ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reinstate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reinstate*, -reinstate-

reinstate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reinstate (vt.) ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม Syn. give back, replace
reinstate (vt.) นำกลับมาใช้อีก (กฎหมาย) Syn. restore
reinstate in (phrv.) กลับคืนสู่
English-Thai: HOPE Dictionary
reinstate(รีอินสเทท') vt. นำกลับ,ใส่กลับ,คืนสิทธิ, See also: reinstatement,reinstation n. reinstator n, Syn. establish again
English-Thai: Nontri Dictionary
reinstate(vt) คืนสิทธิ,ทำให้เหมือนเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reinstatement๑. การฟื้นสัญญา๒. การจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It will be difficult in the extreme... to convince Angelo to reinstate the original formulas.มันคงยากอยู่ที่จะให้.. ..แอนเจโล นำสารนั่นมาใช้
You plan to reinstate him in his function?คุณวางแผนจะให้เขากลับมาทำงานมั้ย?
Gg Let me clear this up, and I will personally reinstate you.But she's stubborn as ever. If you could just take it slow with her.
Isn't there anyone capable of handling these duties without our having to reinstate her?มีใครอีกมั๊ยที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ โดยไม่ต้องเรียกเธอกลับมามั๊ย?
That's why I'm planning to reinstate you.นั่นเป็นสาเหตุที่ฉันกำลังจะวางแผนให้นายกลับรับตำแหน่งเดิม
Clearly we need to reinstate the 10:00 A.M. slushie.เราต้องจัดให้สิบโมง เป็นเวลาสาดน้ำปั่นซะแล้ว
But she did reinstate me.แต่เธอไม่คืนสิทธิให้ฉัน
There's a chance I can reinstate our deal.ยังพอมีโอกาสที่ฉันจะดึงข้อตกลง ของเรากลัมาอีก
I think it would cost less to reinstate you.ถ้าให้เธอกลับมารับตำแหน่งเดิม ต้นทุนน่าจะถูกกว่า
But then, I will also reinstate General Seo.แต่ ข้าก็จะแต่งตั้งแม่ทัพโซ
Following an inquiry into the disqualification of driver James Hunt from the Spanish Grand Prix, it has been decided to overturn this disqualification and to restore his victory and reinstate his points.ต่อไปสอบสวนที่ถูกตัดสิทธิ ของคนขับรถเจมส์ล่าจากสเปนแกรนด์กรังปรีซ์ มันได้รับการตัดสินใจที่จะคว่ำที่ถูกตัดสิทธินี้
Reinstate me. You know what the man meant to me.ย้ายผมกลับไปซิ คุณก็รู้ว่าเขามีความหมายต่อผม

reinstate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
復位[ふくい, fukui] (n,vs) restoration; reinstatement
復帰[ふっき, fukki] (n,vs,adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P)
復権[ふっけん(P);ふくけん, fukken (P); fukuken] (n,vs) rehabilitation; reinstatement; restoration of rights; (P)
復職[ふくしょく, fukushoku] (n,vs) reinstatement; reappointment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR)

reinstate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การนำกลับมาใช้อีก[n. exp.] (kān nam kla) EN: reinstatement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reinstate
Back to top