ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recline*, -recline-

recline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recline (vi.) เอนหลัง See also: เอน, พิง Syn. lean, lie down
recline (vi.) ทำให้เอนไปข้างหลัง Syn. loll, lean
reclined (adj.) ซึ่งนอนลง See also: ซึ่งเอกเขนก Syn. supine
recliner (n.) เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้ Syn. recliner chair
recliner chair (n.) เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้
English-Thai: HOPE Dictionary
recline(รีไคลน') vi. เอนไปข้างหลัง,พิง,เอนกาย,หนุน,เอกเขนก vt. ทำให้เอนไปข้างหลัง, See also: reclinable adj. reclination n. recliner n., Syn. lie back or down
English-Thai: Nontri Dictionary
recline(vi) เอนกาย,พิง,หนุน,ตั้งเอียงๆ,เอกเขนก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอกเขนก (v.) recline See also: lie comfortably
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I'm gonna recline and have a little sleep.ผมว่า ผมขอหลับซักงีบดีกว่านะ
Make sure she's kept in a reclined position, and that a continuous watch is kept on her IV.ต้องดูแลให้เธอนอนอยู่ตลอด และเฝ้าดูสายน้ำเกลือเธออยู่ตลอดด้วย
You mentioned something about the recliner?- คุณบอกว่ามีเก้าอี้เอน?
Go back there and lay on the recliner and just wait for a cold one.กลับไปที่นั่นและวางอยู่บนเก้าอี้และ เพียงแค่รอให้เย็นหนึ่ง

recline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横卧[héng wò, ㄏㄥˊ ㄨㄛˋ, 横卧 / 橫臥] recline
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 趄] recline

recline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on
寄っかかる;寄っ掛る[よっかかる, yokkakaru] (v5r) to lean against; to recline on
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P)
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant

recline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกเขนก[v.] (ēkkhanēk) EN: recline ; sprawl ; lean back FR:
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend FR: s'incliner ; pencher ; être couché
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนตัว[v.] (ēntūa) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
นอน[v.] (nøn) EN: lie down ; recline FR: se coucher ; s'allonger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recline
Back to top