ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reiterate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reiterate*, -reiterate-

reiterate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reiterate (vt.) พูดซ้ำ See also: กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ Syn. ingeminate, repeat
English-Thai: HOPE Dictionary
reiterate(รีอิท'เทอเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กระทำซ้ำ, See also: reiterable adj. reiteration n. reiterative, Syn. repeat,iterate,stress
English-Thai: Nontri Dictionary
reiterate(vt) กล่าวซ้ำ,ย้ำ,ทำซ้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวสำทับ (v.) reiterate See also: iterate Syn. ย้ำ, พูดย้ำ
กำชับ (v.) reiterate See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly Syn. สั่งย้ำ
กำชับกำชา (v.) reiterate See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly Syn. สั่งย้ำ
พูดย้ำ (v.) reiterate See also: iterate Syn. ย้ำ, กล่าวสำทับ
สำทับ (v.) reiterate See also: iterate Syn. ย้ำ, พูดย้ำ, กล่าวสำทับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus I reiterate -- what the hell is going on?พูดซ้ำล่ะ เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย?
I'd just like to reiterate that this unsub is not getting around on highway 99.ผมอยากขอชี้แจงว่าคนร้ายไม่ได้ฆ่าคนตามทางหลวงสาย 99
Uh, yes, only to reiterate the fact that we have nothing to talk about.เออ ใช่ เพียงแค่ย้ำเรื่องจริง ว่าเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุย
♪ A thousand faces, I reiterate# ใบหน้าเป็นพัน กำชับกำชา #
I'd like to reiterate that the decision was based on the financing plan and the operation normalization plan after the acquisition.ผมขอย้ำว่า การตัดสินใจนี้ ขึ้นอยู่กับ
Only to reiterate that Aidan has our full backing.ขอกล่าวย้ำอีกครั้ง เอเดนจะได้รับการสนับสนุนจากเราเต็มที่
Um, I just want to reiterate that this should be the only time you seduce a child over the internet.ผมหวังว่านี่จะเป็นครั้งเดียวที่คุณ ล่อลวงเด็กทางอินเตอร์เนต
No one should attempt to apprehend him except law enforcement. Let me reiterate that caution.ห้ามผู้ใดจับกุมพวกเขานอกจากเจ้าหน้าที่
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา
I spoke with their family and reiterated your pledge that their murders will not go unpunished.ชั้นได้พูดกับครอบครัวของพวกเค้า และยืนยันคำมั่นของท่าน ว่าฆาตรกรจะไม่ลอยนวน
Now, I reiterate, the warrant states dead or alive, so when Mr. Freeman and myself executed these men on sight, we were operating within our legal boundaries.หมายจับระบุจับตายหรือจับเป็น แล้วนายอิสระและผม สังหารคนเหล่านี้จริง เราปฏิบัติภายในขอบเขตของกฎหมาย
And might I reiterate, she does not want you involved.ผมขอพูดอีกครั้ง เธอไม่ต้องการให้คุณเกี่ยวข้อง

reiterate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重申[chóng shēn, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣ, 重申] reaffirm; reiterate

reiterate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราธนาศีล[v.] (ārātthanāsī) EN: request for percepts ; invite a monk to reiterate the precepts FR:
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
กำชับกำชา[v.] (kamchapkamc) EN: reiterate FR:
กล่าวซ้ำ[v. exp.] (klāo sam) EN: recapitulate ; reiterate FR: réitérer
กล่าวสำทับ[v. exp.] (klāo samtha) EN: reiterate FR:
พูดซ้ำ[v. exp.] (phūt sam) EN: repeat ; reiterate FR: répéter ; redire ; réitérer
พูดซ้ำซาก[v. exp.] (phūt samsāk) EN: repeat ; reiterate ; restate FR: répéter ; réitérer
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate ; be alike FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำรอย[v.] (samrøi) EN: repeat ; recur ; reiterate FR: répéter ; réitérer
สำทับ[v.] (samthap) EN: reiterate ; iterate ; repeat FR: réitérer
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand FR: réaffirmer sa position
ย้ำคำ[v. exp.] (yam kham) EN: reiterate ; stress ; repeat FR: répéter
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reiterate
Back to top