôte [m]
ประเทศเจ้าภาพ[n. exp.] (prathēt jao) EN: host country FR: pays hôte [m]
ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ[v. exp.] (tham nāthī ) EN: host FR:
ทวย[n.] (thūay) EN: group ; host ; horde ; company FR: compagnie [f] ; bande [f]
ยัชมาน[n.] (yatchamān) EN: host FR:
แอร์ฯ[n.] (aē) EN: air hostess FR: hôtesse de l'air [f] ; hôtesse [f]
แอร์โฮสเตส[n.] (aē-hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess FR: hôtesse de l'air [f]
แอร์สาว[n. exp.] (aē sāo) EN: stewardess ; air hostess FR: hôtesse de l'air [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อำ[v.] (am) EN: be possessed by a ghost while asleep FR:
อมิตร[adj.] (amit) EN: unfriendly ; inamical ; hostile FR: inamical
บ้านเยาวชน[n. exp.] (bān yaowach) EN: youth hostel FR: auberge de jeunesse [f]
ช้าง[n.] (chāng) EN: Rhynchostylis gigantea FR: Rhynchostylis gigantea
ช้างกระ[n.] (chāngkra) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids FR:
โหง[n.] (hōng) EN: ghost ; spirit ; apparition FR: esprit [m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic FR:
โฮสเตส[n.] (hōsatēt) EN: hostess FR: hôtesse [f]
จักจั่นขาวซ่อนฟ้า[n. exp.] (jakkajan kh) EN: Ghost Cicada FR:
เจ้าของรายการ[n. exp.] (jaokhøng rā) EN: co-hosts FR:
เจ้าภาพร่วม[n. exp.] (jaophāp rua) EN: co-host FR:
เจ้าผี[n. exp.] (jao phī) EN: Lord ghost FR: maître esprit [m]
ก้ามดาบ[n.] (kāmdāp) EN: Fiddler crabs ; Ghost crabs ; Uca FR: Uca
ก้างพระร่วง[n.] (kāngphrarūa) EN: glass catfish ; ghost catfish ; phantom catfish ; Thai glass catfish ; Kryptopterus vitreolus FR: Kryptopterus vitreolus
การครอบครองปรปักษ์[n. exp.] (kān khrøpkh) EN: adverse possession ; hostile possession FR:
โขมด[n.] (khamōt) EN: ghost ; will-o'-the-wisp FR:

host ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirtsrechner {m} [comp.]host computer; host processor
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel
Geisterbahn {f}ghost train
Geisterbild {n}ghost image
Geisterfahrer {m}wrong-way driver; ghost driver
Geisterjäger {m}ghost buster
Geisterstadt {f}ghost town
Ghostwriter {m} | Ghostwriter seinghostwriter; ghost | to ghost
Nasenmuräne {f} (Rhinomuraena quaesita) [zool.]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel
geisterhaft; spukhaft {adj} | geisterhafter | am geisterhaftestenghostly | more ghostly | most ghostly
himmlische Heerscharen {pl} [relig.]host of heaven
Gastland {n}host country
Host {m}; Rechner am Netz [comp.]host
Hostess {f} | Hostessen
Wirts-Programmsprache {f} [comp.]host language
Geiseldrama {n}hostage drama
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) {adj} | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile
Ausländerfeindlichkeit {f}hostility towards foreigners
Oblate {f} (Kirche)host
Feindlichkeit {f}animosity; hostility
Feindseligkeit {f}hostility
Geiselnahme {f}taking of hostage
Talkmaster {m}host

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า host
Back to top