ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rest, -rest-

*rest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afforest (vt.) เปลี่ยนให้เป็นป่า
armrest (n.) ที่วางแขน See also: ที่พักแขน, ที่เท้าแขน
arrest (n.) การจับกุม Syn. imprisonment, confinement, seizure Ops. freeing, release
arrest (n.) การชะงัก See also: การหยุดอย่างกระทันหัน Syn. stoppage, staying, interruption Ops. continuation
arrest (vt.) จับกุม See also: จับ Syn. take charge of, apprehend, hold
arrest (vt.) ดึงดูด See also: ดึงดูดความสนใจ Syn. to catch and keep
arrest (vt.) หยุด See also: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า Syn. stop, restrain, check
arresting (adj.) ซึ่งดึงดูดความสนใจ Syn. interesting
backrest (n.) พนักพิง See also: ที่พิง, พนักเก้าอี้, พนักพิง Syn. rest
be interested in (vt.) สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร) Syn. keep abreast of
bring something to rest (idm.) ทำให้หยุดพัก See also: ทำให้หยุดทำงาน Syn. come to
cardiac arrest (n.) หัวใจวาย See also: หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน
crest (vi.) ขึ้นสู่ระดับสูงสุด
crest (vt.) บรรลุถึงจุดยอด
crest (n.) ยอด See also: จุดบนสุด (เช่น ยอดเขา, ยอดคลื่น เป็นต้น) Syn. peak, tip, top
crest (n.) หงอน
crestfallen (adj.) ที่ก้มหัวลง
crestfallen (adj.) เศร้าซึม See also: สลด, คอตก Syn. disheartened, dejected
crestfallenly (adv.) อย่างซึมเศร้า Syn. dejectedly
deforest (vt.) ตัดไม้ทำลายป่า
deforestation (n.) การตัดไม้ทำลายป่า Syn. riddance, clearance
derestrict (vt.) เลิกกฎ See also: ไม่อยู่ภายใต้กฎ Syn. decontrol
disinterest (n.) ความไม่สนใจ
disinterest (vt.) ไม่สนใจ See also: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย Syn. disregard Ops. interest
disinterested (adj.) ไม่เกี่ยวข้อง See also: ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, ไม่สนใจ Syn. dispassionate, fair, indifferent Ops. interested, prejudiced, biased
extraterrestial (adj.) เกี่ยวกับกาแล็กซี่ See also: เกี่ยวกับทางช้างเผือก Syn. cosmic, universal
extraterrestrial (adj.) มาจากนอกโลก See also: มาจากอวกาศ, มาจากต่างดาว Syn. alien
extraterrestrial (n.) สิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก See also: มนุษย์ต่างดาว Syn. alien
firestone (n.) หินทนไฟ
firestorm (n.) ทะเลเพลิง See also: ไฟที่โหมกระหน่ำและลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
forest (n.) ป่าไม้ See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
forest (vt.) ปลูกป่า Syn. afforest
forest fire (n.) ไฟป่า
Forest Gump (sl.) งี่เง่า
forest ranger (n.) เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน Syn. warden
forestall (vt.) ป้องกัน See also: กัน (ไม่ให้เกิดขึ้น) Syn. hinder, prevent, thwart
forestall (vt.) คาดหวัง (คำโบราณ)
forestall (vt.) กักตุนสินค้า
forestay (n.) เชือกเส้นใหญ่ที่โยงกับเสาซึ่งอยู่ท้ายหรือกลางเรือ
forester (n.) พนักงานป่าไม้ See also: คนรักษาป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
agrestic(อะเกรส' ทิค) adj. บ้านนอก, ไม่สละสลวย, เซอะซะ (rural, rustic, awkward)
armrest(อาร์ม'เรสทฺ) n. ที่วางแขน
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
backrestพนัก
boodrestที่ค้ำหนังสือที่เปิดอ้า
cardiac arrestภาวะที่หัวใจหยุดเต้น
chrestomathyn. รวมวรรณคดีที่เลือกสรรแล้ว, See also: chrestomathic adj.
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected
cresting(-ทิง) n. ลายประดับบนเครื่องเรือน
deforest(ดิฟอ'เรสทฺ) vt. ทำลายป่า, See also: deforestation n. ดูdeforest deforester n. ดูdeforest
disforest(ดิสฟอ'เรสทฺ) vt. ดูdisafforest
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial,indifferent
drest(เดรสทฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ dress
forest(ฟอ'ริสทฺ) n. ป่า,ต้นไม้ที่เป็นป่า,สิ่งของจำนวนมาก. vt. ทำให้กลายเป็นป่า., See also: forestless adj., Syn. woods
forestall(ฟอร์สทอล') vt. ป้องกัน,ขัดขวาง,ยับยั้ง,ชิงทำก่อน,ดักหน้า, See also: forestaller n. forestallment n., Syn. predict,
forestation(ฟอริสเท'เชิน) n. การปลูกป่า
forestay(ฟอร์'สเท) n. เชือกสายระโยงจากกระโดงหน้าไปยังหัวเรือ
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
forestry(ฟอ'ริสทรี) n. การป่าไม้
headrestn. ที่พิงศีรษะ
house arrestการกักกันผู้ต้องหาไว้ในที่อยู่ของเขา
indain wrestingมวยปล้ำแบบหนึ่งที่คู่ต่อสู้นอนกลับหัว กลับหางกัน แล้วทำการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้นอนราบบนพื้นได้
interest(อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม, Syn. share,profit,attraction,attract,arouse
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
lightning arrestern. สายล่อฟ้า,อุปกรณ์ล่อฟ้า
paresthesia(แพริสธี'เซีย) n. ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้วัตถุเหตุ เช่น อาการคัน อาการชา, See also: paresthetic adj.
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight
prestigious(เพรสทิจ'เจิส) adj. มีชื่อเสียง,มีเกียรติ,เป็นที่เคารพนับถือ, Syn. honoured,esteemed ###A. obscurity
presto(เพรส'โท) adv.,adj. เร็ว,ทันที,ด้วยจังหวะที่เร็ว. n. จังหวะเร็ว, Syn. rapidly
prestress(พรีสเทรส') vt. อัดก่อน,อัดแรงก่อน
quarter restn. เครื่องหมายหยุดที่เท่ากัน 1/4
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
rest roomห้องพัก,ห้องน้ำ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)
restart(รี'สทาร์ท) vt.,vi. เริ่มใหม่,เริ่มต้น,
English-Thai: Nontri Dictionary
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
forest(n) ป่า,พนา,ไพร
forestall(vt) เป็นต่อ,ขึ้นหน้า,ดักหน้า,ขัดขวาง,ยับยั้ง
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
forestry(n) วนศาสตร์,วิชาการป่าไม้
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ
rest(n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
restful(adj) สงบ,ซึ่งพักผ่อน,เงียบสงบ
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
restoration(n) การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การบูรณะ,การสร้างใหม่
restorative(adj) ซ่อมแซม,เป็นการบูรณะ,เป็นการปฏิสังขรณ์
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
restrict(vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว,ประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
terrestrial(adj) เกี่ยวกับโลก,บนพื้นดิน
unrest(n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย
wrest(vt) บิด,ดึงไป,ขัน,กระชาก,แย่ง,ฉุด
wrestle(vi) เล่นมวยปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ต่อสู้ดิ้นรน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
afforestการปลูกป่า, การทำให้เป็นป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrestจับกุม, การจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
astrogeology; extraterrestrial geologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiac arrest; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of interestผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coniferous forest; pine forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
crestสัน, ยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deforestationการทำลายป่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
determinable fee; determinable interestสิทธิประโยชน์ที่อาจสิ้นสุดลงได้ (ตามเงื่อนไขหรือตามกฎหมาย) [ดู fee simple determinable] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape from arrestรอดพ้นจากการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraterrestrial geology; astrogeologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
forestป่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heart arrest; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insurable interestส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interested personบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย, บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overestimationการประมาณค่าสูงไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
panacea; panchrestยาแก้สรรพโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthesia; paraesthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perestroikaการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pine forest; coniferous forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prestigeเกียรติภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reforestationการปลูกป่า, การฟื้นฟูสภาพป่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserved forestป่าสงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rest๑. การพัก๒. ส่วนเหลือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restartเริ่มทำต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resting bud; dormant bud; latent budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
restitution๑. การฟื้นสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ rehabilitation ๑]๒. การหมุนส่วนนำขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restoration๑. การบูรณะ, ปฏิกรรม๒. การคืนสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ reconstitution] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restorative๑. -คืนสภาพ๒. ยาบูรณะสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ anastatic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restoreกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Afforestationการปลูกสวนพืชป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agroforestryวนเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Armrest, Detachableพนักเท้าแขนของล้อนั่งเข็นถอดออกได้และใส่กลับได้ [การแพทย์]
Arrestการจับกุม [TU Subject Heading]
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Compound interest depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น [การบัญชี]
Conflict of interestsผลประโยชน์ขัดกัน [TU Subject Heading]
Crestลักษณะเป็นสันนูน,ยอดคลื่น,บริเวณสัน [การแพทย์]
Deforestationการทำลายป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Everest, Mount (China and Nepal)ยอดเขาเอเวอเรสต์ (จีนและเนปาล) [TU Subject Heading]
Evergreen Forest ป่าไม่ผลัดใบ ป่าที่มีใบเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดปี เนื่องจากปริมาณฝนตกมาก หรือมีความชุ่มชื้นตลอดปี ในประเทศไทยมีป่าไม้ประเภทนี้เป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซนต์ ของเนื้อที่ป่าของประเทศ แบ่งย่อยได้เป็น 4 ชนิด คือ Beach Forest, Coniferous Forest , Swamp Forest และ Tropical Evergreen Forest [สิ่งแวดล้อม]
Extraterrestrial anthropologyมานุษยวิทยานอกพิภพ [TU Subject Heading]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Forestry and communityการทำป่าไม้กับชุมชน [TU Subject Heading]
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Perestroikaเปเรสทรอยกา [TU Subject Heading]
Prestress concrete sleeperหมอนคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Reforestationการปลูกป่า [TU Subject Heading]
Rest periodsเวลาพัก [TU Subject Heading]
restartเริ่มทำต่อเริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหยุด โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่หยุดดำเนินการนั้น [คอมพิวเตอร์]
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurateursเจ้าของร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restitutionการชดใช้ค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Restoration การคืนกลับสภาพเดิม การฝังกลบที่สมบูรณ์จนสามารถใช้พื้นที่ได้ เหมือนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Restorative justiceการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
Restraint of tradeการจำกัดทางการค้า [TU Subject Heading]
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
restore fileนำแฟ้มกลับมาเมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Restroomsห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง ป่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่แห้งแล้งภายหลัง จาก ที่ป่าธรรมชาติได้ถูกทำลายหรือถูกไฟป่าเผาไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ต้นไม้ไม่อาจขึ้น หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ พวกหญ้าต่างๆ จึงเข้ามาแทนที่ สามารถพบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย บริเวณที่เป็นป่าร้างและไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม หญ้าชันอากาศ หญ้าพง สาบเสือ เป็นต้น อาจจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระกินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่ ซึ่งเป็นไม้พวกทนทานต่อไฟป่าได้ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
sharp-crested weirsharp-crested weir, ฝายสันคม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Non-timber forest productsผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ท่อน [TU Subject Heading]
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ)
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
o.n.o (abbr.) คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
R.I.P (abbr.) ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace) See also: ขอให้ไปที่สงบ
RIP (abbr.) ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace) See also: ขอให้ไปที่สงบ Syn. R.I.P
กรมป่าไม้ (n.) Royal Forest Department See also: Department of Forestry
ทิม (n.) row rooms for resting or storage purpose in the palace
มือบอน (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things Syn. มืออยู่ไม่สุข
มืออยู่ไม่สุข (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things
วังช้าง (n.) encircling and arresting wild elephants in the group See also: act of catching a herd of wild elephants
ส่งดอก (v.) pay interest (on a loan) See also: deliver interest
อ.อ.ป. (n.) The Forest Industry Organization See also: FIO Syn. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ออกดอกออกผล (v.) yield interests/ dividends See also: be profitable, bring results
เอาแต่ใจ (v.) consider only one´s interests or wishes See also: be self-willed, be self-centered
เอาแต่ใจ (v.) consider only one´s interests or wishes See also: be self-willed, be self-centered
ไม่สน (v.) be not interested in See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect Syn. ไม่สนใจ Ops. สนใจ, สนใจไยดี
ไม่สนใจ (v.) be not interested in See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect Ops. สนใจ, สนใจไยดี
พักผ่อน (v.) rest Syn. คลายเครียด
land animal (n.) terrestrial animal
กลั้น (v.) restrain See also: suppress, hold back Syn. ยับยั้ง, ระงับ, หักห้าม, อั้น
กล่าวย้ำ (v.) restate See also: emphasize Syn. ย้ำ
ก่าย (v.) rest on See also: place
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
He looks nothing like the rest of the familyเขาดูไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ในครอบครัวเลย
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
I'm just resting a bitฉันแค่พักสักนิดหนึ่ง
He could get the rest of his moneyเขาควรได้รับเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของเขา
You need rest and relaxationคุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
Have you lost interest in your friends?คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
He's a really interesting guyเขาเป็นหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ
You'd better take the rest of your cake homeเธอควรจะเอาเค๊กส่วนที่เหลือของเธอกลับไปด้วยนะ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
Do you know where the nearest post-office is, please?คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรือ?
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
We need some rest or take a holidayพวกเราต้องการการพักผ่อนหรือวันหยุดบ้าง
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
You're under arrest for smugglingคุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
You're in a restricted area, sirคุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
I came back to get the rest of my stuffฉันกลับมาเอาข้าวของที่เหลืออยู่
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
That's where l want to live the rest of my lifeนั่นคือสถานที่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น
I was so restless waiting for youฉันคอยเธออย่างกระวนกระวายขนาดไหน
You can't tell me what to do with the rest of my lifeเธอจะมาบอกให้ฉันทำอะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่ได้
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
I'm not interestedฉันไม่สนใจหรอก
So she can get some restเพื่อที่เธอจะได้พักผ่อนบ้าง
Can I use your restroom?ขอฉันใช้ห้องน้ำคุณหน่อยได้ไหม
We share a common interestพวกเรามีความสนใจทั่วไปร่วมกัน
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
What you need is just restสิ่งที่คุณต้องการก็แค่พักผ่อน
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด
Snow White still lives, the fairest in the land.หิมะขาวยังคงมีชีวิตอยู่ สังขารในแผ่นดิน
Then I'll be fairest in the land!แล้วฉันจะโสภาในแผ่นดิน!
Now I'll be fairest in the land!ตอนนี้ฉันจะโสภาในแผ่นดิน!
An interesting case: amnesia.รายนี้น่าสน: ความจำเสื่อม
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา
Policeman? Arrest that man for assault.ให้ฉันเรียกตำรวจไหม ข้อหาทำร้ายร่างกาย
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์
Hear that? He's arrested Commander Schultz.เขาพูดอะไร ผบ.ชูลท์ซ ถูกจับ
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย

*rest* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
捕拿[bǔ ná, ㄅㄨˇ ㄋㄚˊ, 捕拿] arrest; capture; catch
[dǎi, ㄉㄞˇ, 逮] arrest; catch; seize; until
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, 威灵 / 威靈] authority; prestige; supernatural spirit
[huī, ㄏㄨㄟ, 徽] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, 徽章] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
束缚[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, 束缚 / 束縛] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
[zhuā, ㄓㄨㄚ, 抓] to grab; to catch; to arrest; to snatch
捉拿[zhuō ná, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ, 捉拿] to arrest; to catch a criminal
劲度系数[jìn dù xì shù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 劲度系数 / 勁度係數] coefficient of restitution (in Hooke's law)
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
全休[quán xiū, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄡ, 全休] complete rest (after an illness)
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, 八哥] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, 八哥儿 / 八哥兒] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
冠子[guān zi, ㄍㄨㄢ ㄗ˙, 冠子] crest; crown
徽记[huī jì, ㄏㄨㄟ ㄐㄧˋ, 徽记 / 徽記] crest; insignia
鸡冠[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, 鸡冠 / 雞冠] crest; cockscomb
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
拘押[jū yā, ㄐㄩ ㄧㄚ, 拘押] (arrest and) take into custody
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
拆息[chāi xī, ㄔㄞ ㄒㄧ, 拆息] daily interest on a loan
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, 浓郁 / 濃鬱] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere)
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
垂头丧气[chuí tóu sàng qì, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 垂头丧气 / 垂頭喪氣] to be crestfallen; dejected; dispirited (成语 saw)
莫不然[mò bù rán, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, 莫不然] equally true for (all the rest); the same thing applies (for everyone)
永眠[yǒng mián, ㄩㄥˇ ㄇㄧㄢˊ, 永眠] eternal rest (i.e. death)
长眠[cháng mián, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ, 长眠 / 長眠] eternal rest (i.e. death)

*rest* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
アームレスト[, a-muresuto] (n) armrest
アームレスリング[, a-muresuringu] (n) (1) (See 腕相撲) arm wrestling; (vs) (2) to arm wrestle
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant)
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant
インタレスト[, intaresuto] (n) interest
インタレストグループ[, intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P)
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P)
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P)
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect)
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P)
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae)
グラウンドレスリング[, guraundoresuringu] (n) ground wrestling
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
グレコローマン[, gurekoro-man] (n) Greco-Roman (style of wrestling)
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia)
ご一新;御一新[ごいっしん, goisshin] (n) the (Meiji) restoration
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean
サンボ[, sanbo] (n) (abbr) self-defence (defense) (type of wrestling) (rus
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service
ネットワーク改造[ネットワークかいそう, nettowa-ku kaisou] network restructuring
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest
リストラ[りすとら, risutora] restructuring
リストラクチャリング[りすとらくちゃりんぐ, risutorakucharingu] restructuring
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
再スタート[さいスタート, sai suta-to] restart
再始動[さいしどう, saishidou] restart (vs)
再開[さいかい, saikai] restart
再開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state)
復旧手順[ふっきゅうてじゅん, fukkyuutejun] restoration procedure
改造[かいぞう, kaizou] restructuring
関心領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest

*rest* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān dū) EN: fast food FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī le) EN: leftovers FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อำนด[v.] (amnot) EN: restrain ; refrain from FR:
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอากลับคืน[v. exp.] (ao klapkheū) EN: FR: restaurer ; rétablir
อภิรมย์ [v.] (aphirom) EN: take a rest ; repose FR:
อรัญ[n.] (aran) EN: forest FR:
อรัณย์[n.] (aran) EN: forest FR:
อรัญวาสี[u] (aranyawāsī) EN: forest monk ; forest dweller FR:
อรัญวาส[n.] (aranyawāt) EN: forest temple ; temple in the forest FR:
อรัญญิก[n.] (aranyīk) EN: forest FR: forêt [f]
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
อัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (attrā døkbī) EN: interest rate FR: taux d'intérêt [m]
อัตราดอกเบี้ยกำหนดตายตัว ; อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดตายตัว[n. exp.] (attrā døkbī) EN: fixed interest rate FR:
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[n. exp.] (attrā dokbi) EN: deposit interest rate FR:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง[n. exp.] (attrā døkbī) EN: effective rate of interest FR:
ไบโอมบนบก[n. exp.] (bai-ōm bon ) EN: terrestrial biome FR:
ไบโอมป่าดิบชื้น[n. exp.] (bai-ōm pādi) EN: tropical rainforest biome FR:
ไบโอมป่าผลัดใบ[n. exp.] (bai-ōm pāph) EN: deciduous forest biome FR:
ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น[n. exp.] (bai-ōm pāph) EN: temperate deciduous forest biome FR:
ไบโอมป่าสน[n. exp.] (bai-ōm pā s) EN: coniferous forest biome FR:
บ้านนอก[adj.] (bānnøk) EN: rural ; upcountry ; countrified FR: rural ; campagnard ; champêtre ; rustique ; agreste (vx - litt.)
บ้านนอกคอกนา[adj.] (bānnøkkhøkn) EN: rural FR: rural ; campagnard ; champêtre ; rustique ; agreste (vx - litt.)
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer
บรรยากาศของโลก ; บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt kh) EN: Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
เบิกไม้[v.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
เบิกไพร[v.] (boēkphrai) EN: perform a ceremony before going into a forest FR:
บก[adj.] (bok) EN: terrestrial FR: terrestre
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy FR: agité ; remuant
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest FR: au sommet (de la montagne)
บริการ[n.] (børikān) EN: service FR: service [m] ; prestation [f]
แบรสต์[n. prop.] (Braēs ) EN: Brest FR: Brest
แบรสต์[TM] (Braēs ) EN: Stade Brestois FR: Stade Brestois
บูคาเรสต์[n. prop.] (Būkhārēt ) EN: Bucharest FR: Bucarest

*rest* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableiter {m}surge arrester
Anbaubeschränkung {f}acreage restriction
Amurfalke {m} [ornith.]Eastern Red-footed Krestel
Strichelschopftachuri {m} [ornith.]White-crested Tyrannulet
Schopfhabicht {m} [ornith.]Asian Crested Goshawk
Rechenzinsfuß {m}assumed rate of interest
Pfändungsbeschluss {m}; Arrestbeschluss
Sperberwaldfalke {m} [ornith.]Barred Forest Falcon
Bernsteinseeschwalbe {f} [ornith.]Chinese Crested Tern
Blewittkauz {m} [ornith.]Forest Owl
Blondschopfspecht {m} [ornith.]Blond-crested Woodpecker
Böhmerwald {m}Bohemian Forest
Buntbrust-Zwergpapagei {m} [ornith.]Desmarest's Fig Parrot
Zinsrechnung {f}calculation of interest
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher
Cayennetyrann {m} [ornith.]Brown Crested Flycatcher
Kellerlokal {n}cellar restaurant
Fixpunktwiederanlauf {m} [comp.]checkpoint restart
anschaulich {adj} | anschaulicher | am anschaulichstenclear | clearer | clearest
klug; geschickt; clever {adj} | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest
Stoßzahl {f}coefficient of restitution
Kappenwaldfalke {m} [ornith.]Collared Forest Falcon
Interessengemeinschaft {f}community of interest
Zinseszins {m}compound interest
Nadelwald {m}coniferous forest
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest
Freisenker {m}contour restoring tool
Mehrheitsanteil {m}controlling interest
Stütze {f} für das Queuecue rest
lieb; geliebt {adj} | am liebsten; am teuerstendear | dearest
Laubwald {m}deciduous forest
Devalerche {f} [ornith.]Sykes' Crested Lark
Diademalethe {f} [ornith.]Fire-crested Alethe
Ruhezustand {m}dormant state; resting state
Drosselrückschlagventil {n} [techn.]one-way-restrictor
eifrig {adj} | eifriger | am eifrigsten | nicht eifrigeager | more eager; eagerer | most eager; eagerest | uneager
Waldrand {m}edge of the woods; edge of the forest; woodside
Achtelpause {f} [mus.]eighth note rest [Am.]; quaver rest [Br.]
Perlsteißhuhn {n} [ornith.]Elegant Crested-Tinamou
Waldbuschsänger {m} [ornith.]Evergreen Forest Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rest*
Back to top