ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pause

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pause*, -pause-

pause ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pause (vi.) หยุดชะงักชั่วคราว See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด Syn. freeze, rest, stop Ops. continue
pause (n.) การหยุดระหว่างพูด Syn. break, halt, interruption, suspension
pause (n.) การหยุดชั่วขณะ See also: การพักชั่วขณะ, การหยุดชะงักชั่วคราว, การหยุดกลางคัน Syn. break, halt, interruption, suspension Ops. continuity
pause (n.) การหยุดคิด See also: การลังเล Syn. break, halt, interruption, suspension
English-Thai: HOPE Dictionary
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
pause keyแป้นพักเป็นชื่อแป้นหนึ่งบนแผงแป้งอักขระ มีคำ Pause อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการทำงานที่กำลังทำอยู่ชั่วครู่หนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
pause(n) การหยุดกลางคัน,การหยุดชั่วครู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pauseพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Pause keyแป้นพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยุดชั่วคราว (v.) pause
วัยหมดประจำเดือน (n.) menopause Syn. วัยหมดระดู
วัยหมดระดู (n.) menopause
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช.
One must pause to consider why Miss Katherine Watson instructor in the Art History department has decided to declare war on the holy sacrament of marriage.เราต้องหยุดเพื่อพิจารณา ว่าทำไมแคทเธอรีน วัตสัน... อาจารย์ในคณะประวัติศาสตร์ศิลป์... ถึงได้ประกาศสงครามกับชีวิตแต่งงาน
And I'll never forget he didn't pause a beat and he said we just paid three billion dollars for these television stationsและผมไม่เคยลืมเลยว่า เขาไม่ลังเลแม้แต่กะพริบตาตอนที่พูดว่า เราเพิ่งจ่ายไป 3 พันล้านดอลลาร์
Wait, pause it, pause it. He didn't say anything to me about talking to her.เดี๋ยว หยุดเทป เขาไม่เห็นบอกเลยว่าได้คุยกับเธอ
Well, imagine as I do, That with the world on pause it becomes very easy to understand the concept of beauty.เอ่อ จินตาการเหมือนผม นั่นคือเมื่อโลกหยุด มันง่ายมากๆ ที่จะเข้าใจแนวคิดของความงาม
I had sat there with the world on pause for two daysผมนั่งตรงนั้นโดยโลก หยุดหมุนไปสองวัน
Please use the pause button just once.ขอร้องกดปุ่มหยุดสักครั้งเถอะ
There's no way that we could pause for a minute... you guys go home... and then tomorrow we could just, like, continue?ไม่มีทางเลยรึที่เราจะหยุดพักกันแป๊บนึง ให้พวกนายกลับบ้านไปก่อน แล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มกันใหม่
Here it is again-- the moment in the year... when we pause to celebrate our fair city.อีกครั้งนึงที่นี่ ช่วงเวลาแห่งปี เมื่อเราหยุดเฉลิมฉลองให้กับเมืองของเรา
Here's one theory of the story of the Rapanui, the inhabitants of Easter Island, that could perhaps give us pause for thought.อีกเรื่องของชาวราปานูอิ พวกเขาอาศัยบนเกาะอีสเตอร์ ซึ่งอาจจะทำให้เราได้ฉุกคิด
CTC is going to pause the new media front. They're gonna give it some more thought.CTC จะหยุดใช้การสื่อสารแบบใหม่ชั่วคราว พวกเขาจะลองพิจารณาเพิ่มเติม
Please pause it for a moment.หยุดก่อนได้มั้ยครับ...

pause ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中气层顶[zhōng qì céng dǐng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄉㄧㄥˇ, 中气层顶 / 中氣層頂] mesopause; top of mesosphere
更年期[gēng nián qī, ㄍㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧ, 更年期] menopause
绝经[jué jīng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄥ, 绝经 / 絕經] menopause
停顿[tíng dùn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, 停顿 / 停頓] pause

pause ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption
一呼吸[ひとこきゅう, hitokokyuu] (n,vs) short pause
一時停止[いちじていし, ichijiteishi] (n,vs) suspension; pause
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause
ポーズ(P);ポース(P)[, po-zu (P); po-su (P)] (n) (1) pose; (2) pause; (P)
一切り;ひと切り[ひときり, hitokiri] (n) pause; period; step; once; some years ago
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort
一段落[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n,vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P)
休止[きゅうし, kyuushi] (n,vs,adj-no) pause; cessation; rest; (P)
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P)
区切り(P);句切り[くぎり, kugiri] (n) (1) punctuation; pause; juncture; (2) end; (place to) stop; (P)
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P)
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P)
更年期[こうねんき, kounenki] (n) menopause; change of life; (P)
更生期[こうせいき, kouseiki] (n) change of life; menopause
途切れ;跡切れ[とぎれ, togire] (n) break; pause; interruption; intermission
途切れる(P);跡切れる[とぎれる, togireru] (v1,vi) to pause; to be interrupted; (P)
途絶え;跡絶え[とだえ, todae] (n) pause; intermission; break; interruption; suspension
閉経[へいけい, heikei] (n) menopause
閉経期[へいけいき, heikeiki] (adj-na,n) menopause; menopausal
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P)
[ま, ma] (n) space; room; time; pause; (P)
間を置く[あいだをおく;まをおく, aidawooku ; mawooku] (exp,v5k) to pause; to have a short intermission
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)

pause ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ช่วงพัก[n. exp.] (chūang phak) EN: recess FR: repos [m] ; pause [f]
จบครึ่งแรก[n. exp.] (jop khreung) EN: half-time ; end of the first half FR: mi-temps [f] ; pause [f] ; fin de la première mi-temps [f]
กะ[n.] (ka) EN: shift ; turn ; duty FR: roulement [m] ; pause (Belg.) [f]
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut pha) EN: break FR: pause [f] ; halte [m] ; interruption [f] ; break [m]
ครู่ใหญ่[n. exp.] (khrū yai) EN: a long moment ; a long while ; a long pause FR:
งัน[v.] (ngan) EN: become silent ; remain silent ; be silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped FR:
พักครึ่ง [n. exp.] (phak khreun) EN: FR: mi-temps [f] ; pause [f]
พักกลางวัน[n. exp.] (phak klāngw) EN: breaktime ; lunch break ; lunchtime FR: pause de midi [f] ; heure de table [f]
พักเที่ยง [v. exp.] (phak thīeng) EN: take noon break ; take lunch break FR: prendre la pause de midi
ตอนพักเที่ยง [X] (tøn phak th) EN: FR: pendant la pause de midi
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb FR: retenir ; arrêter
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดชั่วคราว[v. exp.] (yut chūakhr) EN: pause ; suspend temporarily FR: faire une pause ; suspendre temporairement
หยุดคิด[v. exp.] (yut khit) EN: think about sth ; take time to think ; pause for reflection ; put sth out of one's mind FR: se donner le temps de la réflexion
หยุดพัก[v. exp.] (yut phak) EN: take a break ; take a rest ; have a break ; stop for a break ; stop for a rest FR: faire une pause ; marquer une pause ; prendre du repos
เฮลิโอพอส[n.] (hēliōphōt) EN: heliopause FR:
พักดื่มกาแฟ [n. exp.] (phak deūm k) EN: coffee break FR: pause-café [f]
ผู้หญิงวัยทอง[n. exp.] (phūying wai) EN: FR: femme ménopausée [f]
วัยหมดระดู[n. exp.] (wai mot rad) EN: menopause FR: ménopause [f]

pause ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pause {f} [mus.] | ganze Pause
Atempause {f} | Atempausen
Ruhepause {f} | eine Ruhepause einlegenbreak | to take a break
Verschnaufpause {f} | Verschnaufpausen
Wechseljahre {pl} des Mannesmale menopause
Menopause {f} [med.]menopause
Pause {f} | Pausen
Pause {f} (Schule) | Pausen
Pause {f}; Blaupause

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pause
Back to top