ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diner*, -diner-

diner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diner (n.) คนที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร
diner (n.) ร้านอาหารเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a diner about 30 miles up the highway.มีร้านอาหารประมาณ 30 ไมล์ขึ้นทางหลวง
We'll go to the diner on the boulevard.เราไปหาไรกินที่บูเลอวาร์ดกัน
In a diner once, a blind woman turned to me all of a sudden and asked me to pass her the mustard.ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หญิงตาบอด / หันมาที่ฉันและมันก็เกิดขึ้น... ...เธอขอให้ฉันช่วยส่งมัสตาร์ดให้เธอ
An out-of-town woman stopped by the diner yesterday afternoon and started yelling and cussing because they didn't have her favorite cigarettes at the vending machine.ตอนบ่ายเมื่อวานมีผู้หญิงต่างเมืองเข้ามาที่ร้านอาหาร เธอทั้งตะโกนและสบท เพราะไม่มีบุหรี่ที่เธอชอบ
Is there a 24-hour diner around here?รู้มั้ยแถวนี้มีร้านอาหาร เปิด 24 ชม.มั้ย
Hey, diner girl, can I get a breakfast burrito to go? Thank you.เฮ้, สาวเสิร์ฟ, ฉันขอ อาหารเช้าแบบ ขนมปังยัดใส้ ได้ไหม ขอบคุณ
Because I need you to head to the diner and take the night shift.เพราะว่าฉัน ต้องใช้มันตอนมื้อค่ำ และเธอต้องไปทำงานที่ร้านคืนนี้
Others need you to go to the diner and mop the floors tonight.เธอจำเป็นต้องไปที่ร้าน และถูพื้นคืนนี้
Well, if it isn't diner girl.โอว .. ถ้านั่นไม่ใช่เด็กเสิร์ฟ
And I'm still waiting on that breakfast burrito, diner girl.- ฉันจะรอ ที่นั่น ร้านอาหาร Burrito.. สาวเสิร์ฟคนสวย
Remember, I have to be back in the diner by 12, okay?อย่าลืม ฉันจะต้องกลับ ไปถึงร้านเวลาเที่ยงคืน โอเค
Shut up, girls. We'll be back at the diner soon enough.หุบปาก เราจะกลับไป ที่ร้านได้ทันเวลา

diner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵蚁[bīng yǐ, ㄅㄧㄥ ㄧˇ, 兵蚁 / 兵蟻] soldier ant; dinergate

diner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイナー[, daina-] (n) diner
ガードナーズバタフライフィッシュ[, ga-dona-zubatafuraifisshu] (n) Gardner's butterflyfish (Chaetodon gardineri)
ダイナースクラブ[, daina-sukurabu] (n) Diner's Club (credit card); (P)
食堂[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P)

diner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมา[n. exp.] (āhān kham) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารกลางวัน[n. exp.] (āhān klāngw) EN: lunch ; luncheon FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อค่ำ[n. exp.] (āhān meū kh) EN: dinner ; evening meal ; supper FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n. exp.] (āhān meū kl) EN: lunch FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเย็น[n. exp.] (āhān meū ye) EN: dinner ; supper FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[n. exp.] (kālā dinnoē) EN: gala dinner ; formal diner FR: dîner de gala [m] ; dîner mondain [m]
การรับประทานอาหารค่ำ[n. exp.] (kān rapprat) EN: dinner FR: dîner [m]
การรับประทานอาหารเย็น[n. exp.] (kān rapprat) EN: dinner FR: dîner [m]
กินอาหารค่ำ [v. exp.] (kin āhān kh) EN: FR: dîner ; souper (Belg.)
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kin khāo nø) EN: eat out FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
กินเพรา[v.] (kinphrao) EN: have dinner FR: dîner ; souper (Belg.)
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner ; Chinese restaurant FR: restaurant [m]
มื้อค่ำ[n. exp.] (meū kham) EN: dinner ; evening meal ; supper FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
มื้อเย็น[n. exp.] (meū yen) EN: dinner FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m] ; fiesta [f]
งานเลี้ยงอาหารค่ำ [n. exp.] (ngān līeng ) EN: dinner party ; banquet FR: banquet [m] ; dîner [m]
รับประทานอาหารกลางวัน[v. exp.] (rapprathān ) EN: have lunch ; eat lunch ; take lunch ; lunch FR: déjeuner ; dîner (Belg.)
รับประทานอาหารเย็น[v. exp.] (rapprathān ) EN: have dinner ; eat dinner ; have supper FR: dîner ; prendre le repas du soir ; souper (Belg.)
ทานอาหารค่ำ [v. exp.] (thān āhān k) EN: dinner FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
ทานอาหารกลางวัน[v. exp.] (thān āhān k) EN: have lunch FR: déjeuner ; dîner (Belg.)
ทานอาหารมื้อเที่ยง[v. exp.] (thān āhān m) EN: have lunch FR: déjeuner ; dîner (Belg.)
ทานอาหารเย็น[v. exp.] (thān āhān y) EN: have dinner FR: dîner ; souper
เดินเตาะแตะ[v. exp.] (doēn tǿte) EN: toddle FR: se dandiner ; marcher à petits pas ; trottiner
ไปกินเลี้ยงกับ ...[v. exp.] (pai kin līe) EN: take ... out to dinner FR: emmener ... (quelqu'un) dîner
ปลูกต้นไม้[v.] (plūk tonmāi) EN: plant ; garden FR: jardiner
รับประทานอาหารค่ำ[v. exp.] (rapprathān ) EN: have dinner FR: dîner
ทำอาหารเย็น[v. exp.] (tham āhān y) EN: FR: préparer le dîner
ทำสวน[v. exp.] (tham sūan =) EN: garden ; grow tree crops ; plant ; grow ; work in the garden ; work in the orchard FR: jardiner ; cultiver
ทานข้าวเย็น[v. exp.] (thān khāo y) EN: have dinner FR: dîner
เตาะแตะ[v.] (tǿte) EN: FR: se dandiner ; marcher en canard
เตรียมอาหารเย็น[v. exp.] (trīem āhān ) EN: FR: préparer le dîner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diner
Back to top