ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cafeteria

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cafeteria*, -cafeteria-

cafeteria ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cafeteria (n.) โรงอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
cafeteria(n) ร้านขายอาหาร,โรงอาหารบริการตนเอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cafeteria Serviceผู้ซื้อหยิบอาหารเอาเอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงอาหาร (n.) cafeteria See also: canteen, dining hall/room
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm back in high school, in the middle of the cafeteria and I realize I'm totally naked.ตอนฉันเรีย ม.ปลาย ฉันยืนอยู่กลางโรงอาหาร และเพิ่งนึกได้ว่า ฉันกำลังเป็น ชีเปลือย
It´s an exposé on cafeteria food.เปิดโปงเรื่องอาหารในโรงอาหาร
She lied about her age to get the cafeteria job.เธอโกงอายุเพื่อที่จะได้งานร้านอาหาร
Okay, do you have a cafeteria or a lunchroom?ที่นี่มีโรงอาหารหรือห้องกินข้าวมั้ย
Now, where you sit in the cafeteria is crucial because you got everybody there.ตำแหน่งที่แกนั่งในโรงอาหาร สำคัญมาก เพราะทุกคนอยู่ที่นั้น
Please. I'm going on a day and a half of cafeteria salad. Anything'll do.ได้โปรด ฉันอยู่มา วันครึ่งกับ สลัดในโรงอาหาร อะไรก็ได้ทั้งนั้น
The cafeteria and offices are here.โรงอาหาร และออฟฟิสอยู่ตรงนี้
We are not Cafeteria Catholics.เราไม่ใช่คาทอลิกที่เลือกปฏิบัติ
That's not what my buddy in the cafeteria just said.แต่ไม่ตรงกับที่เพื่อนฉันที่โรงอาหารเพิ่งบอกฉันนะ
And then you pull that thing in the cafeteria today?แล้วพอคุณดึงเรื่องนั้น ในโรงอาหารวันนี้ขึ้นมา
I'm gonna go down to the cafeteria anget us a couple of ginger ales to toast our future.ฉันจะไปโรงอาหารนะคะ จะไปซื้อน้ำมาฉลองกัน
Then there was somebody mentioning it in the gymnasium. A couple of cooks in the cafeteria were talking about it. Oh, thanks, you're making me feel a lot better.เราก็จะตายกันที่นี่ มาเถอะ ประตู ประตู

cafeteria ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, 分餐] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria
小饭馆[xiǎo fàn guǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 小饭馆 / 小飯館] tearoom; canteen; cafeteria

cafeteria ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャフェテリア[, kyafeteria] (n) cafeteria
学生食堂[がくせいしょくどう, gakuseishokudou] (n) school cafeteria
学食[がくしょく, gakushoku] (n) (abbr) (See 学生食堂) school cafeteria
給食室[きゅうしょくしつ, kyuushokushitsu] (n) (See 給食) Japanese (school) lunchroom; Japanese (school) cafeteria
カフェテリア[, kafeteria] (n) cafeteria; (P)
簡易食堂[かんいしょくどう, kan'ishokudou] (n) cafeteria; snack bar; lunch counter
食堂[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P)

cafeteria ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาเฟทีเรีย[n.] (khāfēthīrīa) EN: cafeteria FR: cafétéria [f] ; cafeteria [f]
โรงอาหาร[n.] (rōng āhān) EN: cafeteria ; canteen FR: cafétéria [f] ; cantine [f] ; mess [m]

cafeteria ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cafeteria {f}cafeteria

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cafeteria
Back to top