ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reestablish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reestablish*, -reestablish-

reestablish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reestablish (vt.) ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม See also: ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์ Syn. restitue

reestablish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password)

reestablish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve FR: rétablir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reestablish
Back to top