ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pat*, -pat-

pat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pat (n.) เสียงเคาะ See also: เสียงดังแปะ
pat (n.) การตีเบาๆ See also: การตบเบาๆ, การเคาะ
pat (vt.) ตบเบาๆ See also: เคาะ, ตีเบาๆ Syn. stroke, tap Ops. hit, beat
pat (vt.) ทอย Syn. stroke, tap
pat (adj.) ตรงประเด็น See also: ตรงจุด Syn. apt, exactly, perfectly
pat (adj.) คล่อง See also: ลื่นไหล
pat down (phrv.) ตบเบาๆ ให้แบน
pat on (phrv.) ตบเบาๆบน (ส่วนของร่างกาย)
patch (vt.) ปะ See also: ชุน Syn. fix Ops. break
patch (vt.) ติดตั้ง (ระบบโทรศัพท์, เครื่องใช้ไฟฟ้า) Syn. connect Ops. disconnect
patch (n.) แผ่นปะ See also: แผ่นเสริม
patch (n.) รอยปะ See also: รอยซ่อม
patch (n.) รอยแต้ม See also: จุดด่าง
patch (n.) ที่ดิน Syn. plot
patch (n.) ช่วงเวลายากลำบาก Syn. difficulty, tough
patch (n.) ตัวตลก See also: คนโง่ Syn. clown, fool
patch up (phrv.) ซ่อมแซม
patch up (phrv.) รักษาแผล
patch up (phrv.) กลับมาเป็นมิตรกัน Syn. make up, stitch up
patchily (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. scatteringly
patchwork (n.) สิ่งที่เกิดจากการปะติดปะต่อกัน See also: งานผ้าที่ประกอบด้วยเศษผ้าหลาย ๆ สีมาทำให้เข้ากัน
patchy (adj.) เป็นหย่อมๆ Syn. uneven Ops. even
patchy (adj.) กระท่อนกระแท่น Syn. inconsistent, irregular, uneven Ops. consistent, even
pate (n.) หัว See also: ศีรษะ Syn. head, noodle
patella (n.) กระดูกสะบ้า
paten (n.) จานทองหรือเงินใช้ในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตพระเยซู Syn. patina
patent (n.) สิทธิบัตร See also: เอกสารสิทธิ์ Syn. grant, brevet
patent (vt.) จดสิทธิบัตร See also: ได้รับสิทธิบัตร
patent (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, patented, licensed
patent (adj.) ที่แพร่ขยาย Syn. expanded, spreading
patent (adj.) ซึ่งเปิดโล่ง See also: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย Syn. clear, conspicuous, obvious, palpable, unconcealed Ops. dim, hidden, obscure
patent leather (n.) หนังสีดำลื่น แข็งและเป็นมัน
patent medicine (n.) ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ Syn. trademarked medicine, drugs, nostrum, panacea
patent right (n.) สิทธิบัตร See also: สิทธิคุ้มครอง
patented (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, licensed
patentee (n.) ผู้ได้รับสิทธิบัตร Syn. donee, grantee
patentor (n.) ผู้ออกสิทธิบัตรให้
pater (n.) พ่อ See also: บิดา Syn. father, dad, daddy, papa
paternal (adj.) เหมือนพ่อ See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ Syn. fatherly
paternal (adj.) ทางสายพ่อ See also: ที่เป็นญาติทางพ่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
pat(แพท) vt.,n. ตบเบา ๆ ก้อนเล็ก ๆ adj.,adv. ตรงประเด็น,ตรงจุด,พร้อมแล้ว,หนักแน่น,ไม่เปลี่ยนแปลง
pat.abbr. patent,patented
patagium n.แผ่นบาง,เยื่อบาง,ปีกค้างคาว
patch(แพช) n. แผ่นปะหย่อม,แต้ม,คนโง่ vt. เสริม,ปะซ่อม, See also: patchy adj.
patch pocketn. กระเป๋าปะแต่ง,กระเป๋าติด
patch testการทดสอบภูมิแพ้โดยการปะตัวทำให้แพ้ (allergen) เข้ากับผิวหนังแล้วสังเกตดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้เกิดขึ้นไหม
patch upn. ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม,ปะติดปะต่อ
patch workn. สิ่งที่เกิดจากการปะติดปะต่อกัน,ของผสมผเส
patchoulin. พืชที่ให้น้ำมันหอม
patchy(แพช'ชี่) adj. ซึ่งปะติดปะต่อ,ไม่ลงรอยกัน
pate(เพท) n. หัว,กบาล,สมอง
patella(พะเทล'ละ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, See also: patellate adj.
patelliformadj. คล้ายจานกลม
paten(แพท'ทัน) n. แผ่นโลหะสำหรับวางขนมปังในพิธ'Eucharist (ดู)
patency(เพท'ทันซี) n. สภาพของสิทธิบัตร,ความแจ้งชัดความเข้าใจ
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
patent flourn. แป้งชั้นด'
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
patent rollsn. สมุดจดทะเบียนสิทธิบัตร
patentee(แพท'ทันที) n. ผู้ได้รับสิทธิบัตร
patentor(แพท'ทันเทอะ) n. ผู้ออกสิทธิบัตรให้
pater(เพ'เทอะ) n. พ่อ,บิดา
pater patriaen. บิดาแห่งประเทศ
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
paternal(พะเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับพ่อ, See also: paternalism n.
paternal grandfathern. ปู่
paternal grandmother n.ย่า
paternalism(พะเทอ'นะลิสซึม) n. ลัทธิปกครองแบบบิดาปกครองบุตร,ลักษณะบิดา, See also: paternalist n.,adj. paternalistic adj.
paternity(พะเทอ'นิที) n. n. ความเป็นบิดา,แหล่งกำเนิด
paternostern. สายลูกประคำ.
pathเส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\DOS; C: \WINDOWS ; C:\ WINWORD ; C: \EXCEL
path breakern. ผู้บุกเบิก,นักรบผู้บุกตะลุย
path nameเส้นบอกทางหมายถึง เส้นบอกทางไปยังที่ที่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูล โดยต้องเริ่มต้นด้วยหน่วยบันทึก (drive) คั่นด้วยเครื่องหมาย : ตามด้วยเครื่องหมาย \ หลังจากนั้นเป็นชื่อ สารบบ (directory) และอนุสารบน (subdirectory) ถ้ามี คั่นด้วย \ แล้วจึงถึงชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ เช่นตัวอย่างC:\PROGRAMS\GRAPHICSชA"ข้อความนี้ หมายความว่า แฟ้มข้อมูลชื่อ AAA อยู่ในอนุสารบนชื่อ GRAPHICS ในสารบบใหญ่ที่ชื่อ PROGRAM และอยู่ในหน่วยบันทึก C: อนึ่ง ในระบบวินโดว์ ทุกครั้งที่จะบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก หรือเรียกแฟ้มข้อมูลมาแสดงหรือสั่งพิมพ์ ฯ จะต้องแจ้งเส้นบอกทางไปยังแฟ้มข้อมูลนั้นให้ชัดเจน ถ้าเป็นแมคอินทอช จะไม่ใช้ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลแบบนี้
pathann. ชาวอัฟกานิสถาน
patheressn. เสือดำตัวเมีย,เสือดาวตัวเมีย,
pathetic(พะเธท'ทิค) adj. น่าเวทนา.
pathetic fallacyn. การมีลักษณะหรือความรู้สึกของมนุษย์อยู่ด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
pat(n) การลูบ,การตบเบาๆ,เสียงดังแปะ,แผ่นแบนๆ
patch(n) ชิ้น,รอยแต้ม,รอยปะ,ที่ดินเล็กๆ
patchwork(n) การเย็บปะติดปะต่อกัน
pate(n) หัว,กบาล,สมอง
paten(n) จานโลหะแบน
patent(n) สิทธิบัตร,เครื่องหมาย,เอกสารสิทธิ
patentee(n) ผู้ได้รับสิทธิบัตร
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ
paternalism(n) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
paternity(n) ความเป็นพ่อ
path(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
pathetic(adj) น่าสมเพช,น่าสงสาร,แร้นแค้น
pathless(adj) ไม่มีทางไป
pathological(adj) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา
pathology(n) พยาธิวิทยา,อายุรเวช,เวชศาสตร์
pathos(n) สิ่งที่น่าสมเพช,เรื่องน่าเศร้า
pathway(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
patient(adj) อดทน,มีขันติ,ทรหดอดทน
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
patrician(n) ขุนนาง,ผู้สูงศักดิ์,ผู้ดี
patricide(n) การฆ่าพ่อ
patrimony(n) มรดก,การสืบทอดทางกรรมพันธุ์
patriot(n) คนรักชาติ,พวกชาตินิยม
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
patrol(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การเดินยาม
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)
patronise(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
patter(n) เสียงวิ่งตั๊กๆ,เสียงดังแปะๆ,เสียงกุกกัก,การพูดเร็ว
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
patty(n) ขนมพาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
patch๑. ปื้น๒. แผ่นแปะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patella; cap, kneeสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patelliform-รูปคล้ายสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patencyภาวะยังเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentยังเปิด, โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patent medicineยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patenteeเจ้าของสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal-พ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternalismระบบพ่อปกครองลูก, ลัทธิพ่อเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathวิถี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pathetic-ประสาททรอเคลียร์, -ประสาทสมองเส้นที่ ๔ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathetic fallacyความผิดพลาดเหตุอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patho-พยาธิ, โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenจุลชีพก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenesis; nosogenesis; nosogeny; pathogenyพยาธิกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenicityความสามารถก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogeny; nosogenesis; nosogeny; pathogenesisพยาธิกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathognomonic; pathognostic-อาการบ่งโรค [มีความหมายเหมือนกับ semeiotic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologist๑. นักพยาธิวิทยา๒. พยาธิแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologyพยาธิวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ pathobiology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, animal; zoopathologyสัตวพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathosภาวะเวทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathwayวิถี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patientผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ case ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patinaรอยคร่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patioลานกลางอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patoisภาษาชนบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
patriarchal societyสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patricideการฆ่าบิดา, ผู้ฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patrilineal-สืบทอดทางพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patrimonyทรัพย์มรดกจากฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patronผู้อุปถัมภ์, อุปถัมภก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronageการอุปถัมภ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patani (Kingdom)ปัตตานี (อาณาจักร) [TU Subject Heading]
Patchworkการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ [TU Subject Heading]
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent medicinesสิทธิบัตรทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Paternalismระบบพ่อปกครองลูก [TU Subject Heading]
pathวิถี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogen เชื้อโรค จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ [สิ่งแวดล้อม]
Pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogenicity ; Pathogensการก่อโรค [TU Subject Heading]
Pathological laboratoriesห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Pathologyพยาฺธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Patienceขันติ [TU Subject Heading]
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patriotic musicเพลงปลุกใจ [TU Subject Heading]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]
Patron and clientระบบอุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Patronage, Politicalระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]
Pattern designการสร้างแบบ [TU Subject Heading]
Pattern recognition การรู้จำรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบแผละ (n.) a kind of child´s plays with 2 children use the hands to pat each others´ hand and knees
การคลำ (n.) pat See also: stroke, pet, feel, caress Syn. การลูบคลำ
การลูบ (n.) pat See also: stroke, pet, feel, caress Syn. การคลำ, การลูบคลำ
การลูบคลำ (n.) pat See also: stroke, pet, feel, caress Syn. การคลำ
ตบหลัง (v.) pat on the back
ตั๊กแตนปาทังกา (n.) patanga See also: a species of grasshoppers, locust
ปาทังกา (n.) patanga See also: a species of grasshoppers, locust Syn. ตั๊กแตนปาทังกา
ปะ (v.) patch See also: mend Syn. ปะชุน
ปะชุน (v.) patch See also: mend
ปะติดปะต่อ (v.) patch See also: piece together, put together Syn. ประสมประเส
ปุปะ (v.) patch See also: mend, repair, sew Syn. เย็บ, ซ่อม, ปะ
หย่อม (n.) patch See also: clump, cluster, tuft
หย่อมๆ (adv.) patch See also: sparse, cluster
หย็อมแหย็ม (adv.) patch See also: sparse, cluster Syn. หย่อมๆ
เย็บ (v.) patch See also: mend, repair, sew Syn. ซ่อม, ปะ
ดงหญ้า (n.) patch of grass
ดงหญ้า (n.) patch of grass
สิทธิบัตร (n.) patent
สิทธิบัตร (n.) patent See also: letter patent
ประทานบัตร (n.) patent permit See also: concession Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
Just be patient!อดทนหน่อยน่า
You need to learn patienceคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
I'm always patient with himฉันอดทนกับเขาเสมอ
I have very little patience with itฉันมีความอดทนน้อยนิดมากกับมัน
I've become more patient than beforeฉันกลายเป็นคนที่อดทนมากกว่าเมื่อก่อน
You've been very patientคุณช่างอดทนมากเลย
I don't need your sympathyฉันไม่ต้องการความเห็นใจของเธอ
I am very impatient, so I'll come straight to the pointฉันเป็นคนใจร้อน ดังนั้นฉันจะเข้าสู่ประเด็นเลยนะ
I should study hard and think about the path I should takeฉันควรจะเรียนให้หนัก และคิดถึงวิถีทางที่ฉันควรจะเลือกเดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of our students, Pat Hingle, who was expelled just yesterday for improper conduct,นักเรียนของเราคนนึง, แพท ฮินเกิล, ซึ่งถูกไล่ออกเมื่อวานนี้เพราะประพฤติไม่ดี,
First Pat gets murdered by a madman,ตอนแรก แพทถูกคนบ้าฆ่าตาย
Maybe Pat was talking to...บางที แพท อาจกำลังคุยกับ...
Don't be afraid, I wanted to pat you.อย่ากลัวฉันอยากจะขอโทษคุณ
You ain't got no pat hand.นายไม่ได้ถือไพ่รอบนมือ
You didn't deal yourself no pat hand.นายไม่ได้แจกไพ่รอบนมือให้ตัวเอง
Some nigger, some spic writes about Martin Luther King... or fucking Cesar commie Chavez gets a pat on the head.นิโกรบางคน ก็/เขียนเรื่องเกี่ยว มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์... หรือไม่ก็เรื่องซีซาร์ผสมกับเรื่องชาเวซ / เยินยอเทิดทูนไว้เหนือหัว
Ain't nothing but a pat on the back, boysนิดหน่อยน่ะ แค่โดนตบหลังเบาะๆ
Single pat of butter.ค่าเฉลี่ยของการยอมความกันนอกศาล C
Programme here. - Rich, why don't we pat down?- ริช ค้นอาวุธกันดีกว่า
Right. I think you can go and pat him now.ตอนนี้เธอลูบหัวมันได้แล้ว
Whoa! Wait a minute. You pat him down, again.โว เดี๋ยวก่อน ตรวจมันอีกครั้ง

pat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实职[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, 实职 / 實職] active participation
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
艾滋病患者[ài zī bìng huàn zhě, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, 艾滋病患者] AIDS patient
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, 互生] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
互生叶[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, 互生叶 / 互生葉] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
反导导弹[fǎn dǎo dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄠˇ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 反导导弹 / 反導導彈] anti-missile missile (such as the Patriot Missile)
预想[yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, 预想 / 預想] anticipate; expect
预料[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, 预料 / 預料] anticipate
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, 预知 / 預知] anticipate; foresee
急于[jí yú, ㄐㄧˊ ㄩˊ, 急于 / 急於] anxious; impatient
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
丙型肝炎[bǐng xíng gān yán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, 丙型肝炎] hepatitis C
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy
[jīn, ㄐㄧㄣ, 矜] boast; esteem; sympathize
正骨[zhèng gǔ, ㄓㄥˋ ㄍㄨˇ, 正骨] bone setting; Chinese osteopathy
[zhěn, ㄓㄣˇ, 畛] border; boundary; field-path
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
淤血斑[yū xuè bān, ㄩ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄢ, 淤血斑] bruise; patch of bruising
茧子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 茧子 / 繭子] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 趼子
老茧[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老茧 / 老繭] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 老趼
老趼[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老趼] callus (patch or hardened skin); corns (on feet)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 趼] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
趼子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 趼子] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
[nài, ㄋㄞˋ, 耐] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
雕花[diāo huā, ㄉㄧㄠ ㄏㄨㄚ, 雕花] carving; decorative carved pattern; arabesque
病原[bìng yuán, ㄅㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 病原] cause of disease; pathogeny
病因[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ , 病因] cause of disease; pathogen
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, 棋格状 / 棋格狀] checkered pattern; chessboard
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国伊斯兰教协会 / 中國伊斯蘭教協會] Chinese Patriotic Islamic Association
中国天主教爱国会[Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Ài guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国天主教爱国会 / 中國天主教愛國會] Chinese Patriotic Catholic Association
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, 表彰] cite (in dispatches); commend
快板儿[kuài bǎn r, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢˇ ㄖ˙, 快板儿 / 快板兒] clapper talk; patter song (in opera) with clapperboard accompaniment
克娄巴特拉[Kè lóu bā tè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄡˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ, 克娄巴特拉 / 克婁巴特拉] Cleopatra (name); Cleopatra VII Thea Philopator (69-30BC), the last Egyptian pharoah

pat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撫で回す;なで回す[なでまわす, nademawasu] (v5s) to pat (e.g. dog); to rub; to stroke; to fondle
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.)
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.)
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.)
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C
アキュペイション[, akyupeishon] (n) occupation
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation)
アタックパターン[, atakkupata-n] (n) {comp} attack pattern
アップワードコンパチブル[, appuwa-dokonpachiburu] (n) {comp} upward compatibility; upward compatibile
アパシー[, apashi-] (n) apathy
アパタイト[, apataito] (n) appetite
アパテイア[, apateia] (n) apatheia (gre
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP
アラン模様[アランもよう, aran moyou] (n) Aran (sweater pattern)
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.)
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
イベントプロパティ[, ibentopuropatei] (n) {comp} event property
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana)
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart
ウイルス性肝炎[ウイルスせいかんえん, uirusu seikan'en] (n) (See 血清肝炎) viral hepatitis
エマンシペーション[, emanshipe-shon] (n) emancipation
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] (n) {comp} end to end communication path
エンパシー[, enpashi-] (n) empathy
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy
カスタムプロパティ[, kasutamupuropatei] (n) {comp} custom property
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box
カタログプロパティ[, katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF
カード通路[カードつうろ, ka-do tsuuro] card path
クパティーノ[くぱていーの, kupatei-no] Cupertino
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern
サブパス[さぶぱす, sabupasu] subpath
サブパタン[さぶぱたん, sabupatan] subpattern
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path
セルバス[せるばす, serubasu] cell path
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs)
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs)
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher
テキスト方向[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path
トラヒックパターン[とらひっくぱたーん, torahikkupata-n] traffic pattern
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI)
ハードパッチ[はーどぱっち, ha-dopacchi] hard patch
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext
パス[ぱす, pasu] path, pass
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix
パス名の構成要素[ぱすめいのこうせいようそ, pasumeinokouseiyouso] pathname component
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number
パターン[ぱたーん, pata-n] pattern
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match
パタンマッチング[ぱたんまっちんぐ, patanmacchingu] pattern matching
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
参加[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient

pat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบปัดน้ำฝน[n. exp.] (bai pat nām) EN: wiper blades FR: balai d'essuie-glace [m]
ลูบหลัง[v. exp.] (lūp lang) EN: give a pat on the back ; rub someone's back FR:
ลูบหน้าลูบหลัง[v.] (lūpnālūplan) EN: give a hug of approval ; give a pat on the back FR:
ไม้ปัดฝุ่น[n. exp.] (māi pat fun) EN: feather duster FR: plumeau [m]
ไม้ปาดน้ำ[n. exp.] (māi pāt nām) EN: FR: raclette [f]
น้ำปาด ; อำเภอน้ำปาด = อ.น้ำปาด[n. prop.] (Nām Pāt ; A) EN: Nam Pat ; Nam Pat District FR: Nam Pat ; district de Nam Pat
ปรามาส[n.] (parāmāt) EN: pat FR:
แปรงปัดผม[n. exp.] (praēng pat ) EN: FR: brosse à cheveux [f]
ปรบ[v.] (prop) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap FR: battre ; frapper
ที่ปัดน้ำฝน[n. exp.] (thī pat nām) EN: wiper FR: essuie-glace [m] ; essuie-glaces [mpl]
ตบ[X] (top) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat FR: frapper de la main ; taper ; claquer
ตบไหล่[v. exp.] (top lai) EN: give s.o. a pat on the back FR:
ตบหลัง[v. exp.] (top lang) EN: pat on the back FR: taper dans le dos
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
อาชีวบำบัด[n.] (āchīwabamba) EN: occupational therapy FR:
อาการท้องผูก[n. exp.] (ākān thøngp) EN: constipation FR: constipation [f]
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อนาธิปไตย[n.] (anāthippata) EN: anarchy ; anarchism FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อนุปัสนา[n.] (anupatsanā) EN: consideration FR: considération [f]
อนุสิทธิบัตร[n. exp.] (anusitthiba) EN: petty patent FR:
อะแพโทซอรัส ; อะแพโตซอรัส[n.] (aphaēthōsør) EN: Apatosarus FR:
อรหัตมรรค[n.] (arahattamak) EN: path of Arhatship FR:
อริยมรรค[n.] (ariyamak) EN: the Eightfold Noble Path ; the Noble Eightfold Path FR:
อารมณ์เบื่อ[n. exp.] (ārom beūa) EN: apathy FR:
อารมณ์ร่วม[X] (ārom ruam) EN: empathy FR:
อาศัยความอดทน[v. exp.] (āsai khwām ) EN: FR: requérir de la patince patience
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: give a special reward ; give a special bonus FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อธิปไตย[n.] (athippatai ) EN: sovereignty FR: souveraineté [f]
อธิปไตยของประเทศ[n. exp.] (athippatai ) EN: FR: souveraineté nationale [f]
อัตตาธิปไตย[n.] (attāthippat) EN: autocracy FR: autocratie [f]
อัตราบรรทุกผู้โดยสาร[n. exp.] (attrā banth) EN: FR: taux d'occupation [m]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
บาร์เบียร์พัทยา[n. exp.] (bā bīa Phat) EN: FR: bar de Pattaya [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style FR: design [m] ; style [m] ; forme [f]

pat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegelbild {n}cone pat
Kuhfladen {m}cow pat
Patentnutzungsmissbrauch {n}abuse of patent
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Verladeflughafen {m}airport of dispatch
Allopathie {f} [med.]allopathy
entlang {prp; +Akkusativ; +Dativ; +Genitiv} | den Weg entlang; entlang dem Weg; entlang des Wegesalong | along the path
Alternativpfad {m}alternative path
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Vorauszahlungsrabatt {m}anticipation rebate
Vorwegnahme {f} | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention
abgeneigt {adj} | einer Sache abgeneigt sein | eine Antipathie gegen jdn. habenantipathetic; antipathetical | to be antipathetic to sth. | to be antipathetic to sb.
abgeneigt {adv}antipathetically
Patentanmelder {m}; Patentanmelderin
Anordnungspatent {n}arrangement patent
Patentübertragung {f}assignment of patent; transfer of a patent
Autobahnpolizei {f}highway patrol
linkisch; tapsig; eckig; täppisch; tolpatschig; unbeholfen; ungelenk; ungeschickt {adj} | linkischer; tapsiger; eckiger; täppischer; tolpatschiger; unbeholfener; ungelenker; ungeschickter | am linkischsten; am tapsigsten; am eckigsten; am täppischsten; am unbeholfensten; am ungelenksten; am ungeschicktestenawkward | more awkward | most awkward
Bahn {f}pathway; path; way
Bahnbeschleunigung {f}path acceleration; tangential acceleration
kahle Stelle {f}bald patch
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Basispatent {n}basic patent
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
säumig; verspätet {adj} | säumiger; verspäteter | am säumigsten; am verspätetstenbelated | more belated | most belated
Besetzung {f}; Okkupation
Betastung {f}palpation
Bitmuster {n}bit pattern
Lamelle {f} | feste Lamelleblade (sipe); sipe (tread pattern) | fixed blade
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Betreuung {f} | medizinische Betreuung | betriebsärztliche Betreuungcare | medical care | occupational-medical care
Patrone {f} | Patronen
Patenturkunde {f}patent certificate
Karomuster {n}checked pattern
Wangenfleck {m}cheek patch
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession
Kreisbahn {f}circular path
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pat
Back to top