ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emphasize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emphasize*, -emphasize-

emphasize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emphasize (vt.) ให้ความสำคัญ See also: ตอกย้ำ, เน้น, เน้นหนัก, ย้ำ, เน้นย้ำ Syn. accentuate, highlight, stress
emphasized (adj.) พูด, คิด, กระทำด้วยการเน้นหนัก
English-Thai: HOPE Dictionary
emphasize(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
English-Thai: Nontri Dictionary
emphasize(vt) ย้ำ,เน้น,ให้น้ำหนัก,ให้ความสำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งคน (pron.) adverb used to emphasize the word which comes in front See also: a suffix stressing the importance of the proceeding word
แหละ (end.) particle used at the end of a statement to emphasize it Syn. ล่ะ
ตอกย้ำ (v.) emphasize See also: stress Syn. เน้น, ย้ำ
มุ่งเน้น (v.) emphasize See also: aim at, focus on Syn. เน้น Ops. มองข้าม
เน้น (v.) emphasize See also: stress, accentuate, highlight, play up, underline Syn. เน้นย้ำ, ย้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I would emphasize that I think our first duty is to recognize that there is not one India but several.และข้าพเจ้าขอเน้นว่า ภาระกิจแรกของเราคือ ต้องตระหนักว่ามิใช่มีเพียงอินเดียเดียว แต่หลากหลาย
There's no need to emphasize that you were a teacher.ไม่ต้องย้ำหรอก เธอน่ะเป็นครู
Now, if you'II bear with me, I wanna really emphasize this point.ถ้าทนอยู่กับผมถึงตอนนี้ได้ ผมจะขอเน้นย้ำในจุดนี้
I can not emphasize enough (inaudible)...โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง... ฉันไม่สามารถเน้นย้ำมากไปกว่านี้...
And then, maybe you could get some... information from Colin... and emphasize their unique bond, their shared history.แล้วก็ บางทีคุณสมารถที่จะให้ ข้อมุลบางอย่าง จาก คอลิน และเน้น ความสัมพันธ์ ที่พิเศษ มีประวัติร่วมกัน
I emphasize "for the moment"... because we will get on our game... and we will find this thing.เรื่องนี้ต้องเป็นความสำคัญที่สุด เราต้องใช้ทุกทาง ที่จะต้องหาตัวมันให้เจอ
Emphasize that his amps are our brand 'Global', okay?นายถามเน้นที่แอมป์ของเค้าหน่อย เค้าใช้แบนด์ "Global" ของพวกเรา, โอเคน่ะ?
He really emphasized the hard data.ท่านเน้นมากในการเก็บข้อมูลดิบ
A male unsub would have emphasized the competition, not the care giving.คนร้ายผู้ชายจะเน้นการแข่งขัน ไม่ใช่ดูแลเขา
President taylor emphasizedประธานาธิบดีเทเลอร์ให้คำยืนยัน
Now, he emphasized the main line--the red line--ตอนนี้เขาเน้นไปที่เส้นหลัก เส้นสีแดง
When he talks, he over and underemphasizes words seemingly at random.ตอนที่เขาพูด เขาเน้นเสียงคำขึ้นๆลงๆ เหมือนส่งเดช

emphasize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, 注重] pay attention to; emphasize

emphasize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun
声を大にして言う;声を大にしていう[こえをだいにしていう, koewodainishiteiu] (exp,v5u) (See 声を大にする) to say it out loud; to yell out; to emphasize
御覧なさい;ご覧なさい[ごらんなさい, gorannasai] (exp) (1) (hon) (pol) (See 御覧なさる) (please) look; (2) see (used to emphasize that an earlier prediction was correct); (aux-v) (3) (hon) (pol) (after the -te form of a verb) (please) try to do
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp,v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp,v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
エンファサイズ[, enfasaizu] (n) emphasize; emphasise
こそ[, koso] (prt) for sure (emphasize preceding word); (P)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
強める[つよめる, tsuyomeru] (v1,vt) to strengthen; to emphasize; to emphasise; (P)
念を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised)

emphasize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เอย[X] (oēi) EN: [term used to emphasize things] FR:
พูดเน้น[v. exp.] (phūt nēn) EN: emphasize ; stress FR:
เตก ; เต็ก[v.] (tēk ; tek) EN: emphasize FR:
ตอกย้ำ[v.] (tøkyam) EN: keep emphasizing (that) ; emphasize ; rub it in FR:
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center FR:
เน้นตัวอักษร[n. exp.] (nēn tūa-aks) EN: emphasized letters FR:

emphasize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emphasize
Back to top