ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retell*, -retell-

retell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retell (vt.) เล่าใหม่ Syn. recite
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
foretold (vt.) ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)
ดูชะตา (v.) foretell See also: prophesy
ดูดวง (v.) foretell See also: prophesy Syn. ดูชะตา
ทำนาย (v.) foretell See also: predict Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
ทำนายทายทัก (v.) foretell See also: predict, prophesy Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
บอกล่วงหน้า (v.) foretell See also: predict, prophesy Syn. ทาย, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
บอกล่วงหน้า (v.) foretell See also: predict Syn. ทาย, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you retell the story, do me a favor and, uh, give me a better physique.ถ้านายจะเล่าเรื่องนี้อีก เล่าให้ฉัน น่ายกย่อง และให้ฉันรูปร่างดีกว่านี้นะ
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา
It concerns a foretelling... a prediction now more than 30 years old.มันเกี่ยวกับคำพยากรณ์ ที่มีมาแล้วกว่า 30 ปี
We just did a modern retelling of MacBeth set in gangland Chicago.ที่มีฉากหลังเป็นเมืองชิคาโก้ นั่นแปลกใหม่ดีนี่
Prophecies foretell of an evil wizard laying his seed inside a virgin under the eclipse of the two moons.คำพยากรณ์บอกถึงพ่อมดชั่วร้าย มีสัมพันธ์สวาทกับสาวพรหมจรรย์ ภายใต้คราสของพระจันทร์สองดวง
She's said to be able to levitate objects and foretell one's death.เธอบอกว่าสามารถทำให้ของลอยได้ และสามารถเห็นภาพความตายล่วงหน้า
Butyouaretellingmethat could tell me something if you wanted to tell me?แต่นายบอกฉันว่า จะบอกฉันบางอย่างถ้านาย อยากบอกฉันไม่ใช่หรอ?
The Book of Revelation foretells of two witnesses, I know.หนังสือวิวรณ์ที่ทำนายถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า ของพยานทั้งสองคน ฉันรู้
They foretell that our realm is in danger, and the apocalypse may be upon us.พวกเขาทำนายว่าดินแดนของเราอยู่ในอันตราย และวันสิ้นโลกอาจจะมาเยือนพวกเรา
Each seed in its DNA carries a story, the character and destiny of the next dandelion-- life propagates by retelling its story.เมล็ดพันธุ์ในดีเอ็นเอของ แต่ละคนดำเนินเรื่อง ตัวอักษรและชะตากรรม ของแดนดิไลอันต่อไป ชีวิตแพร่กระจายโดย การบอกเล่าเรื่องราวของ
Science makes it possible for us to foretell certain astronomical events in the unimaginably distant future-- the death of the Sun, for example.วิทยาศาสตร์ทำให้มันเป็นไปได้ สำหรับเราที่จะทำนาย เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่าง ในอนาคตไกลเหลือล้น
Lieutenant, the Bible foretells that the two Witnesses must endure seven tribulations.ผู้หมวด พระคัมภีร์ทำนายว่า พยานทั้งสองคนจะต้อง ทนทุกข์ 7 ประการ

retell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, 预卜 / 預卜] foretell; predict
复述[fù shù, ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ, 复述 / 復述] repeat; retell

retell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy

retell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell ; check one's horoscope FR:
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[v. exp.] (thamnāi thā) EN: foretell FR:
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retell
Back to top