ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

halt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *halt*, -halt-

halt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
halt (n.) การหยุดชั่วคราว See also: การยุติชั่วคราว, การยั้ง, การยับยั้งชั่วคราว Syn. intermission, pause
halt (vt.) ทำให้หยุด
halt (vi.) หยุด See also: ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง
halt (adj.) ที่เป็นง่อย See also: ที่ขาเป๋
halt (vi.) ลังเล See also: สองจิตสองใจ Syn. hesitate
halter (n.) เชือกผูกคอสัตว์ โดยเฉพาะม้า
halting (adj.) ที่ตะกุกตะกัก See also: ที่อึกอัก, ที่ลังเล Syn. hesitant, indecisive, uncertain
English-Thai: HOPE Dictionary
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ทำให้หยุด,ผู้ลังเล
English-Thai: Nontri Dictionary
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
haltหยุด, ชะงัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
halt instructionคำสั่งหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยั้ง (v.) halt See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง
กระเบื้องยาง (n.) asphalt
ถนนลูกรัง (n.) non-asphalt road
ยางมะตอย (n.) asphalt See also: tarmac
แอสฟัลต์ (n.) asphalt See also: tarmac Syn. ยางมะตอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The war had all but ground to a halt in the blink of an eye.สงครามเริ่มต้นขึ้นและจบลงในชั่วพริบตา
"In order to affect a timely halt to deteriorating conditions, and to ensure the common good, a state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty, the King.ตามบทบัญญัติของ ลอร์ด คัทเลอร์ แบคเก็ท ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแห่งสมเด็จพระราชา ด้วยบัญญัติภายใต้กฎอัยการศึก
Call a halt to your menสั่งงานคนของคุณให้หยุดซะ
I can't reach Kendall on his cell phone to halt the demolition which will begin in... 13 minutes.เราต้องหยุดการรื้อถอน เราต้องบอกเขา... ภายใน 13 นาที นี่!
To everyone's surprise, the ship didn't come to a stop over Manhattan or Washington or Chicago, but instead it costed to a halt directly over the city of Johannesburg.ทุกคนต่างแปลกใจ ที่ยานลำนี้ไม่ได้ไปหยุด อยู่เหนือแมนฮัตตัน หรือวอชิงตัน หรือชิคาโก้ แต่มันกลับไปหยุดอยู่เหนือเมือง โจฮันเนสเบิร์ก
If they realized it wasn't an enemy, they'd halt their pounce but they wouldn't have time to cover their fangs.แต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่ศัตรู พวกเขาก็จะหยุดกระโจนทันที แต่มันก็มีเวลาไม่พอที่จะหยุดแยกเขี้ยว
Red was "danger." Halt your plans.สีแดง คือ "อันตราย" --พักแผนการไว้ก่อน
He can catch a bullet, halt a speeding train.เขาหยุดลูกกระสุนได้ หยุดรถไฟที่กำลังวิ่งได้
WILL THE UNIVERSE LAST FOREVER, OR SOMEDAY WILL IT COME TO A HALT AND COLLAPSE?ในขณะที่สสารมืดมุ่งมั่นที่จะ ถือเราทั้งหมดเข้าด้วยกัน
HOW LONG WILL IT LAST? WILL IT SLOW TO A HALT SOMEDAY?"ถ่ายภาพมุมกว้างที่ เหมือนกันของท้องฟ้า
In the future, ShinGuiGwan says he will supply the iron objects so halt the iron production by the Grand Forge.ในอนาคต ชินกุยกันบอกว่าจะให้เครื่องมือทำจากเหล็ก เพื่อหยุดการผลิตจากโรงเหล็กใหญ่
I might as well halt the research.ก็เหมือนกับผม กำลังพังงานวิจัยนะ

halt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柏油[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, 柏油] asphalt; tar; pitch
沥青[lì qīng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ, 沥青 / 瀝青] asphalt; bituminous
[jī, ㄐㄧ, 羁 / 羈] halter; restrain
[zhàn, ㄓㄢˋ, 站] station; to stand; to halt; to stop
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 停] to stop; to halt; to park (a car)

halt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び止める;呼び留める[よびとめる, yobitomeru] (v1,vt) to challenge; to call somebody to halt
アスコン[, asukon] (n) (abbr) (See アスファルト,コンクリート) asphalt concrete
アスファルト[, asufaruto] (n,adj-no) asphalt; (P)
アスファルトコンクリート[, asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete
アスファルトジャングル[, asufarutojanguru] (n) asphalt jungle
アスファルトシングル[, asufarutoshinguru] (n) asphalt shingle
アスファルトフェルト[, asufarutoferuto] (n) asphalt felt
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
つかえつかえ;つっかえつっかえ[, tsukaetsukae ; tsukkaetsukkae] (exp,adv) haltingly; stutteringly
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ホールター[, ho-ruta-] (n) halter
ホールターネック[, ho-ruta-nekku] (n) halterneck
ホルタートップ[, horuta-toppu] (n) halter top
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
土瀝青[どれきせい, dorekisei] (n) (obsc) (See アスファルト) asphalt
平均棍[へいきんこん, heikinkon] (n) halter; haltere (small balancing organ on a two-winged fly)
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P)
歴青;瀝青[れきせい;チャン, rekisei ; chan] (n) asphalt; bitumen
瀝青岩[れきせいがん, rekiseigan] (n) asphalt rock; asphalt stone; bituminous rock; rock asphalt
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering
立ち止まる(P);立ち止る;立ちどまる;立止る;立ち留まる;立留まる;立留る[たちどまる, tachidomaru] (v5r) to stop; to halt; to stand still; (P)
端綱[はづな, haduna] (n) halter
訥訥;訥々[とつとつ, totsutotsu] (adj-na,n) halting; faltering
躊躇いながら[ためらいながら, tamerainagara] (exp) (See 乍ら,躊躇う) doing something in a halting way
頭絡[とうらく, touraku] (n) bridle; halter
鼻綱[はなづな, hanaduna] (n) halter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
停止[ていし, teishi] halt (vs), hang-up

halt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
การยุติ[n.] (kān yuti) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment FR:
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
ผงะ[v.] (pha-nga) EN: stop short ; halt ; draw back FR:
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
หย่า[v.] (yā) EN: stop ; cease ; halt ; give up FR: arrêter ; cesser ; abandonner
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb FR: retenir ; arrêter
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir
หย่าศึก[v. exp.] (yā seuk) EN: stop fighting ; halt the fighting FR:
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดนิ่ง[v.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; halt FR:
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:
แอสฟัลต์ = แอ๊สฟัลต์[n.] (aētfan = aē) EN: asphalt FR: asphalte [m]
ชาร์ลตัน[n. prop.] (Chāltan = C) EN: Charlton FR: Charlton
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ดัมเบล[n.] (dambēl) EN: dumbbell FR: haltère [m]
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut pha) EN: break FR: pause [f] ; halte [m] ; interruption [f] ; break [m]
กระท่อนกระแท่น[adj.] (krathǿnkrat) EN: fragmentary ; sketchy ; brokenly ; haltingly FR:
ลาดยาง[v.] (lātyāng) EN: FR: goudronner ; bitumer ; asphalter
พูดตะกุกตะกัก[v. exp.] (phūt takukt) EN: bumble ; falter ; speak haltingly ; stutter ; stammer FR: balbutier ; baragouiner
ตะเบ็งมาน[n.] (tabengmān) EN: scarf worn halter fashion ; way of wearing a scarf [crossed over the bosom and tied at the back of the neck] FR:
ตะกุกตะกัก[adv.] (takuktakak) EN: jerkily ; haltingly FR:
ถนนลาดยาง[n.] (thanonlātyā) EN: asphalt road ; macadam road FR: route asphaltée [f]
ถนนลูกรัง[n. exp.] (thanon lūkr) EN: non-asphalt road FR:
ถนนราดยาง[n. exp.] (thanon rāt ) EN: asphalt road ; macadam road ; paved road FR:
ที่หยุด[n.] (thī yut) EN: stop FR: arrêt [m] ; halte [m]
ตกปลอก[v.] (tokpløk) EN: cover with a band ; tether the legs with a halter FR:
ยางมะตอย[n. exp.] (yāngmatøi) EN: asphalt FR: asphalte [m]
ยกดัมเบล[v. exp.] (yok dambēl) EN: FR: lever des haltères
ยกน้ำหนัก[n. exp.] (yok nāmnak) EN: weightlifting FR: haltérophilie [f]
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng =) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely FR:

halt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Griff {m}; Halt
(lange) Ansprache {f} | eine Ansprache halten; predigen | hält eine Anspracheharangue | to harangue | harangues
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
Säuregehalt {m} | Säuregehalte
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität
Einschalteinrichtung {f}; Anschalteinrichtung
Gehaltszulage {f} | Gehaltszulagen
Finanzbuchhaltung {f}; Geschäftsbuchhaltung
Lohnvorauszahlung {f}; Gehaltsvorauszahlung
Nachgeschmack {m} | nachhaltiger Geschmackaftertaste | lingering aftertaste
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
Alimente {f}; Unterhaltszahlung
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
Hinterhalt {m} | Hinterhalte
Unterhaltung {f} | Unterhaltungen
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment
Animateur {m}; Unterhalter
Tierhalter {m}; Tierhalterin
Anteil {m}; Verhältnis
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
Asphalt {m}asphalt
Asphaltschneider {m}asphalt cutter
asphaltiert {adj}asphaltic
Bildseitenverhältnis {n}; Seitenverhältnis
Bitumenschweißbahn {f}asphalt sheeting
Haltung {f} | Haltungen
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Vorschaltgerät {n} [electr.] | Lampe mit eingebautem Vorschaltgerätballast | self-ballasted lamp
Bankauswahlverfahren {n} zur Umschaltung in Speichermodulenbank switching
Bankhalter {m} | Bankhalter
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour
übliche Verhaltensweise {f}; Verhaltensmuster
Verhaltensstörung {f} | zwanghafte Verhaltensstörung
Benehmen {n}; Verhalten
Bitumenholzfaserplatte {f}asphalttreated chipboard
Bitumenkaltanstrich {m}cold asphaltic coating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า halt
Back to top